Jaka jest procedura rozpoznania kasacji?

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Procedura kasacji

Jaka jest procedura rozpoznania kasacji?

Jeśli ustanowiony przez Ciebie profesjonalny pełnomocnik lub obrońca sporządził już kasację w wymaganym terminie, następnie wnosi ją w Twoim imieniu do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie w II instancji. Następnie Prezes tego Sądu (przewodniczący wydziału lub upoważniony Sędzia) bada dopuszczalność kasacji i może odmówić jej przyjęcia, jeśli zachodzą następujące okoliczności:
– w razie nieuzupełnienia braków formalnych w wymaganym terminie;
– jeśli kasacja została wniesiona po terminie lub przez osobę nieuprawnioną;
– w sytuacji gdy kasacja jest niedopuszczalna z mocy ustawy.

Gdy kasacja spełnia wszystkie wymogi formalne, automatycznie zostaje przekazywana wraz z aktami sprawy do Sądu Najwyższego, który w razie stwierdzenia braków może odmówić przyjęcia kasacji lub pozostawić kasację bez rozpoznania. W sytuacji gdy kasacja zostanie przyjęta do rozpoznania, Sąd Najwyższy przesyła Jej kopie stronom, które mają możliwość złożenia odpowiedzi na kasację strony.

Procedura wygląda nieco inaczej w przypadku podmiotów szczególnych, gdyż wnoszą kasację bezpośrednio do Sądu Najwyższego. W tym wypadku kontroli formalnej dokonuje Prezes Sądu Najwyższego (przewodniczący wydziału lub upoważniony sędzia).

Co do zasady Sąd Najwyższy rozpoznaje kasację na rozprawie, jest to również obowiązkowe, gdy pochodzi ona od podmiotów szczególnych – Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

Sąd Najwyższy może również rozpoznać sprawę na posiedzeniu w 3 przypadkach:
– gdy ustawa tak stanowi;
– gdy kasacja wniesiona przez stronę jest oczywiście bezzasadna;
– gdy uwzględnia kasację w całości wobec jej oczywistej zasadności.

A co się dzieje potem? Otóż, Sąd Najwyższy rozpoznając kasację może:
– uchylić zaskarżony wyrok i sprawę przekazać do ponownego rozpatrzenia sądowi II instancji (lub wyjątkowo sądowi pierwszej instancji),
– uchylić zaskarżony wyrok i umorzyć całe postępowanie karne,
– uchylić zaskarżony wyrok i uniewinnić oskarżonego (następuje to niezwykle rzadko, gdy jego skazanie jest oczywiście niesłuszne),
– oddalić kasację.

Warto zapamiętać, że od wyroku Sądu Najwyższego nie przysługuje już żaden środek odwoławczy przewidziany w naszym prawie krajowym, a jedynie skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu we wskazanych przypadkach.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej