CO MOŻNA ZARZUCIĆ W APELACJI

Apelacja od wyroku - kasacja karna cywilna zaskarżenie orzeczenia uwzględnia apelację można wygrać odpowiedź prawnik czy warto wnosić kasację procedura rozpoznania kasacji kiedy postępowanie było nieważne koszty procesu skarga kasacyjna opłata skargi kasacyjnej rozwód termin wnoszenia apelacji

Apelacja od wyroku – kasacja karna cywilna zaskarżenie orzeczenia

SKUTECZNY ADWOKAT WYGRYWAJĄCY APELACJE

CO MOŻNA ZARZUCIĆ W APELACJI

Wno­sząc ape­la­cję masz moż­li­wość za­skar­że­nia orze­cze­nia w ca­ło­ści lub w czę­ści, a po­nad­to brak okre­ślo­ne­go roz­strzy­gnię­cia oraz sa­mo
uza­sad­nie­nie orze­cze­nia. Mu­szą to być jed­nak roz­strzy­gnię­cia na­ru­sza­ją­ce Two­je pra­wa lub szko­dzą­ce Two­im in­te­re­som.
To ogra­ni­cze­nie nie do­ty­czy jed­nak oskar­ży­cie­la pu­blicz­ne­go, któ­ry ma pra­wo wnieść śro­dek od­wo­ław­czy rów­nież na ko­rzyść oskar­żo­ne­go.

Ko­niecz­ne jest rów­nież wska­za­nie za­skar­żo­ne­go roz­strzy­gnię­cia oraz po­da­nie, cze­go się do­ma­gasz! Ape­la­cja wnie­sio­na przez oskar­ży­cie­la
pu­blicz­ne­go, obroń­cę lub peł­no­moc­ni­ka po­win­na za­wie­rać wska­za­nie za­rzu­tów sta­wia­nych roz­strzy­gnię­ciu wraz z uza­sad­nie­niem.

Za­skar­żo­ne­mu orze­cze­niu mo­że­my za­rzu­cić w ape­la­cji przede wszyst­kim:

 • obra­zę prze­pi­sów pra­wa ma­te­rial­ne­go;
 • obra­zę prze­pi­sów po­stę­po­wa­nia, je­że­li mo­gła ona mieć wpływ na treść orze­cze­nia;
 • błąd w usta­le­niach fak­tycz­nych przy­ję­tych za pod­sta­wę orze­cze­nia, je­że­li mógł on mieć wpływ na treść te­go orze­cze­nia;
 • ra­żą­cą nie­współ­mier­ność ka­ry, środ­ka kar­ne­go, na­wiąz­ki lub nie­słusz­ne­go za­sto­so­wa­nia al­bo nieza­sto­so­wa­nia środ­ka za­bez­pie­cza­ją­ce­go,
  prze­pad­ku lub in­ne­go środ­ka.

Nie­za­leż­nie od gra­nic za­skar­że­nia i podnie­sio­nych za­rzu­tów oraz wpły­wu uchy­bie­nia na treść orze­cze­nia, sąd od­wo­ław­czy na po­sie­dze­niu uchy­li
za­skar­żo­ne orze­cze­nie, je­śli:

 • w wy­da­niu orze­cze­nia bra­ła udział oso­ba nie­upraw­nio­na lub nie­zdol­na do orze­ka­nia bądź pod­le­ga­ją­ca wy­łą­cze­niu.
  Przy­kład: sę­dzia za­wie­szo­ny w czyn­no­ściach służ­bo­wych przez sąd dys­cy­pli­nar­ny; sę­dzia, bę­dą­cy pod wpły­wem al­ko­ho­lu; sę­dzia orze­ka­ją­cy, mi­mo iż spra­wa do­ty­czy go bez­po­śred­nio.
 • sąd był nie­na­le­ży­cie ob­sa­dzo­ny lub któ­ry­kol­wiek z je­go człon­ków nie był obec­ny na ca­łej roz­pra­wie.
  Przy­kład: sąd orze­ka w skła­dzie nie­zna­nym usta­wie, np. w skła­dzie czte­rech sę­dziów.
 • sąd po­wszech­ny orzekł w spra­wie na­le­żą­cej do wła­ści­wo­ści są­du szcze­gól­ne­go al­bo sąd szcze­gól­ny orzekł w spra­wie na­le­żą­cej do wła­ści­wo­ści są­du po­wszech­ne­go;
 • sąd niż­sze­go rzę­du orzekł w spra­wie na­le­żą­cej do wła­ści­wo­ści są­du wyż­sze­go rzę­du;
 • orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie.
  Przykład: orzeczono karę 22 lat pozbawienia wolności;
 • orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu;
 • zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie;
 • orzeczenie zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone;
 • zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, np. oskarżony zmarł, nastąpiło przedawnienie karalności, sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych, brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela, brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
 • oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;
 • sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa;
 • inne rażące naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść orzeczenia.
SKUTECZNY ADWOKAT WYGRYWAJĄCY APELACJE
CZY W APELACJI MOŻNA ZŁOŻYĆ NOWY DOWÓD,
KTÓRY NIE ZOSTAŁ POWOŁANY PRZED SĄDEM I INSTANCJI?

Co do za­sa­dy, stro­ny ma­ją obo­wią­zek przed­sta­wia­nia wszyst­kich fak­tów i do­wo­dów moż­li­wych do wska­za­nia lub prze­pro­wa­dze­nia przed
są­dem I in­stan­cji pod ry­go­rem utra­ty te­go upraw­nie­nia w póź­niej­szym okre­sie, a przede wszyst­kim w po­stę­po­wa­niu od­wo­ław­czym.

Po­wo­ła­nie no­wych fak­tów i do­wo­dów jest je­dy­nie do­pusz­czal­ne pod wa­run­kiem, że nie­moż­li­we by­ło ich po­wo­ła­nie w po­stę­po­wa­niu
przed są­dem I in­stan­cji. Przy­kład: do­wód po­wstał po wy­da­niu wy­ro­ku przez Sąd I in­stan­cji.

W ta­kiej sy­tu­acji na­le­ży w ape­la­cji zło­żyć wnio­sek o do­pusz­cze­nie i prze­pro­wa­dze­nie do­wo­du przez sąd od­wo­ław­czy, jed­nak na­le­ży go od­po­wied­nio uza­sad­nić.

Adwokat dr Iwona Zielinko