Czy apelację mogę sporządzić sam?

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko-apelacja

Czy apelację mogę sporządzić sam?

Czy apelację mogę sporządzić sam?

Apelację co do zasady możesz opracować samodzielnie, tak samo jak możesz leczyć się sam domowymi sposobami w przypadku choroby, zamiast iść do lekarza specjalisty. Sam oceń, co daje większe szanse na wyleczenie! Pozorna oszczędność może bowiem ze zdwojoną siłą obrócić się przeciwko Tobie.

Istnieje jednak wyjątek, gdy ustanowienie adwokata do sporządzenia apelacji jest konieczne i zarazem obowiązkowe. Zgodnie bowiem z art. 446 Kodeksu postępowania karnego, apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika co oznacza, że w tej sytuacji nie możemy sporządzić jej samodzielnie.

Jaka jest procedura wnoszenia apelacji?

Njpierw należy wnieść do Sądu, który wydał wyrok w I instancji wniosek o uzasadnienie wyroku i o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem w terminie tygodnia od dnia ogłoszenia wyroku. Jeśli przekroczysz ww. termin, Sąd odrzuci Twoje żądanie i nie uzasadni przedmiotowego wyroku, a jest to kwestia kluczowa przy wnoszeniu apelacji, bowiem jest ona swoistym ustosunkowaniem się do treści wyroku i umożliwia prawidłowe wskazanie zarzutów.

Jeśli już otrzymałeś wyrok wraz z uzasadnieniem, można przystąpić do sporządzenia apelacji. Co jest istotne, apelację wnosi się na piśmie do Sądu II instancji za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Konieczne jest, by apelacja spełniała wymogi pisma procesowego. Strona przeciwna może złożyć odpowiedź na apelację.
Prezes Sądu pierwszej instancji może odmówić przyjęcia apelacji w następujących przypadkach:
• apelacja została wniesiona po terminie,
• apelacja została wniesiona przez osobę nieuprawnioną,
• apelacja jest niedopuszczalna z mocy ustawy.

O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a także strony, po czym akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu. Do zawiadomienie dołącza się odpis apelacji strony przeciwnej, chyba, że w sprawie była wyłączona jawność rozprawy ze względu na ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej