APELACJA KARNA, OD WYROKU KARNEGO – CO NALEŻY WIEDZIEĆ

Co należy wiedzieć w sprawie apelacji od wyroku karnego

Jesteś niezadowolony lub rozgoryczony z powodu niekorzystnego wyroku Sądu I instancji, który właśnie zapadł w postępowaniu karnym? Czy jako strona postępowania, czyli oskarżony lub oskarżyciel posiłkowy czujesz się skrzywdzony i niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości? Nie trać więcej czasu i czym prędzej złóż apelację, czyli środek odwoławczy od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu II instancji! W polskim systemie prawnym obowiązuje bowiem konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego, zgodnie z którą strona niezadowolona z wyroku ma prawo odwołać się do sądu wyższej intancji.

Ape­la­cja kar­na. Kie­dy wno­si­my ape­la­cję?

Na wstę­pie war­to pod­kre­ślić, że ape­la­cja w po­stę­po­wa­niu kar­nym speł­nia przede wszyst­kim funk­cję kon­tro­l­ną i ma wy­ka­zać, że sąd I in­stan­cji się po­my­lił, nie miał ra­cji lub wy­dał wy­rok, nie za­po­zna­jąc się uprzed­nio z ak­ta­mi spra­wy w spo­sób wni­kli­wy, co prze­ło­ży­ło się na wy­nik spra­wy,

który jest dla Ciebie krzywdzący. Jednak nie można generalizować, gdyż każdy przypadek jest inny i wymaga stosownej analizy w oparciu o akta sprawy.

Ape­la­cja od wy­ro­ku kar­ne­go. Co zro­bić, by ape­la­cja by­ła dla Cie­bie sku­tecz­na?

Prze­de wszyst­kim war­to za­an­ga­żo­wać w spra­wę do­bre­go, czy­li sku­tecz­ne­go ad­wo­ka­ta. Nie łudź się, że ru­ty­no­we, sza­blo­no­we pi­smo za­ła­twi spra­wę, bo­wiem dla sku­tecz­no­ści waż­ny jest nie tyl­ko kunszt fa­chow­ca – ad­wo­ka­ta, zwią­za­ny z wie­dzą praw­ni­czą i do­świad­cze­niem, ale tak­że kre­atyw­ność i od­po­wied­nia stra­te­gia. Nie li­czy się ob­ję­tość, ale przede wszyst­kim ja­kość pi­sma. Tyl­ko do­świad­czo­ny ad­wo­kat jest w sta­nie wy­my­ślić coś nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go, co przy­ku­je uwa­gę znu­dzo­nych, znie­chę­co­nych sę­dziów i spo­wo­du­je, że za­in­te­re­su­ją się Two­im przy­pad­kiem. Nie ule­ga naj­mniej­szej wąt­pli­wo­ści, że w są­dach obec­nie rzą­dzi ru­ty­na i pa­nu­je nu­da, co sprzy­ja utrzy­my­wa­niu w mo­cy wy­ro­ków są­dów I in­stan­cji. Za­an­ga­żo­wa­nie ad­wo­ka­ta, któ­ry w Two­im imie­niu mo­że opra­co­wać cie­ka­wą, nie­tu­zin­ko­wą ape­la­cję zwięk­sza Two­je szan­se na wy­gra­ną.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej