DEKALOG WNOSZĄCEGO SKARGĘ DO ETPCZ W STRASBURGU:

1. Opracowanie skargi powierz profesjonalnemu adwokatowi, specjalizującemu się w tej dziedzinie! Należy pamiętać, że postępowanie przed ETPCz w Strasburgu jest wąską, niezwykle sformalizowaną dziedziną, wymagającą ogromnej wiedzy, doświadczenia i rutyny, którą jest nam w stanie zagwarantować właśnie adwokat znający niuanse i szczegółowe, a nie tylko ogólne kryteria przyjmowania skarg. Oczywiście skargę można napisać samodzielnie, czy też powierzyć jej sporządzenie np. studentowi prawa, jednak proszę się nie dziwić w sytuacji, gdy skarga zostanie oddalona.

66

2. Po­wie­rze­nie opra­co­wa­nia skar­gi i wy­stę­po­wa­nia przed ETPCz w Stras­bur­gu pro­fe­sjo­na­li­ście zwięk­sza Two­ją szan­sę na po­zy­tyw­ne roz­pa­trze­nie skar­gi!

3. Zna­my stan pol­skie­go pra­wa odzie­dzi­czo­ne­go z po­przed­nie­go sys­te­mu to­ta­li­tar­ne­go. Wie­le je­go za­pi­sów jest re­lik­tem mi­nio­nej epo­ki. „Czę­ste je­go re­gu­la­cje”, czy­li zmia­ny po­wo­du­ją cha­os oraz utrud­nia­ją je­go sto­so­wa­nie. Jak moż­na za­ob­ser­wo­wać, czę­ste po­li­tycz­ne kam­pa­nie i ich re­zul­ta­ty pro­wa­dzą do ab­sur­dów. Nie na­le­ży za­po­mi­nać, że ro­la Try­bu­na­łu w Stras­bur­gu jest zu­peł­nie in­na, nie jest on bo­wiem w sta­nie za­jąć się usta­wa­mi nie­zgod­ny­mi z Kon­wen­cją.

4. Sko­ro stra­ci­łeś już ty­le cza­su, ner­wów i ener­gii na wal­kę we wszyst­kich in­stan­cjach są­do­wych, to nie wa­haj się sko­rzy­stać z „o­stat­niej de­ski ra­tun­ku”, ja­ką jest wnie­sie­nie skar­gi do ETPCz w Stras­bur­gu!

5. Ko­rzy­ści, ja­kie mo­żesz uzy­skać w wy­ni­ku wy­gra­nia spra­wy przed ETPCz w Stras­bur­gu, są przede wszyst­kim na­tu­ry fi­nan­so­wej, za­rów­no dla Cie­bie oraz dla Two­je­go peł­no­moc­ni­ka.

6. To Ty decydujesz, czy chcesz wznowienia sprawy przed sądem krajowym, czy satysfakcjonuje Cię gratyfikacja finansowa uzyskana w wyniku wniesienia skargi do ETPCz w Strasburgu!

7. Dru­gą stro­ną w spo­rze orze Try­bu­na­łem jest rząd, co ozna­cza, że wszel­kie błę­dy są­dów i pro­ku­ra­tur obar­cza­ją pań­stwo pol­skie.

8. Pa­mię­taj, że­by gro­ma­dzić wszel­kie ra­chun­ki, pa­ra­go­ny i fak­tu­ry, po­czy­na­jąc od po­stę­po­wa­nia przed są­dem I in­stan­cji, gdyż jest moż­li­wość odzy­ska­nia po­nie­sio­nych uprzed­nio kosz­tów. Mu­szą być jed­nak od­po­wied­nio udo­ku­men­to­wa­ne!

9. Nie zo­sta­wiaj zło­że­nia skar­gi na ostat­nią chwi­lę, po­nie­waż „co na­gle, to po dia­ble”, a i kosz­ty eks­pre­so­we­go opra­co­wa­nia skar­gi bę­dą wyż­sze. Po­za tym, im wcze­śniej zło­żysz skar­gę, tym szyb­ciej do­sta­niesz od­po­wiedź.

10. Szu­ka­jąc ad­wo­ka­ta, wy­spe­cja­li­zo­wa­ne­go we wno­sze­niu skarg do Stras­bur­ga, sprawdź na stro­nie in­ter­ne­to­wej pro­wa­dzo­nej przez nie­go Kan­ce­la­rii, na czym się zna. Nie ma nic gor­sze­go niż źle tra­fić! Tak jak z bó­lem zę­ba nie idzie­my do chi­rur­ga, tak sa­mo -po­trze­bu­jąc wnie­sie­nia skar­gi do Stras­bur­ga – nie po­win­ni­śmy iść do ko­goś, kto się na tym nie zna. Po­dob­nie jak nie ma le­ka­rzy, któ­rzy le­czą ze wszyst­kich cho­rób, nie ma tak­że ad­wo­ka­tów, któ­rzy zna­ją wszyst­kie dzie­dzi­ny pra­wa. Pa­mię­taj, że fa­cho­wiec od wszyst­kiego, to tak na­praw­dę fa­cho­wiec od ni­cze­go!

Adwo­kat dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej