Co robić gdy jest mobbing?

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

 

Co zro­bić, gdy jest wo­bec nas sto­so­wa­ny mob­bing, a nie ma­my umo­wy o pra­cę, tyl­ko umo­wę cy­wil­no­praw­ną

Pa­mię­taj, że wszel­kie rosz­cze­nia pra­cow­ni­ka z ty­tu­łu mob­bin­gu do­ty­czą wy­łącz­nie pra­cow­ni­ka, za­trud­nio­ne­go na umo­wę o pra­cę, po­wo­ła­nia, wy­bo­ru, mia­no­wa­nia lub spół­dziel­czej umo­wy o pra­cę! Rosz­cze­nia te nie przy­słu­gu­ją oso­bom za­trud­nio­nym na pod­sta­wie umów cy­wil­no­praw­nych, czy­li umów zle­ce­nia, umo­wy o dzie­ło, umo­wy agen­cyj­nej. Je­śli je­steś za­trud­nio­ny na umo­wę cy­wil­no­praw­ną, to nic stra­co­ne­go, gdyż w tej sy­tu­acji mo­żesz wy­to­czyć po­wódz­two o ochro­nę dóbr oso­bi­stych.

Zgodnie bowiem z treścią art. 23 Kodeksu cywilnego, dobrem osobistym jest w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, jednak nie jest to katalog zamknięty.

Za pod­sta­wo­we do­bro oso­bi­ste po­wszech­nie uzna­je się god­ność każ­de­go czło­wie­ka. Je­że­li za­tem za­cho­wa­nia oso­by, z któ­rą za­war­li­śmy umo­wę cy­wil­no­praw­ną, sta­no­wią prze­jaw na­ru­sze­nia Two­ich dóbr oso­bi­stych, po­przez nie­ustan­ne szy­ka­no­wa­nie, ośmie­sza­nie, po­ni­ża­ją­ce trak­to­wa­nie to mo­żesz żą­dać okre­ślo­nych za­cho­wań z je­go stro­ny.

Nie trać cza­su i skon­tak­tuj się szyb­ko z pro­fe­sjo­nal­nym i do­świad­czo­nym ad­wo­ka­tem, któ­ry w Two­im imie­niu opra­cu­je po­zew o ochro­nę dóbr oso­bi­stych, gdzie bę­dziesz mógł żą­dać m. in. za­nie­cha­nia bez­praw­nych dzia­łań i przede wszyst­kim za­pła­ty od­po­wied­nie­go za­do­śćuczy­nie­nia fi­nan­so­we­go za do­zna­ną krzyw­dę.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej