Dyskryminacja w miejscu pracy

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

 

Dyskryminacja jest nierównym traktowaniem w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, jeśli podstawą do takiego nierównego traktowania jest płeć, wiek, niepełnosprawność, rasa, religia, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkowa, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacja seksualna, jak również charakter zatrudnienia (umowa na czas określony lub nieokreślony; w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy).

Z dys­kry­mi­na­cją ma­my do czy­nie­nia, gdy z po­wo­du wy­mie­nio­nych po­wy­żej cech da­nej oso­by, do­cho­dzi do roz­wią­za­nia lub od­mo­wy na­wią­za­nia sto­sun­ku pra­cy, do nie­ko­rzyst­ne­go ukształ­to­wa­nia wy­na­gro­dze­nia za pra­cę, jak rów­nież po­mi­nię­cia przy ty­po­wa­niu do udzia­łu w szko­le­niach podno­szą­cych kwa­li­fi­ka­cje.

Z ko­lei za dys­kry­mi­na­cją w za­kre­sie wy­na­gro­dze­nia uwa­ża się sy­tu­ację, gdy pra­cow­ni­cy o po­rów­ny­wal­nych kwa­li­fi­ka­cjach, wy­ko­nu­ją­cy pra­cę o po­rów­ny­wal­nym stop­niu od­po­wie­dzial­no­ści i wy­sił­ku, otrzy­mu­ją u te­go sa­me­go pra­co­daw­cy zróż­ni­co­wa­ne wy­na­gro­dze­nie.

Co jest istot­ne, dys­kry­mi­na­cja mo­że za­cho­dzić tak­że w spo­sób po­śred­ni (a więc na pierw­szy rzut oka – utaj­nio­ny), co naj­ła­twiej zo­bra­zo­wać na przy­kła­dzie sy­tu­acji gdy cho­ciaż­by unie­moż­li­wia się sta­ra­nia o pra­cę oso­bom nie­peł­no­spraw­nym, prze­pro­wa­dza­jąc roz­mo­wę kwa­li­fi­ka­cyj­ną w po­miesz­cze­niu na pię­trze, bez win­dy.

Za dys­kry­mi­na­cję nie moż­na jed­nak uznać sy­tu­acji, gdy przy­czy­na mo­gą­ca po­chop­nie zo­stać uzna­na za po­dyk­to­wa­ną dys­kry­mi­na­cją, jest jed­nak obiek­tyw­nie we­ry­fi­ko­wal­na i nie po­zwa­la pod­jąć da­nej pra­cy. Dla­te­go też np. by uznać, że oso­ba nie­peł­no­spraw­na jest dys­kry­mi­no­wa­na i z te­go po­wo­du nie zo­sta­ła za­trud­nio­na, na­le­ży wy­ka­zać, że sta­no­wi­sko, o któ­re się ubie­ga, mo­gło być w teo­rii zaj­mo­wa­ne przez pra­cow­ni­ka z da­ną dys­funk­cją (np. pra­ca przy kom­pu­te­rze mo­że być bez prze­szkód wy­ko­ny­wa­na przez oso­bę na wóz­ku).

92

W in­nej sy­tu­acji (gdy np. oso­ba z po­waż­ną wa­dą wy­mo­wy ubie­ga się o sta­no­wi­sko, na któ­rym pra­ca zwią­za­na jest z wer­bal­nym kon­tak­tem z klien­tem) od­mo­wa za­trud­nie­nia ta­kiej oso­by nie bę­dzie dys­kry­mi­na­cją. Dy­skry­mi­na­cją nie bę­dzie też róż­ni­co­wa­nie sy­tu­acji pra­cow­ni­ków, po­dyk­to­wa­ne ochro­ną ro­dzi­ciel­stwa lub nie­peł­no­spraw­no­ści.

Za dys­kry­mi­na­cję ze wzglę­du na wiek nie moż­na bę­dzie uznać róż­ni­co­wa­nia sy­tu­acji do­ty­czą­cej wy­na­gra­dza­nia, kie­ro­wa­nia na szko­le­nia, za­trud­nia­nia i zwal­nia­nia, je­śli kry­te­rium bę­dzie staż pra­cy.

Nie jest tak­że dys­kry­mi­na­cją ze wzglę­du na wy­zna­nie czy świa­to­po­gląd od­mo­wa za­trud­nie­nia oso­by nie po­dzie­la­ją­cej da­nych prze­ko­nań, je­śli pra­co­daw­cą ma być kon­kret­ny zwią­zek wy­zna­nio­wy, czy or­ga­ni­za­cja któ­rej ety­ka opie­ra się na da­nym świa­to­po­glądzie.

Po­nie­waż z po­wyż­sze­go wy­ni­ka, iż oso­bą dys­kry­mi­no­wa­ną mo­że być nie tyl­ko pra­cow­nik, ale też kan­dy­dat na pra­cow­nika, pod­kre­ślić na­le­ży, że tak­że ta­kie­mu kan­dy­datowi przy­słu­gu­ją od­po­wied­nie upraw­nie­nia, je­śli tyl­ko udo­wod­ni, że mia­ła wo­bec nie­go miej­sce dys­kry­mi­na­cja.

Oso­bie dys­kry­mi­no­wa­nej przy­słu­gu­je od­szko­do­wa­nie w wy­so­ko­ści nie niż­szej niż wy­so­kość mi­ni­mal­ne­go wy­na­gro­dze­nia za pra­cę. Po­nad­to pra­cow­nik, któ­ry sko­rzy­sta z przy­słu­gu­ją­cych mu upraw­nień z ty­tu­łu dys­kry­mi­na­cji, nie mo­że z te­go po­wo­du być w póź­niej­szym cza­sie nie­ko­rzyst­nie trak­to­wa­ny, zwłasz­cza nie moż­na z te­go po­wo­du roz­wią­zać z nim sto­sun­ku pra­cy.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej