Co można zarzucić w apelacji

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko-apelacja

Co można zarzucić w apelacji

Co można zarzucić w apelacji?

Wnosząc apelację masz możliwość zaskarżenia orzeczenia w całości lub w części, a ponadto brak określonego rozstrzygnięcia oraz samo uzasadnienie orzeczenia. Muszą to być jednak rozstrzygnięcia naruszające Twoje prawa lub szkodzące Twoim interesom. To ograniczenie nie dotyczy jednak oskarżyciela publicznego, który ma prawo wnieść środek odwoławczy również na korzyść oskarżonego.

Konieczne jest również wskazanie zaskarżonego rozstrzygnięcia oraz podanie, czego się domagasz! Apelacja wniesiona przez oskarżyciela publicznego, obrońcę lub pełnomocnika powinna zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem.
Zaskarżonemu orzeczeniu możemy zarzucić w apelacji przede wszystkim:
• obrazę przepisów prawa materialnego;
• obrazę przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia;
• błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia;
• rażącą niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyli zaskarżone orzeczenie, jeśli:
• w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu. Przykład: sędzia zawieszony w czynnościach służbowych przez sąd dyscyplinarny; sędzia, będący pod wpływem alkoholu; sędzia orzekający, mimo iż sprawa dotyczy go bezpośrednio.
• sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie. Przykład: sąd orzeka w składzie nieznanym ustawie, np. w składzie czterech sędziów.
• sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;
• sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;

• orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie. Przykład: orzeczono karę 22 lat pozbawienia wolności;
• orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu;
• zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie;
• orzeczenie zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone;
• zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, np. oskarżony zmarł, nastąpiło przedawnienie karalności, sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych, brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela, brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
• oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;
• sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa;
• inne rażące naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

Czy w apelacji można złożyć nowy dowód, który nie został powołany przed Sądem I instancji?

Co do zasady, strony mają obowiązek przedstawiania wszystkich faktów i dowodów możliwych do wskazania lub przeprowadzenia przed sądem I instancji pod rygorem utraty tego uprawnienia w późniejszym okresie, a przede wszystkim w postępowaniu odwoławczym. Powołanie nowych faktów i dowodów jest jedynie dopuszczalne pod warunkiem, że niemożliwe było ich powołanie w postępowaniu przed sądem I instancji. Przykład: dowód powstał po wydaniu wyroku przez Sąd I instancji.

W takiej sytuacji należy w apelacji złożyć wniosek o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu przez sąd odwoławczy, jednak należy go odpowiednio uzasadnić.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej