Od jakich orzeczeń przysługuje kasacja?

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Kiedy przysługuje kasacja?

Od jakich orzeczeń przysługuje kasacja?

Kasacja zgodnie z art. 519 Kodeksu postępowania karnego przysługuje wyłącznie od:
• prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie,
• prawomocnego postanowienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania i zastosowaniu środka zabezpieczającego w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu, terapii, terapii uzależnień, pobytu w zakładzie psychiatrycznym z powodu uchybień wskazanych powyżej.

Warto przy tym pamiętać, że kasację na korzyść możemy wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, natomiast kasację na niekorzyść można wnieść jedynie w razie uniewinnienia oskarżonego albo umorzenia postępowania.

Czy w każdej sprawie przysługuje kasacja i kto może ją wnieść?

Do wniesienia kasacji w postępowaniu karnym uprawnione są:
• strony (oskarżony, oskarżyciel posiłkowy), które za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika lub obrońcy wnoszą tzw. „kasację zwyczajną”;

• podmioty szczególne, tj. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a nawet Rzecznik Praw Dziecka, które wnoszą tzw. „kasację nadzwyczajną”.

Co jest istotne, adwokat nie zawsze ma możliwość wniesienia kasacji w Twoim imieniu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy chcesz złożyć kasację np. z powodu niewspółmierności kary, której złożenie przez profesjonalnego adwokata nie jest możliwe, a wręcz niedopuszczalne. W tej sytuacji ustanowiony przez Ciebie adwokat powinien zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji, gdyż tego typu ograniczenia w sprawach o zbrodnie nie dotyczą podmiotów szczególnych. Nie należy zapominać, że Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a nawet Rzecznik Praw Dziecka mają możliwość wniesienia kasacji nadzwyczajnej od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, a zatem ich uprawnienia są w zasadzie nieograniczone.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej