Skarga Kasacyjna. Podstawy skargi

kancelaria adwokacka warszawa dr Iwona Zielinko

Podstawy skargi kascyjnej

Co to jest tzw. przedsąd?

Skargę kasacyjną wnosi się ją do Sądu Najwyższego za pośrednictwem Sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, o czym była mowa powyżej. W sytuacji, gdy skarga kasacyjna spełnia wymogi formalne, jest przesyłana wraz z aktami sprawy do Sądu Najwyższego, który dokonuje tzw. przedsądu, co oznacza, że Sąd Najwyższy w składzie jednego sędziego na posiedzeniu niejawnym bada skargę pod względem formalnym. Ważne jest, by w skardze kasacyjnej został zamieszczony wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania przez Sąd Najwyższy wraz z uzasadnieniem, odpowiadającym przepisom obowiązującego prawa. Jeśli ów warunek nie zostanie spełniony, to Sąd postanowieniem odrzuci skargę, a w sytuacji gdy wniosek jest prawidłowo sformułowany to skarga następnie jest badana pod względem merytorycznym, które decyduje o przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania.

Skarga kasacyjna

Sąd Najwyższy postanowieniem przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:
• w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne,

• istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów,
• zachodzi nieważność postępowania,
• skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

Ciężar wykazania powyższych okoliczności spoczywa na adwokacie, redagującym skargę kasacyjną, a jest to zagadnienie wymagające najwyższego kunsztu prawniczego. Adwokat zaangażowany do opracowania skargi kasacyjnej powinien przede wszystkim wykazać, że istnieją przyczyny, dla których sprawą powinien zająć się Sąd Najwyższy, co nie jest łatwe, albowiem – w świetle obowiązującego prawa – do Sądu Najwyższego jako najbardziej doświadczonego i dysponującego największym zasobem wiedzy prawniczej powinny trafiać sprawy najbardziej zawiłe i wymagające rozwikłania najtrudniejszych zagwozdek prawniczych. Zatem los Waszej skargi kasacyjnej będzie zależał od doświadczenia, klasy i zaangażowania adwokata, opracowującego tą skargę. Nasza Kancelaria, w której skargi kasacyjne jako pisma wymagające najwyższego kunsztu prawniczego, opracowują doktorzy nauk prawnych i profesorowie, ma średnio 30 % rocznie przyjętych do rozpoznania skarg kasacyjnych, co stanowi nasz powód do dumy.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej