APELACJA KARNA, OD WYROKU KARNEGO
CO NALEŻY WIEDZIEĆ

Apelacja od wyroku - kasacja karna cywilna zaskarżenie orzeczenia uwzględnia apelację można wygrać odpowiedź prawnik czy warto wnosić kasację procedura rozpoznania kasacji kiedy postępowanie było nieważne koszty procesu skarga kasacyjna opłata skargi kasacyjnej rozwód termin wnoszenia apelacji

Apelacja od wyroku karnego lub cywilnego

ADWOKAT KASACJA KARNA I CYWILNA

CO NALEŻY WIEDZIEĆ W SPRAWIE APELACJI OD WYROKU KARNEGO

Na wstępie, jeśli jesteś niezadowolony lub rozgoryczony z powodu niekorzystnego wyroku Sądu I instancji, który właśnie zapadł w postępowaniu karnym? A może, jako strona postępowania, czyli oskarżony lub oskarżyciel posiłkowy czujesz się skrzywdzony i niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości? Przede wszystkim nie trać więcej czasu i czym prędzej złóż apelację, czyli środek odwoławczy od wyroku sądu pierwszej instancji do sądu II instancji! W polskim systemie prawnym obowiązuje bowiem konstytucyjna zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego, zgodnie z którą strona niezadowolona z wyroku ma prawo odwołać się do sądu wyższej instancji.

APELACJA KARNA. KIEDY WNOSIMY APELACJĘ?

Na wstę­pie war­to pod­kre­ślić, że ape­la­cja w po­stę­po­wa­niu kar­nym speł­nia przede wszyst­kim funk­cję kon­tro­l­ną i ma wy­ka­zać, że sąd I in­stan­cji
się po­my­lił, nie miał ra­cji lub wy­dał wy­rok, nie za­po­zna­jąc się uprzed­nio z ak­ta­mi spra­wy w spo­sób wni­kli­wy, co prze­ło­ży­ło się na wy­nik spra­wy,
który jest dla Ciebie krzywdzący. Jednak nie można generalizować, gdyż każdy przypadek jest inny i wymaga stosownej analizy w oparciu
o akta sprawy.

APELACJA OD WYROKU KARNEGO. CO ZROBIĆ, BY APELACJA BYŁA DLA CIEBIE SKUTECZNA?

Prze­de wszyst­kim war­to za­an­ga­żo­wać w spra­wę do­bre­go, czy­li sku­tecz­ne­go ad­wo­ka­ta. Nie łudź się, że ru­ty­no­we, sza­blo­no­we pi­smo za­ła­twi
spra­wę, bo­wiem dla sku­tecz­no­ści waż­ny jest nie tyl­ko kunszt fa­chow­ca – ad­wo­ka­ta, zwią­za­ny z wie­dzą praw­ni­czą i do­świad­cze­niem,
ale tak­że kre­atyw­ność i od­po­wied­nia stra­te­gia. Nie li­czy się ob­ję­tość, ale przede wszyst­kim ja­kość pi­sma. Tyl­ko do­świad­czo­ny ad­wo­kat jest
w sta­nie wy­my­ślić coś nie­kon­wen­cjo­nal­ne­go, co przy­ku­je uwa­gę znu­dzo­nych, znie­chę­co­nych sę­dziów i spo­wo­du­je, że za­in­te­re­su­ją się Two­im
przy­pad­kiem. Nie ule­ga naj­mniej­szej wąt­pli­wo­ści, że w są­dach obec­nie rzą­dzi ru­ty­na i pa­nu­je nu­da, co sprzy­ja utrzy­my­wa­niu w mo­cy wy­ro­ków
są­dów I in­stan­cji. Za­an­ga­żo­wa­nie ad­wo­ka­ta, któ­ry w Two­im imie­niu mo­że opra­co­wać cie­ka­wą, nie­tu­zin­ko­wą ape­la­cję zwięk­sza Two­je szan­se
na wy­gra­ną.

Adwokat dr Iwona Zielinko