Kasacja w sprawie karnej

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Kasacja w sprawie karnej

CO NALEŻY WIEDZIEĆ O KASACJI W SPRAWIE KARNEJ

Co zrobić w sytuacji, gdy wyczerpałeś już wszystkie dostępne środki odwoławcze w postępowaniu karnym, gdzie występowałeś w roli oskarżonego bądź oskarżyciela posiłkowego i czujesz się pokrzywdzony, niesprawiedliwie potraktowany przez wymiar sprawiedliwości? Nie warto się od razu poddawać, załamywać i bezradnie rozkładać ręce! „Deską ratunku” w takiej sytuacji może okazać się kasacja, która stanowi nadzwyczajny środek zaskarżenia i przysługuje od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego, a rozpoznawana jest przez Sąd Najwyższy. Poniższy artykuł pozwoli Ci dogłębniej zapoznać się z tą tematyką, a tym samym rozwiać wszelkie nasuwające się wątpliwości, dotyczące tej materii.

Dlaczego przy wnoszeniu kasacji obowiązuje przymus adwokacko-radcowski i co oznacza?

Jedną z przyczyn Twojego niezadowolenia, związanego z niekorzystnym rozstrzygnięciem sądu II instancji jest występowanie w postępowaniu karnym bez pomocy adwokat – pełnomocnika, czy też obrońcy. Często zmusza nas do tego sytuacja materialna, albo chęć oszczędności niestety – w większości przypadków – przedkłada się na wynik sprawy, który okazuje się być niekorzystny. Jednak przy wnoszeniu kasacji obowiązuje już przymus adwokacko – radcowski, co oznacza, że kasacja musi zostać sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego, a następnie skierowana do Sądu Najwyższego za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie. Nie mamy zatem jakiejkolwiek możliwości samodzielnego sporządzenia kasacji, gdyż jest to skomplikowane i złożone pismo, do którego sporządzenia jest wymagany najwyższy kunszt prawniczy, ogromna wiedza oraz wieloletnie doświadczenie. Warto przy tym pamiętać, że tylko adwokat specjalizujący się w tej dziedzinie, będzie w stanie sporządzić w Twoim imieniu konkretną, rzeczową i profesjonalną kasację, dająca szanse na sukces! Decyzja o wyborze profesjonalnego adwokata winna być zatem starannie przemyślana, a nie podejmowana pochopnie lub też z pobudek finansowych.

Co jest istotne, w kasacji nie można zarzucać wszystkich uchybień sądu, a jedynie te o których mowa w art. 523 § 1 Kodeksu postępowania karnego, tj.:

* w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu. Przykład: sędzia zawieszony w czynnościach służbowych przez sąd dyscyplinarny, sędzia, będący pod wpływem alkoholu, sędzia orzekający, mimo iż sprawa dotyczy go bezpośrednio.
* sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie. Przykład: sąd orzeka w składzie nieznanym ustawie, np. w składzie 4 sędziów.
* sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;
* sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;
* orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie. Przykład: orzeczono karę 17 lat pozbawienia wolności, której Kodeks karny nie przewiduje.
* orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu;
* zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie;
* orzeczenie zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone;
* zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, np. oskarżony zmarł, nastąpiło przedawnienie karalności, sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych, brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela, brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie;
* oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;
* sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa;
* inne rażące naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej