Areszt i zatrzymanie

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

 

Kiedy i na jak długo Policja może mnie zatrzymać?

Co do zasady Policja ma prawo Cię zatrzymać tylko wtedy, kiedy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniłeś przestępstwo. Dodatkowo, zgodnie z art. 244 § 1 k.p.k., ażeby takie zatrzymanie było możliwe, zachodzić musi obawa ucieczki lub ukrycia się sprawcy (bądź też gdy nie można ustalić jego tożsamości), ewentualnie zatarcia śladów przestępstwa. Przesłanki te mają charakter ogólny i ocenny. Do zatrzymania dojść może też w razie zaistnienia przesłanek zastosowania trybu postępowania przyspieszonego, a więc gdy przestępstwo nie jest gatunkowo poważne (np. chuligaństwo stadionowe), a sprawca zostanie zatrzymany na gorącym uczynku i w ciągu 48 godzin przekazany do dyspozycji Sądu.

Sz­cze­gó­ło­wiej okre­ślo­no sy­tu­ację spraw­ców prze­stępstw do­mo­wych. Zgod­nie bo­wiem z art. 244 § 1a k.p.k., Po­li­cja ma pra­wo fa­kul­ta­tyw­nie za­trzy­mać oso­bę po­dej­rza­ną, je­że­li ist­nie­je uza­sad­nio­ne przy­pusz­cze­nie, że po­peł­ni­ła ona prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy na szko­dę oso­by wspól­nie za­miesz­ku­ją­cej, a za­cho­dzi oba­wa, że po­now­nie po­peł­ni prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy wo­bec tej oso­by, zwłasz­cza gdy po­peł­nieniem ta­kie­go prze­stęp­stwa gro­zi. Z ko­lei sto­sow­nie do art. 244 § 1b k.p.k. Po­li­cja obo­wiąz­ko­wo i bez­wględ­nie za­trzy­mu­je oso­bę po­dej­rza­ną, je­śli prze­stęp­stwo, o któ­rym mo­wa po­wy­żej, zo­sta­ło po­peł­nio­ne przy uży­ciu bro­ni pal­nej, no­ża lub in­ne­go nie­bez­piecz­ne­go przedmio­tu, a za­cho­dzi oba­wa, że po­now­nie po­peł­ni ona prze­stęp­stwo z uży­ciem prze­mo­cy wo­bec oso­by wspól­nie za­miesz­ku­ją­cej, zwłasz­cza gdy po­peł­nieniem ta­kie­go prze­stęp­stwa gro­zi

Ponadto, zgodnie z art. 243 § 1 k.p.k. każdy ma prawo ująć osobę na gorącym uczynku przestępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości. Oznacza to, iż „zwykły” obywatel może dokonać siłowego zatrzymania sprawcy przestępstwa tylko w ściśle określonych sytuacjach, przy czym zgodnie z § 2 tego przepisu, ujętą osobę należy niezwłocznie oddać w ręce Policji.

W każ­dej te­go ty­pu sy­tu­acji na­le­ży na­tych­mia­sto­wo żą­dać moż­li­wo­ści skon­tak­to­wa­nia się z ad­wo­ka­tem. Zgod­nie z art. 245 § 1 k.p.k., za­trzy­mu­ją­cy nie mo­że od­mó­wić speł­nie­nia te­go żą­da­nia. Co bar­dzo istot­ne, bez kon­sul­ta­cji z ad­wo­ka­tem nie na­le­ży skła­dać żad­nych wy­ja­śnień, czę­sto bo­wiem ich treść jest od­po­wied­nio su­ge­ro­wa­na przez śled­czych, co w póź­niej­szym eta­pie po­stę­po­wa­nia mo­że utrud­nić skon­stru­owa­nie sku­tecz­nej li­nii obro­ny.

Na mar­gi­ne­sie war­to wska­zać, iż prze­pi­sy usta­wy z dnia 6 kwiet­nia 1990 r. o Po­li­cji da­ją funk­cjo­na­riu­szom do­dat­ko­wo upraw­nie­nia do za­trzy­my­wa­nia osób po­zba­wio­nych wol­no­ści, któ­re na pod­sta­wie ze­zwo­le­nia wła­ści­we­go or­ga­nu opu­ści­ły areszt śled­czy al­bo za­kład kar­ny i w wy­zna­czo­nym ter­mi­nie nie po­wró­ci­ły do nie­go; a tak­że za­trzy­my­wa­nia osób stwa­rza­ją­cych w spo­sób oczy­wi­sty bez­po­śred­nie za­gro­że­nie dla ży­cia lub zdro­wia ludz­kie­go, a tak­że dla mie­nia. Po­li­cja mo­że za­trzy­mać oso­bę, wzglę­dem któ­rej za­cho­dzi po­dej­rze­nie, iż stwa­rza za­gro­że­nie dla sa­me­go sie­bie, np. po­dej­mie pró­bę sa­mo­bój­czą.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Co mogę zrobić, gdy zatrzymano mnie bezprawnie?

Zatrzymanie przez Policję podlega kontroli sądowej. Zgodnie z art. 246 § 1 k.p.k., zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności (oceny okoliczności faktycznych), legalności (zgodności z prawem) oraz prawidłowości (sposobu wykonania zatrzymania) jego zatrzymania, przy czym stosownie do § 3 tego przepisu, w razie uznania bezzasadności lub nielegalności zatrzymania sąd zarządza natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego.

Stwierdzenie zaś samej nieprawidłowości zatrzymania, skutkuje jedynie zawiadomieniem prokuratora i organu przełożonego nad organem, który dokonał zatrzymania. Podobnie sytuacja przedstawia się, gdy zatrzymany nie jest już pozbawiony wolności – oczywistym jest bowiem, iż nie może już orzec jego zwolnienia.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Na czym polega tymczasowe aresztowanie?

Tymczasowe aresztowanie jest najdalej idącym, a zarazem najbardziej dolegliwym w skutkach dla podejrzanego, środkiem zapobiegawczym. Co do zasady powinno być stosowane jedynie w ściśle określonych przypadkach, gdy żaden inny środek zapobiegawczy nie jest wystarczający dla spełnienia swojej roli, w praktyce jednak często orzekane jest ono niejako zz automatu. Dlatego też szalenie istotne jest jak najszybsze podjęcie współpracy z doświadczonym adwokatem, którego rola jest nieoceniona w takiej sytuacji.

Tym­cza­so­we aresz­to­wa­nie sto­su­je się w ce­lu za­bez­pie­cze­nia pra­wi­dło­we­go to­ku po­ste­po­wa­nia kar­ne­go, w szcze­gól­no­ści po­przez unie­moż­li­wie­nie po­dej­rza­ne­mu ukry­wa­nia się przed wy­mia­rem spra­wie­dli­wo­ści, bez­praw­ne­go wpły­wa­nia na treść ze­znań świad­ków, ma­ni­pu­la­cji przy in­nych do­wo­dach po­peł­nie­nia prze­stęp­stwa, czy też w ce­lu za­po­bie­że­nia po­peł­nie­niu przez nie­go no­we­go, cięż­kie­go prze­stęp­stwa.

Tymczasowe aresztowanie odbywa się w areszcie śledczym, który to może być samodzielną jednostką lub wyodrębnionym oddziałem zakładu karnego. Odbywanie tymczasowego aresztowania wiąże się z dalej idącymi rygorami, niż ma to miejsce w przypadku odbywających karę pozbawienia wolności. Ściśle bowiem ograniczony jest kontakt tymczasowo aresztowanego z otoczeniem, jak również światem zewnętrznym. Co do zasady, nielimitowane są tylko widzenia z adwokatem.

Zgod­nie z nor­ma­mi z art. 263 k.p.k., tym­cza­so­we aresz­to­wa­nie mo­że być każ­do­ra­zo­wo orze­ka­ne na okres nie dłuż­szy niż 3 mie­sią­ce. Je­śli jed­nak po­ste­po­wa­nie to­czy się dłu­go, okres ten mo­że być prze­dłu­ża­ny, łącz­nie na­wet do 2 lat. O sto­so­wa­niu tym­cza­so­wego aresz­to­wa­nia przez jesz­cze dłuż­szy okres, orze­kać mu­si już Sąd Ape­la­cyj­ny.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Kto decyduje o tymczasowym aresztowaniu?

Zgodnie z art. 250 § 2 k.p.k., na etapie postępowania przygotowawczego (a więc przed wniesieniem do Sądu aktu oskarżenia) o zastosowanie tymczasowego aresztowania wnieść może prokurator, z kolei rozstrzygnięcie w tym przedmiocie należy do Sądu, który proceduje w oparciu o zgłoszone przez prokuratora dowody, jawne dla podejrzanego i jego obrońcy.
Stosownie do art. 248 § 1 k.p.k., po dokonaniu zatrzymania przez Policję, prokurator ma 48 godzin na przesłuchanie zatrzymanego, przygotowanie wniosku o tymczasowe aresztowanie i przekazanie podejrzanego do dyspozycji Sądu. Po takim przekazaniu, Sąd ma z kolei 24 godziny na rozpoznanie tego wniosku i wydanie stosownego postanowienia. W przypadku uchybienia któremukolwiek z powyższych terminów, zatrzymanego należy natychmiastowo zwolnić.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Jakie są przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania?

Przesłanki zastosowania tymczasowego aresztowania podzielić można na dwie grupy – ogólne i szczególne. Przesłanką ogólną jest warunek, ażeby zebrane w sprawie dowody wskazywały na duże prawdopodobieństwo, iż podejrzany popełnił zarzucane mu przestępstwo. Na tej podstawie stosować można wszelkie środki zapobiegawcze, takie jak poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, czy też dozór Policji.

Tym­cza­so­we aresz­to­wa­nie moż­na zaś za­sto­so­wać je­dy­nie wte­dy, gdy po­za ww. prze­słan­ką ogól­ną, speł­nio­ne zo­sta­ną tak­że prze­słan­ki szcze­gól­ne, okre­ślo­ne w tre­ści art. 258 k.p.k., a są ni­mi: 1) uza­sad­nio­na oba­wa uciecz­ki lub ukry­cia się oskar­żo­ne­go, zwłasz­cza wte­dy, gdy nie moż­na usta­lić je­go toż­sa­mo­ści al­bo nie ma on w kra­ju sta­łe­go miej­sca po­by­tu;

2) uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne; 3) uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził; 4) zarzucenie oskarżonemu popełnienia zbrodni lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata – celem zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania uzasadnionego grożącą oskarżonemu surową karą.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Co może uchronić mnie przed tymczasowym aresztowaniem?

Poza wymienionymi w punkcie poprzednim przesłankami ogólnymi i szczególnymi (mającymi charakter pozytywny), w kodeksie przewidziano także przesłanki negatywne, których zaistnienie wyłącza (co do zasady, jeśli nie zachodzą szczególne okoliczności) możliwość zastosowania tymczasowego aresztowania. Przesłanki te określone zostały w art. 259 k.p.k., zgodnie z którym tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy: 1) pozbawienie podejrzanego wolności spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo; 2) pozbawienie podejrzanego wolności pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny;

3) na podstawie okoliczności sprawy można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia; 4) przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku.

Z uwa­gi na skom­pli­ko­wa­ną ma­te­rię, do­ty­czą­cą wy­ka­zy­wa­nia przed Są­dem, któ­re prze­słan­ki zo­sta­ły speł­nio­ne, któ­re zaś nie, ko­niecz­na jest po­moc do­świad­czo­ne­go ad­wo­ka­ta, dla któ­re­go ta­kie ba­ta­lie są co­dzien­no­ścią.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Co mogę zrobić w sytuacji tymczasowego aresztowania?

Nie wszystko stracone. Jeśli nie masz adwokata, skorzystaj z jego pomocy jak najszybciej. Jeśli takowego masz, ale jest nieskuteczny, pomyśl nad jego zmianą na lepszego – znającego się na rzeczy.

Po wy­da­niu po­sta­no­wie­nia w przedmio­cie za­sto­so­wa­nia tym­cza­so­we­go aresz­to­wa­nia, na­le­ży jak naj­szyb­ciej, w ter­mi­nie 7 dni wnieść za­ża­le­nie, o czym sta­no­wi art. 252 k.p.k. Jak to już wcze­śniej wska­za­no, z uwa­gi na ko­niecz­ność skom­pli­ko­wa­ne­go wy­ka­zy­wa­nia, któ­re prze­słan­ki zo­sta­ły speł­nio­ne, a któ­re nie i dla­cze­go, za­ża­le­nie to po­wi­nien spo­rzą­dzić ad­wo­kat, po­mi­mo iż oczy­wi­ście nie ma ta­kie­go usta­wo­we­go przy­mu­su.

Pa­mię­tać na­le­ży też, iż nie­za­leż­nie od za­ża­le­nia – gdy zo­sta­ło roz­po­zna­ne ne­ga­tyw­nie – w dal­szym cią­gu po­zo­sta­ją in­ne de­ski ra­tun­ku. Prze­pis art. 253 k.p.k. sta­no­wi, iż śro­dek za­po­bie­gaw­czy na­le­ży nie­zwłocz­nie uchy­lić lub zmie­nić, je­że­li usta­ną przy­czy­ny, wsku­tek któ­rych zo­stał on za­sto­so­wa­ny,

lub powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie albo zmianę. Co ciekawe, choć w praktyce niespotykane, takiego uchylenia, bądź zmiany na łagodniejszy środek dokonać może też sam prokurator.

Z po­wyż­szych upraw­nień or­ga­ny pro­ce­so­we sko­rzy­stać win­ny z urzę­du, art. 254 k.p.k. ze­zwa­la jed­nak po­dej­rza­ne­mu i je­go obroń­cy na zło­że­nie wnio­sku w przedmio­cie uchy­le­nia lub zmia­ny środ­ka za­po­bie­gaw­cze­go, gdy za­ist­nie­ją ku te­mu prze­słan­ki.

Prak­ty­ka po­ka­zu­je, że w przy­pad­ku do­brze opra­co­wa­nej stra­te­gii dzia­ła­nia, po­zor­nie „be­zna­dziej­ne” tym­cza­so­we aresz­to­wa­nia da­je się uchy­lić, bądź za­mie­nić na po­rę­cze­nia ma­jąt­ko­we.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Z kim mogę się kontaktować w razie tymczasowego aresztowania?

Widzenia z rodziną są w takiej sytuacji ściśle limitowane. Jeśli względy postępowania nie stoją temu na przeszkodzie, tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osobą najbliższą. Każdorazowo – po uprzednim złożeniu wniosku – wydane musi zostać zarządzenie (prokuratora lub Sądu – w zależności od etapu postępowania) o zgodzie na takie widzenie. Pamiętać należy jednak, iż widzenia takie odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej, przy czym wyłączona jest – bez dodatkowego zezwolenia – możliwość uzyskania bezpośredniego kontaktu z osobą odwiedzającą. Spotkanie takie odbywa się przez szybę, bądź kratę. Ma to związek ze względami bezpieczeństwa, jak również uniemożliwieniem bezprawnego przekazywania np. korespondencji.
Inaczej przedstawia się kwestia widzeń z obrońcą. Co prawda adwokat również uzyskać musi zezwolenie na widzenie, te nie są jednak limitowane ilościowo na miesiąc. Podejrzany musi mieć bowiem prawo do przygotowania swojej linii obrony wraz z adwokatem. Co jednak oczywiste, obrońcy nie wolno przekazywać osadzonemu żadnych przedmiotów, czy korespondencji, jak również takowej od niego odbierać dla osób trzecich.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Czy tymczasowe aresztowanie oznacza uznanie za winnego?

Nie, tymczasowe aresztowanie nie oznacza uznania za winnego. Jest to jedynie środek zapobiegawczy, który nie jest równoznaczny z wyrokiem skazującym. Oczywistym jest jednak, iż nawet krótkotrwałe tymczasowe aresztowanie odciska psychiczne piętno na osobie niesłusznie aresztowanej, dlatego też tak ważne jest, by nie zwlekać z podjęciem współpracy z adwokatem, która to współpraca daje o wiele większe szanse na uniknięcie aresztowania, niż obrona na własną rękę.
Pamiętać należy również o negatywnej opinii w lokalnym środowisku, jakiej osobie aresztowanej może przysporzyć fakt orzeczenia tego środka zapobiegawczego. Są to jednak negatywne skutki o charakterze psychiczno-społecznym, z prawnego punktu widzenia tymczasowe aresztowanie nie oznacza winy, nie znajduje również odzwierciedlenia w Krajowym Rejestrze Karnym. W przypadku zaś uniewinnienia, osoba tymczasowo aresztowana może domagać się stosownego odszkodowania.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Czy osoba odbywająca karę pozbawienia wolności może zostać tymczasowo aresztowana?

Tak. Osoba odbywająca karę pozbawienia wolności, może zostać tymczasowo aresztowana na potrzeby innej sprawy – np. takiej, na trop której organy ścigania natrafiły już po osadzeniu sprawcy z innej przyczyny. Ponieważ osoba taka jest już pozbawiona wolności,

tymczasowe aresztowanie nie wpłynie na tę sferę jej życia, jednakże w diametralny sposób ograniczy dotychczasowe uprawnienia i „swobody”, jakie miała w zakładzie karnym, tj. prawo do widzeń, korespondencji, połączeń telefonicznych, posiadanie przedmiotów w celi, czy też uzyskiwania przepustek.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Czy okres tymczasowego aresztowania ma wpływ na orzeczony wymiar kary?

Tak. Zgodnie z art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza się okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, zaokrąglając w górę do pełnego dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności, dwóm dniom kary ograniczenia wolności lub dwóm dziennym stawkom grzywny.
Za okres rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie uważa się zaś zarówno zatrzymanie, jak i tymczasowe aresztowanie, pod warunkiem, że dotyczyły one czynności podejmowanych w związku ze sprawą, w której doszło do wydania wyroku skazującego.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko


Czy w razie niesłusznego tymczasowego aresztowania, mogę dochodzić odszkodowania?

Tak, spełniona musi zostać jednak przesłanka z art. 552 § 4 k.p.k., stosownie do której, ażeby osadzonemu należała się rekompensata, tymczasowe aresztowanie musi okazać się niewątpliwie niesłuszne, co też podlegać będzie ocenie Sądu orzekającego o odszkodowaniu. W judykaturze wskazuje się, że prawomocne uniewinnienie stanie się zawsze podstawą do ustalenia, że wcześniej stosowane tymczasowe aresztowanie było niewątpliwie niesłuszne, bez względu na to, czy jego podstawą jest stwierdzenie, że przestępstwa w ogóle nie popełniono, albo że popełnił je kto inny, czy też stało się tak dlatego, że nie zdołano zebrać dostatecznych dowodów winy, a nawet wówczas, gdy zastosowanie miała reguła zakazująca skazania, w sytuacji w której sprawie zaistniały nieusuwalne wątpliwości.
Jeśli więc postępowanie w sprawie zakończyło się wyrokiem uniewinniającym, umarzającym postępowanie, warunkowo umarzającym postępowanie lub wyrokiem skazującym i odstępującym od wymierzenia kary, można domagać się stosownego odszkodowania.

Pa­mię­tać na­le­ży, iż rosz­cze­nie to zgod­nie z art. 555 k.p.k. przedaw­nia się po upły­wie ro­ku od da­ty upra­wo­moc­nie­nia się orze­cze­nia koń­czą­ce­go po­stę­po­wa­nie w spra­wie.

Co istot­ne, po­stę­po­wa­nie w tym przedmio­cie jest wol­ne od kosz­tów są­do­wych.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko