DOPALACZE

Czy dopalacze, to też narkotyki?

W ustawie narkotykowej brak jest definicji pojęcia narkotyku i dopalaczy. Te drugie mieszczą się jednak w szeroko rozumianym pojęciu narkotyku. Wskazuje się bowiem, iż narkomanią jest stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie od nich. Płynie stąd więc wniosek, iż za narkotyki uznać należy środki odurzające (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, np. heroina, kokaina), substancje psychotropowe (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, np. mefedron, amfetamina), środki zastępcze (produkty zawierające co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa) oraz nowe substancje psychoaktywne (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy).
Właśnie zaś w przypadku środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, chodzi o tzw. dopalacze – są więc one ustawowo traktowane jako narkotyki. Definicję nowej substancji psychoaktywnej wprowadzono bowiem do ustawy właśnie w celu zapobiegania rozwojowi handlu dopalaczami.

Sz­cze­gó­ło­we wy­ka­zy tych sub­stan­cji znaj­du­ją się w za­łącz­ni­kach do usta­wy, a tak­że od­po­wied­nich roz­po­rzą­dze­niach. W ra­zie ja­kich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści co do da­nej sub­stan­cji, za­le­ca­my kon­takt z ad­wo­ka­tem, któ­ry zna­jąc me­an­dry prze­pi­sów, a tak­że wie­dząc jak po­ru­szać się ob­szer­nych za­łącz­ni­kach, udzie­li pro­fe­sjo­nal­nej po­ra­dy.

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej