Apelacja od Wyroku

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko-apelacja

Czy apelacja od wyroku wstrzymuje wykonanie wyroku

Czy apelacja wstrzymuje wykonanie wyroku Sądu I instancji?

Apelacja jest środkiem odwoławczym tzw. bezwzględnie suspensywnym, a więc wstrzymuje wykonanie zaskarżonego wyroku do czasu wydania prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd odwoławczy. Nie musisz się zatem martwić, jeśli sąd I instancji skazał Cię na grzywnę lub karę ograniczenia wolności, gdyż jest to wyrok nieprawomocny, który możesz zaskarżyć do sądu II instancji, a tym samym spowodować, że dzięki wniesionej apelacji może ulec zmianie.

Apelacja od wyroku. Jaki jest termin do wniesienia apelacji?

Pamiętaj, by na początku wnieść do sądu, który wydał wyrok w I instancji wniosek o uzasadnienie wyroku i o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Po otrzymaniu wyroku wraz z uzasadnieniem możesz w terminie 14 dni od daty doręczenia wnieść apelację. Co jest istotne, apelacja wniesiona przed upływem terminu złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia również podlega rozpoznaniu i może być uzupełniona w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem.

Nie szukaj adwokata na ostatnią chwilę, bo „co nagle, to po diable”! Adwokat musi mieć bowiem wystarczająco dużo czasu, by wnikliwie zapoznać się z aktami sprawy i treścią uzasadnienia, a następnie sporządzić apelację w Twoim imieniu w sposób rzetelny i profesjonalny.

Apelacja od wyroku. Co się stanie, jeśli przegapię termin do złożenia apelacji?

Złożenie apelacji po upływie terminu 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem nie wywołuje żadnych skutków prawnych i jest bezskuteczne, gdyż jest to termin zawity, nieprzekraczalny. Masz jednak możliwość złożenia wniosku o przywrócenie terminu, pod warunkiem, że niedotrzymanie terminu nastąpiło z przyczyn od Ciebie niezależnych, np. choroba, mylne pouczenie strony o przysługującym jej prawie, terminie lub sposobie wniesienia apelacji. Uzasadniony wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od ustania przeszkody, jednocześnie dołączając apelację i czekać, jakie postanowienie w tej kwestii wyda Sąd. Jeśli Sąd odmówi przywrócenia terminu, masz możliwość wniesienia zażalenia.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej