Kasacja w sprawie cywilnej

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Kasacja w sprawie cywilnej

Co należy wiedzieć o skardze kasacyjnej w sprawie cywilnej

Nie wiesz czym jest skarga kasacyjna, od jakich orzeczeń przysługuje, w jakim terminie winna być składana i jak wygląda cała procedura jej wniesienia? Poniższy artykuł pozwoli Ci zgłębić – krok po kroku – niniejszą tematykę, a tym samym poznać prawa i obowiązki jakie Ci przysługują w sprawach cywilnych, zakończonych prawomocnym wyrokiem sądowym!

Czy w każdej sprawie można wnieść skargę kasacyjną?

Na wstępie warto zaznaczyć, że skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia (podobnie jak kasacja w postępowaniu karnym) i przysługuje od prawomocnego wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postępowania – kończących postępowanie w sprawie, wydanego przez sąd II instancji. Skargę kasacyjną mogą wnieść następujące podmioty:
• strona, która z uwagi na przymus adwokacko – radcowski musi być reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika,
• Prokurator Generalny, w sytuacji gdy przez wydanie zaskarżonego orzeczenia doszło do naruszenia podstawowych zasad porządku prawnego,
• Rzecznik Praw Obywatelskich, w sytuacji gdy przez wydanie zaskarżonego orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw człowieka i obywatela,

• Rzecznik Praw Dziecka, w sytuacji gdy przez wydanie zaskarżonego orzeczenia doszło do naruszenia praw dziecka,
• Prezes Urzędu Zamówień Publicznych od wyroku sądu zapadłego na skutek wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej.

Skargę kasacyjną rozpoznaje Sąd Najwyższy, a wnosi się ją za pośrednictwem Sądu II instancji, który wydał zaskarżone orzeczenie. Jednak nie we wszystkich sprawach mamy możliwość jej wniesienia. Należy pamiętać, że skarga kasacyjna, jest niedopuszczalna w następujących sprawach:
• o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa, niż pięćdziesiąt tysięcy złotych, a w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – niższa niż dziesięć tysięcy złotych. Jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych skarga kasacyjna przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego;
• o rozwód, o separację, o alimenty, o czynsz najmu lub dzierżawy oraz o naruszenie posiadania,
• dotyczących kar porządkowych, świadectwa pracy i roszczeń z tym związanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent,
• rozpoznanych w postępowaniu uproszczonym,
• od wyroku ustalającego nieistnienie małżeństwa lub orzekającego unieważnienie małżeństwa, jeżeli choćby jedna ze stron po uprawomocnieniu się wyroku zawarła związek małżeński.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej