Czy nagrywanie to przestępstwo?

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

 

262
Czy nagrywając na dyktafon głos szefa lub innych osób popełniamy przestępstwo?

W na­szym sys­te­mie praw­nym na­gry­wa­nie gło­su in­nych osób nie sta­no­wi prze­stęp­stwa. Mo­żesz za­tem na­gry­wać swo­je­go pra­co­daw­cę, lub pra­cow­ni­ka, któ­rzy do­pusz­cza­ją się wo­bec Cie­bie mob­bin­gu. Im wię­cej do­wo­dów tym le­piej! Pa­mię­taj jed­nak, że nie wol­no uży­wać pod­słu­chów, czy na­ru­szać ta­jem­ni­cy ko­re­spon­den­cji, po­nie­waż ta­kie za­cho­wa­nia mo­gą wy­czer­py­wać zna­mio­na prze­stępstw, okre­ślo­nych w Ko­dek­sie kar­nym.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej