Jaka jest procedura wniesienia kasacji?

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Jaka jest procedura

Jaka jest procedura wnoszenia skargi kasacyjnej?

Co jest istotne, przy wnoszeniu skargi kasacyjnej obowiązuje przymus adwokacko – radcowski, podobnie jak przy wnoszeniu kasacji w sprawach karnych, co oznacza, że skarga kasacyjna musi zostać sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego, a następnie skierowana do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone postanowienie. Nie mamy zatem jakiejkolwiek możliwości samodzielnego sporządzenia skargi kasacyjnej, gdyż jest to skomplikowane i złożone pismo, do którego sporządzenia jest wymagany najwyższy kunszt prawniczy, rozległa wiedza oraz wieloletnie doświadczenie. Skarga kasacyjna powinna zawierać przede wszystkim:
• oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem zakresu zaskarżenia,
• przytoczenie podstaw skargi kasacyjnej i ich uzasadnienie,
• wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu uchylenia lub zmiany,
• wniosek o przyjęcie do rozpoznania.

W sytuacji, gdy Sąd Najwyższy po dokonaniu przedsądu wyda postanowienie o przyjęciu skargi kasacyjnej do rozpoznania, następnie jest ona rozpoznawana w składzie 3 sędziów. Nie należy zapominać, że Sąd Najwyższy jest związany granicami zaskarżenia oraz podstawami skargi, bierze jednak pod uwagę z urzędu nieważność postępowania. Ponadto związany jest ustaleniami faktycznymi dokonanymi przez Sąd I i II instancji. Przed sądem kasacyjnym nie masz zatem możliwości powoływania nowych faktów i dowodów, gdyż jest to niedopuszczalne.

Rozprawa przeprowadzana jest tylko wówczas, gdy w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne, a skarżący złożył w skardze wniosek o jej rozpoznanie na rozprawie. Sąd Najwyższy może także rozpoznać skargę kasacyjną na rozprawie, jeżeli przemawiają za tym inne względy.

Jakich rozstrzygnięć możemy się spodziewać? Otóż, Sąd Najwyższy może:
• oddalić skargę kasacyjną, jeżeli nie ma uzasadnionych podstaw albo jeżeli zaskarżone orzeczenie mimo błędnego uzasadnienia odpowiada prawu,
• uchylić zaskarżone orzeczenie w całości lub w części i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie, lub innemu sądowi równorzędnemu (Sąd może również uchylić w całości lub części orzeczenie sądu I instancji i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania temuż sądowi lub sądowi równorzędnemu), albo jeśli pozew ulegał odrzuceniu – uchylić wydane wyroki i umorzyć postępowanie.

Kto ponosi koszty postępowania kasacyjnego?

Koszty postępowania kasacyjnego ponosi strona przegrywająca na zasadach ogólnych. Nie zapomnij zatem o zabraniu od swojego adwokata paragonu lub faktury, dzięki którym udokumentujesz wydatki poniesione na pomoc prawną, zwrot których – w przypadku wygrania sprawy – sąd może zasądzić od przeciwnika procesowego!

Czym różni się Sędzia Sądu Najwyższego od Sędziego w innym sądzie?

Nie należy zapominać, że Sędzia Sądu Najwyższego w porównaniu do sędziów orzekających w sądach rejonowych, okręgowych i apelacyjnych, nie tylko osiąga wyższe wynagrodzenie, ale przede wszystkim wyróżnia się dużo większym doświadczeniem, również życiowym, autorytetem oraz wieloletnią praktyką i wiedzą prawniczą. Powinien mieć wysokie predyspozycje etyczne i duże pokłady empatii.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej