W
C
Z
Y
T
Y
W
A
N
I
E
img11

dr Iwona  Zielinko

Adwokat

DZIAŁAM KONKRETNIE I OFENSYWNIE, TYLKO TAKI STYL JEST GWARANCJĄ SUKCESU MOJEGO I MOICH KLIENTÓW

Twój Adwokat od beznadziejnych spraw !

ROZWÓD

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

Rozwody w Polsce

W 2015 roku było prawie trzy razy więcej rozwodów w stosunku do zawartych małżeństw niż w 1980 roku. Z jakich powodów najczęściej się rozwodzimy? Jak staż małżeństwa przekłada się na liczbę rozwodów? Zobaczcie infografikę!

Źródło: http://kobieta.onet.pl


JAK UZYSKAĆ SZYBKI ROZWÓD BEZ ZBĘDNYCH KOMPLIKACJI?

Kiedy dwoje ludzi decyduje się na małżeństwo najczęściej na początku towarzyszy im miłość, wzajemna fascynacja, chęć założenia rodziny, które to uczucie z czasem – na skutek pojawiających się problemów – może się przerodzić we wzajemną niechęć, czy też nienawiść, powodując nieustanne kłótnie i awantury… Nierzadko kończy się to decyzją o rozstaniu i przerażającą wizją długiego, skomplikowanego rozwodu. Otóż, wcale nie musi to tak wyglądać i „nie taki diabeł straszny jak go malują”! Wszystko zależy od nastawienia, rozsądku i dobrych chęci małżonków!

Najszybszym i najmniej bolesnym rozwiązaniem jest z pewnością rozwód bez orzekania o winie. Decydują się na niego najczęściej małżonkowie nie posiadający dzieci, którzy zbyt pochopnie i szybko podjęli decyzję o ślubie, a następnie, gdy zniknęły tzw. „motylki w brzuchu”, doszły wspólnie do wniosku, że mają całkowicie odmienne charaktery i nie potrafią stworzyć szczęśliwej rodziny, zatem decyzja o rozstaniu jest najrozsądniejszym rozwiązaniem.

Co jest istotne – rozwód bez orzekania o winie można uzyskać już na pierwszej rozprawie rozwodowej, gdy małżonkowie zgodnie potwierdzą przed Sądem, że nastąpił całkowity, trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i zrezygnują z dochodzenia winy za rozpad małżeństwa oraz z sądowego podziału majątku, którego można dokonać w każdej chwili w odrębnym postępowaniu przed Sądem albo u notariusza. Sprawa nieco się komplikuje, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. W takiej sytuacji Sąd – uwzględniając dobro dzieci – powinien przesłuchać co najmniej jednego świadka i ustalić, czy rozwód nie wpłynie negatywnie na ich dalszy prawidłowy rozwój. Musi również rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga rodziców i o kontaktach rodziców z dzieckiem, a także o alimentach na wspólne małoletnie dzieci, czyli ustalić, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka.

To automatycznie powoduje wydłużenie czasu postępowania i wydania wyroku rozwodowego. Można jednak liczyć na to, że zgodne stanowisko małżonków w kwestii orzeczenia rozwodu, ich pełny kompromis i profesjonalnie opracowany pozew spowodują, iż na pierwszej rozprawie usłyszą już wyrok rozwodowy. Takie rozwiązanie z pewnością zaoszczędzi małżonkom czasu, nerwów i pieniędzy!

Natomiast, jeśli jeden z małżonków (lub oboje) złoży pozew o rozwód z orzekaniem o winie, to wówczas sprawa rozwodowa może się zakończyć orzeczeniem o winie któregoś małżonka za rozpad pożycia małżeńskiego. Ten wariant wiąże się jednak z długotrwałymi, nieprzyjemnymi i stresującymi bataliami sądowymi, w których małżonkowie wytykają sobie wzajemnie błędy, walczą o pieniądze, o opiekę nad dziećmi i nierzadko stosują wobec siebie „chwyty poniżej pasa”, by tylko osiągnąć swój cel. Najczęściej powoływani są świadkowie, a czasem biegli sądowi. Takie sprawy – w zależności od nasilenia konfliktu małżonków – mogą potrwać nawet kilka lat. Jednak mimo wszystkiego, czasem warto zdecydować się na taki krok, gdyż małżonek, którego wyłączną winę rozpadu pożycia małżeńskiego orzeknie sąd, nie może się ubiegać o alimenty na siebie od współmałżonka w sytuacji, gdyby popadł w niedostatek. Z praktyki wiemy, iż polskie sądy w większości przypadków stoją po stronie kobiet (chociaż w ostatnich lata to zaczyna się zmieniać), więc to głównie one decydują się na taki krok. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie ma rację bytu jedynie wówczas, gdy jeden z małżonków ponosi ewidentną i zamierzoną winę za rozpad małżeństwa. W sytuacji, gdy obie strony mają swoje „grzeszki” lub wina leży gdzieś po środku, nie warto „prać brudów” w sądzie i toczyć ze sobą wojen, gdyż cierpi na tym przede wszystkim dobro dzieci – o ile małżonkowie je posiadają – oraz nasze zdrowie, czas i kieszeń.

Decydując się na rozwód, warto również skorzystać z pomocy profesjonalisty – adwokata, który sporządzi pozew zawierający wszystkie niezbędne elementy pisma procesowego, co umożliwi sprawne i przede wszystkim szybkie postępowanie, a także pozwoli uniknąć wielu błędów formalnych i wzywania przez Sąd do ich uzupełnienia, co znacznie wydłuża postępowanie rozwodowe. Poza tym profesjonalista – adwokat ma zdrowy dystans do sprawy, którego rozwodzącym się małżonkom często brakuje. Po prostu tacy jesteśmy, że w sprawach, które nas dotyczą, emocje biorą górę nad zdrowym rozsądkiem, co na ogół kończy się dla nas źle, ponieważ zapadają niekorzystne decyzje, które później trudno jest odwrócić.

Adwokat dr Iwona Zielinko


JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIĆ BY UZYSKAĆ ROZWÓD?

Od jakiegoś czasu myślisz o rozwodzie z swoim małżonkiem i zastanawiasz się, jakie kryteria trzeba spełnić, by go uzyskać? Decydując się na tak poważny krok, jakim jest rozwód, należy pamiętać, że nie w każdym przypadku będzie on możliwy. Warunkiem uzyskania rozwodu jest bowiem spełnienie wszystkich poniższych przesłanek ustawowych:

1. musi nastąpić trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Przede wszystkim jest to związane z nieodwracalnym zerwaniem trzech podstawowych więzi małżeńskich: gospodarczej, emocjonalnej i fizycznej. Co to oznacza? Jest to tzw. separacja od stołu i łoża, czyli małżonkowie żyją na własny rachunek, nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego, nie łączy ich uczucie, ustało ich pożycie cielesne i nie widzą już szans na kontynuowanie związku. Należy pamiętać, że bez elementu trwałości i zupełności Sąd nie może udzielić rozwodu;

2. pomimo istnienia trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne jeśli:
• wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (przykład -> dziecko źle znosi rozstanie rodziców, jest apatyczne, chwiejne emocjonalnie, zbuntowane, uczęszcza do psychologa);
• jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, czyli w sytuacji, gdy rozwód prowadziłby do rażącej krzywdy małżonka sprzeciwiającego się formalnemu rozstaniu (przykład: małżonek w pełni zdrowy chce się rozwieść z osobą niepełnosprawną, będącą na wózku inwalidzkim, która jest od niego uzależniona);
• jeżeli rozwodu żąda jeden z małżonków wyłącznie winny rozpadu pożycia, a drugi nie godzi się na rozwód, a odmowa ta nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (przykład -> rozwodu żąda małżonek, który dopuścił się zdrady lub który opuścił małżonka, prowadził lekkomyślny tryb życia, nie dbał o rodzinę, a drugi małżonek nie wyraża zgody na rozwią- zanie małżeństwa). Jeśli wszystkie ww. kryteria zostały spełnione i Twoja decyzja o rozstaniu jest ostateczna i starannie przemyślana, nie trać czasu i złóż pozew rozwodowy w Sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania małżonków lub skontaktuj się z doświadczonym w sprawach rozwodowych adwokatem, który pomoże Ci przejść całą procedurę rozwodową i zatroszczy się o Twoje interesy w niniejszym postępowaniu.

Adwokat dr Iwona Zielinko


CZYM JEST ROZWÓD Z ORZEKANIEM O WINIE? ŻONA VS. MĄŻ

Rozwody są zazwyczaj jedną z najbardziej stresujących, wręcz traumatycznych sytuacji w życiu każdego człowieka. Osoba, która decyduje się na tak diametralny krok, nierzadko zadaje sobie pytania, ile sprawa rozwodowa może potrwać i jaki będzie jej przebieg. Najszybszym i najmniej stresującym wariantem jest złożenie do Sądu przez małżonków pozwu rozwodowego, w którym żądają rozwodu bez orzekania o winie. W niniejszej sytuacji rozwód jest przyznawany za obopólną zgodą małżonków i małżeństwo może się zakończyć już na pierwszej rozprawie rozwodowej. Pozwala to zaoszczę- dzić nam czasu, nerwów i pieniędzy. Jednak nie wszyscy wybierają to proste i „bezbolesne” rozwiązanie.

W sytuacji, gdy jeden z małżonków złoży pozew o rozwód z orzekaniem o winie,

sprawa rozwodowa może się zakończyć orzeczeniem o winie danego małżonka za rozpad pożycia małżeńskiego. Ten wariant wiąże się zazwyczaj z długotrwałymi, nieprzyjemnymi i stresującymi bataliami sądowymi, w których małżonkowie wytykają sobie wszystkie błędy, walczą o pieniądze, o opiekę nad dziećmi i nierzadko stosują wobec siebie „chwyty poniżej pasa”, by tylko osiągnąć swój cel. Sala sądowa przypomina ring bokserski, a małżonkowie – każde w swoim narożniku – przygotowywują się do ataku i zadania skutecznego ciosu, który zadecyduje o ich wygranej. Najczęściej powoływani są świadkowie, a czasem także biegli sądowi. Takie sprawy – w zależności od nasilenia konfliktu małżonków – mogą potrwać nawet kilka lat. Jednak mimo wszystkiego, czasem warto zdecydować się na taki krok, gdyż małżonek, któ- rego winę orzeknie sąd, nie może się ubiegać o alimenty na siebie od współ- małżonka w sytuacji, gdyby popadł w niedostatek. Natomiast małżonek niewinny może ubiegać się o alimenty od małżonka winnego.

Z praktyki wiemy, iż polskie Sądy w większości przypadków stoją po stronie kobiet (chociaż w ostatnich latach to zaczyna się zmieniać), więc to głównie one decydują się rozwód z orzekaniem o winie, zarzucając mężowi zdradę, zaniedbywanie rodziny, alkoholizm czy też stosowanie przemocy. Co jest istotne – ustalenie winy rozkładu pożycia może mieć również wpływ na orzeczenie w przedmiocie władzy rodzicielskiej, która co prawda nie powoduje pozbawienia małżonka władzy rodzicielskiej, jej zawieszenia lub ograniczenia, jednak stwierdzenie winy małżonka nakłada na Sąd obowiązek dogłębnego zbadania, czy dany małżonek po orzeczeniu rozwodu będzie sprawował władzę rodzicielską zgodnie z dobrem dziecka i interesem społecznym.

Pozew o rozwód z orzekaniem o winie jest słuszny jedynie wówczas, gdy jeden z małżonków ponosi ewidentną i zamierzoną winę za rozpad mał- żeństwa, np. na skutek zdrady czy zaniedbywania rodziny. W wypadku, gdy obie strony mają coś na sumieniu czy wina leży gdzieś po środku, nie warto „prać brudów” w sądzie, toczyć ze sobą wojen, gdyż cierpi na tym głównie dobro dzieci – o ile małżonkowie je posiadają – oraz nasze zdrowie i kieszeń.

Adwokat dr Iwona Zielinko


CZY „WIRTUALNY ROMANS” STANOWI ZDRADĘ I MOŻE BYĆ POWODEM DO UZNANIA PRZEZ SĄD, ŻE MAŁŻONEK, KTÓRY DOPUŚCIŁ SIĘ TEGO TYPU „WYBRYKU” JEST WYŁĄCZNIE WINNY ROZPADU POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO?

W dzisiejszych czasach zdrada niewątpliwie stanowi najczęstszą przyczynę rozwodów. Jest to w dużej mierze spowodowane rozwojem technologii, powszechnym dostępem do internetu, powstawaniem kolejnych portali społecznościowych, gdzie na każdego z małżonków, a zwłaszcza tych znudzonych codzienną małżeńską rutyną, czyhają różnego rodzaju pokusy. Pamiętajmy, że okazja czyni złodzieja.

Jednak jak zdefiniować zdradę? Możemy wyróżnić zdradę fizyczną, która obejmuje m.in. pocałunki, przytulanie i przede wszystkim wszelkie kontakty intymne z inną osobą oraz zdradę uczuciową, czyli fantazjowanie o innej osobie, pisanie wiadomości SMS-owych lub wiadomości na portalach spo- łecznościowych o zabarwieniu miłosnym i erotycznym, jednak w tym wypadku nie dochodzi do cielesnych kontaktów z inną osobą. Nie ulega wątpliwości, że zdrada fizyczna może być przyczyną uznania przez Sąd, że małżonek, który się jej dopuścił, jest wyłącznie winny rozpadu pożycia.

Jak jest w przypadku zdrady emocjonalnej? W orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że niewierność rozumiana jest nie tylko jako zdrada fizyczna, ale też wszelkie inne zachowanie małżonka wobec osoby płci przeciwnej, które mogą stwarzać pozory zdrady lub w inny sposób wykraczające poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości. W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy stwierdził, że samo związanie się małżonka z inną osobą węzłem uczuciowym może być podstawą do żądania rozwodu z jego winy. Jeżeli w konkretnej sytuacji nie doszło do cudzołóstwa, ale były wyznania miłości, korespondencja o treści erotycznej, wówczas drugi małżonek może odczuć to zachowanie jako zerwanie więzi uczuciowej i moralnej. W takim wypadku, w zależności od konkretnych okoliczności, Sąd może to uznać za ważną przyczynę rozkładu pożycia małżeńskiego.  Istotne będzie jednak udowodnienie zdrady dla rozstrzygnięcia o winie małżonka. Można zatem oprócz zeznań świadków przedstawić jako dowody: filmy, zdjęcia, płyty, taśmy dźwiękowe, PrintScreeny korespondencji z różnych portali społecznościowych, typu Facebook o zabarwieniu miłosnym i erotycznym, bowiem katalog dowodów w procesie rozwodowym nie ma charakteru zamkniętego. Dowodem mogą być wszelkie fakty mające dla rozstrzygnięcia sprawy istotne znaczenie.

Jeśli zatem przypadkiem odnajdziemy dowody „wirtualnego romansu” partnera, możemy śmiało wystąpić o rozwód z orzekaniem o winie i przedstawić wszelkiego rodzaju dowody, jakimi dysponujemy na potwierdzenie ww. okoliczności. W takiej sytuacji warto skorzystać z pomocy profesjonalisty – adwokata, który dzięki wiedzy i doświadczeniu pomoże nam uzyskać najkorzystniejsze dla nas rozstrzygnięcie Sądu.

Adwokat dr Iwona Zielinko


ROZWÓD Z WINY OBU STRON

W sprawach o rozwód Sąd orzeka, czy i który z małżonków ponosi winę za rozpad pożycia. Małżeństwo może być bowiem rozwiązane na 4 sposoby:
• bez orzekania o winie,
• z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy za rozpad pożycia,
• z wyłącznej winy jednego z małżonków,
• z winy obydwojga małżonków.

Sąd jest zobligowany do przeprowadzenia postępowania dowodowego, po zakończeniu którego może dojść do wniosku, że winne za rozpad pożycia małżeńskiego są obie strony – zarówno mąż, jak i żona. Takie przypadki w praktyce zdarzają się bardzo często. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie wprowadzają jednak rozróżnienia stopnia winy małżonków.

Orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu (kilku) przyczyn rozkładu pożycia, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Niedopuszczalna jest bowiem kompensata wzajemnych przewinień (wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt IACa 1422/03).

Jeśli w postępowaniu sądowym Sąd przykładowo ustali, że żona dopuściła się zdrady, a mąż roztrwonił większość pieniędzy na gry hazardowe, należy liczyć się z tym, że Sąd może uznać, że małżonkowie oboje ponoszą winę za rozpad małżeństwa.

Ten wariant wiąże się zazwyczaj z długotrwałymi, nieprzyjemnymi i stresującymi bataliami sądowymi, w których małżonkowie wytykają sobie wszystkie błędy, walczą o pieniądze, o opiekę nad dziećmi i nierzadko stosują wobec siebie „chwyty poniżej pasa”, by tylko osiągnąć swój cel. Sala sądowa przypomina ring bokserski, a małżonkowie – każde w swoim narożniku – przygotowują się do ataku i zadania skutecznego ciosu przeciwnikowi, który zadecyduje o ich wygranej. Najczęściej powoływani są świadkowie, a czasem także biegli sądowi. Takie sprawy w zależności od nasilenia konfliktu małżonków – mogą potrwać nawet kilka lat.

Co jest istotne – rozwód z orzeczeniem winy obu stron rodzi pewne konsekwencji prawne, m. in. w sferze obowiązku alimentacyjnego, bowiem w takiej sytuacji każdy z małżonków, który znajdzie się w niedostatku może domagać się alimentów od drugiego małżonka, które mają służyć zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych, a nie wyrównaniu poziomu życia. Jeśli jednak małżonek zawrze nowy związek małżeński, takie uprawnienie już mu nie przysługuje.

Adwokat dr Iwona Zielinko


CZY WARTO REZYGNOWAĆ Z ORZEKANIA O WINIE ZA ROZPAD ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ?

Chcesz wziąć szybki rozwód i przy okazji zaoszczędzić sobie straty nerwów, czasu i pieniędzy? W takiej sytuacji warto zrezygnować z orzekania o winie za rozpad pożycia małżeńskiego, bowiem najszybszym i najmniej bolesnym rozwiązaniem jest rozwód bez orzekania o winie. Można go uzyskać już na pierwszej rozprawie rozwodowej, gdy małżonkowie zgodnie potwierdzą przed Sądem, że nastąpił całkowity, trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i zrezygnują z dochodzenia winy za rozpad małżeń- stwa oraz z sądowego podziału majątku, którego można dokonać w każdej chwili w odrębnym postępowaniu przed Sądem albo u notariusza. Sprawa nieco się komplikuje, gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. W takiej sytuacji Sąd – uwzględniając dobro dzieci – powinien przesłuchać co najmniej jednego świadka i ustalić, czy rozwód nie wpłynie negatywnie na ich dalszy prawidłowy rozwój. Musi również rozstrzygnąć o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojga rodziców i o kontaktach rodziców z dzieckiem, a także o obowiązku alimentacyjnym,

tj. w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. To automatycznie powoduje wydłużenie czasu postępowania i wydania wyroku rozwodowego.

Decydując się na rozwód z orzekaniem o wyłącznej winie małżonka, trzeba liczyć się z tym, że takie postępowanie – w zależności od nasilenia konfliktu małżonków – może potrwać nawet kilka lat i wiąże się to najczęściej z nieprzyjemnymi i stresującymi bataliami sądowymi, w których małżonkowie wytykają sobie wszystkie błędy, walczą o pieniądze, o opiekę nad dziećmi i nierzadko stosują wobec siebie „chwyty poniżej pasa”, by tylko osiągnąć swój cel. Najczęściej powoływani są świadkowie, a czasem także biegli sądowi. Jednak mimo wszystkiego, niektórzy decydują się na taki krok, gdyż małżonek, którego wyłączną winę orzeknie sąd, nie może się ubiegać o alimenty na siebie od współmałżonka w sytuacji, gdyby popadł w niedostatek. Z praktyki wiemy, iż polskie Sądy w większości przypadków stoją po stronie kobiet (chociaż w ostatnich latach to się zmienia), więc to głównie one decydują się na taki krok. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie ma rację bytu jedynie wówczas, gdy jesteśmy w stanie wykazać, że jeden z małżonków ponosi ewidentną i zamierzoną winę za rozpad małżeń- stwa, co wymaga starannego opracowania strategii w sprawie i przygotowania dowodów, które przekonają Sąd. Dlatego warto skorzystać z doświadczonego w tego typu sprawach fachowca – adwokata, który pomoże nam sprawie przejść przez ten trudny moment w życiu i wywalczy dla nas korzystne rozstrzygnięcie, które będzie procentowało przez następne lata naszego życia.

Adwokat dr Iwona Zielinko


CZY ŚLUB ZAWARTY ZA GRANICĄ JEST WAŻNY NA TERYTORIUM POLSKI ?

Ślub na pięknej tropikalnej plaży lub w innej egzotycznej, romantycznej scenerii bądź w Las Vegas – światowej stolicy rozrywki? Pewnie niejednokrotnie każda osoba planująca ślub marzyła o takim rozwiązaniu i jednocześnie zastanawiała się, czy ślub zawarty za granicą jest ważny w naszym kraju i jakie rodzi konsekwencje prawne.

Należy pamiętać, że co do zasady zawarcie związku małżeńskiego poza granicami naszego kraju podlega regulacjom państwa, na terytorium któ- rego to zdarzenie ma miejsce. Zgodnie z konwencją nowojorską, której Polska jest stroną, mężczyźni i kobiety, bez względu na jakiekolwiek różnice ras, narodowości lub wyznania, mają prawo po osiągnięciu pełnoletnio- ści do zawarcia małżeństwa i założenia rodziny. Małżeństwo może być zawarte jedynie za swobodnie wyrażoną pełną zgodą przyszłych małżonków, zatem żadne państwo, które jest stroną tej konwencji, nie może odmówić nikomu, kto spełnia te warunki, przyznania prawa do zawarcia małżeństwa na swoim terytorium.

Małżeństwa zawarte na terytorium Polski podlegają rejestracji w polskich księgach stanu cywilnego, podobnie jak w drodze wyjątku – małżeństwa zawierane za granicą. Jednak by małżeństwa zawierane za granicą wywiera- ły skutki prawne na terytorium Polski, muszą ulec ujawnienia w polskich księgach stanu cywilnego. Akt małżeństwa nie zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich aktach.

W tej sytuacji należy jednak uprawdopodobnić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że małżeństwo zawarte za granicą nie zostało wpisane w tamtejszych księgach stanu cywilnego, który może jednocześnie zażądać dowodów potwierdzających prawdziwość zawarcia małżeństwa.

Jeśli akt małżeństwa został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego można na wniosek osoby zainteresowanej, czyli małżonka bądź z urzędu na podstawie odpisu tego aktu można wpisać akt do polskich ksiąg stanu cywilnego. Właściwym jest urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, niezależnie od upływu czasu od daty zawarcia małżeństwa.

W każdym przypadku kierownik urzędu stanu cywilnego musi zbadać, czy małżeństwo zawarte za granicą jest dopuszczalne w świetle prawa polskiego. Nie można bowiem wpisać do polskich ksiąg stanu cywilnego aktu małżeństwa, zawartego wprawdzie zgodnie z przepisami prawa obcego, je- żeli zachodzą okoliczności wyłączające zawarcie takiego małżeństwa według prawa polskiego (np. gdy małżeństwo zawarły osoby tej samej płci lub gdy małżeństwo zostało zawarte na czas określony). Do oceny możności zawarcia małżeństwa przez obywatela polskiego stosuje bowiem prawo polskie.  Również badaniu podlega forma zawarcia małżeństwa – nie może ona być dowolna – właściwe będzie w takiej sytuacji prawo miejsca zawarcia mał- żeństwa, bądź też forma wymagana prawem ojczystym obojga małżonków łącznie. Jeżeli małżonkowie są obywatelami różnych państw, muszą być zachowane wymagania przewidziane w obu ojczystych systemach prawnych. W razie ustalenia, że akt stanu cywilnego nie odpowiada warunkom dokonania jego ujawnienia w polskich księgach stanu cywilnego, kierownik urzędu stanu cywilnego wyda decyzję odmowną.

Zatem dopełniając wszelkich formalności i spełniając jednocześnie wszystkie wymagane kryteria, ślub zawarty za granicą może być ważny na terytorium Polski.

Adwokat dr Iwona Zielinko


CZY ZAWIERAJĄC MAŁŻEŃSTWO KOBIETA MUSI PRZYJĄĆ NAZWISKO MĘŻA ?

W Polsce tradycją pielęgnowaną od wielu pokoleń jest, by kobieta wychodząca za mąż przyjmowała nazwisko rodowe męża i jest to najczęściej spotykany wariant w naszej kulturze. Polskie prawo obecnie pozostawia małżonkom możliwość wyboru nazwiska po ślubie w oświadczeniu składanym do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie mamy do wyboru następujące warianty:

• żona może przyjąć nazwisko rodowe męża,
• mąż może przyjąć nazwisko rodowe żony,
• do nazwiska rodowego żony można dodać nazwisko rodowe męża,

• do nazwiska rodowego męża można dodać nazwisko rodowe żony,
• oboje małżonkowie mogą pozostać przy swoich nazwiskach rodowych.

Coraz popularniejszym rozwiązaniem w dobie równouprawnienia jest ostatni wariant, zwłaszcza dla kobiet sukcesu – samodzielnych, z dużą pozycją zawodową, tj. kobiet biznesu i nauki, artystek, polityków dla których zmiana nazwiska wiązałaby się z przebudową dotychczasowej kariery. Oboje małżonkowie pozostają przy swoich nazwiskach rodowych również w sytuacji, gdy nie złożyli oświadczenia o wyborze nazwiska do USC.

Najbardziej kompromisowym rozwiązaniem, tzw. złotym środkiem, wydaje się jednak przyjęcie nazwiska dwuczłonowego, które podkreśla zmianę stanu cywilnego, jednak nie powoduje całkowitego odcięcia się od własnych korzeni rodowych. Ten wariant również w ostatnim okresie zyskał na popularności.

Należy pamiętać, że dokonując zmiany brzmienia nazwiska po ślubie należy wymienić wszystkie dokumenty, takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, dowód rejestracyjny pojazdu itp. oraz poinformować o zaistniałym fakcie wszystkie instytucje, z którymi jesteśmy związani umowami, np. banki.

Adwokat dr Iwona Zielinko


CZY JEŚLI NIE WYRAŻĘ ZGODY NA ROZWÓD TO MĄŻ GO DOSTANIE ?

Niejednokrotnie zdarzają się sytuację, że żona nie chce się zgodzić na rozwód. Nie musi to oznaczać, że Sąd od razu oddali powództwo męża, tylko jest zobowiązany szczegółowo zbadać motywy obojga małżonków i ustalić, czy orzeczenie rozwodu jest możliwe. Warunkiem uzyskania rozwodu jest bowiem spełnienie wszystkich poniższych przesłanek ustawowych:

1. musi nastąpić trwały i zupełny rozkład małżeństwa. Przede wszystkim jest to związane z nieodwracalnym zerwaniem 3 podstawowych więzi mał- żeńskich: gospodarczej, emocjonalnej i fizycznej. Co to oznacza? Jest to tzw. separacja od stołu i łoża, czyli małżonkowie żyją na własny rachunek, nie prowadzą już wspólnego gospodarstwa domowego, nie łączy ich uczucie, ustało ich pożycie cielesne i nie widzą już szans na kontynuowanie związku. Należy pamiętać, że bez elementu trwałości i zupełności Sąd nie może udzielić rozwodu;

2. pomimo istnienia trwałego i zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne jeśli:

• wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków (przykład -> dziecko źle znosi rozstanie rodziców, jest apatyczne, chwiejne emocjonalnie, zbuntowane, uczęszcza do psychologa może uniemożliwić orzeczenie rozwodu);

• jeżeli z innych względów rozwód byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, czyli w sytuacji, gdy rozwód prowadziłby do rażącej krzywdy małżonka sprzeciwiającego się formalnemu rozstaniu (przykład -> rozwodu żąda mąż ciężko chorej kobiety, a ona nie wyraża na niego zgody, gdyż pozostałaby bez opieki i środków do życia);

• jeżeli rozwodu żąda jeden z małżonków wyłącznie winny rozpadu pożycia, a drugi nie godzi się na rozwód, a odmowa ta nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego (przykład -> jeżeli rozwodu żąda małżonek, który dopuścił się zdrady lub który opuścił małżonka, prowadził lekkomyślny tryb życia, nie dbał o rodzinę).

Jeśli brak zgody na rozwód wynika z czystej złośliwości małżonka, a wszystkie ww. przesłanki pozytywne zostaną spełnione i nie wystąpi żadna przesłanka negatywna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Sąd mimo wszystkiego orzeknie rozwód. Brak zgody na rozwód nie jest bowiem formalną przeszkodą do rozwiązania małżeństwa.

Adwokat dr Iwona Zielinko


CZYM ZAJMUJE SIĘ MEDIATOR?

W każdej rodzinie zdarzają się konflikty i powstają różnego rodzaju spory, w wyniku których najczęściej cierpi dobro dziecka. W takiej sytuacji, gdy rodzice nie są w stanie dojść do kompromisu, warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanego, doświadczonego i przede wszystkim bezstronnego mediatora, którego zaletą jest umiejętność łagodzenia konfliktów i łatwość rozpoznawania oczekiwań stron. Mediacja rodzinna jest bowiem swoistą próbą zażegnania konfliktów i doprowadzenia do ugodowego rozwiązania, satysfakcjonującego obie strony. Mediator ma za zadanie wysłuchać obie strony, które muszą spróbować wykazać się dobrą wolą i powstrzymać niepotrzebne emocje, a mediator nie może stronom nic narzucić.
Mediacja pozwala uniknąć zaognienia konfliktu, zmniejsza koszty i przyśpiesza osią- gnięcie rozwiązań kwestii spornych.

Skierowanie stron do mediacji może być również nakazane przez Sąd w sprawach o rozwód, jednak strony muszą wyrazić zgodę na mediację. Często skutkiem takich mediacji jest wycofanie pozwu rozwodowego i pojednanie się małżonków lub załatwienie innych istotnych spraw, np. zwią- zanych z alimentacją dziecka, uregulowaniem wzajemnych kontaktów.

Adwokat dr Iwona Zielinko


DO CZEGO MOŻE SIĘ PRZYDAĆ PSYCHOLOG PRZY ROZWODZIE ?

Rozwód często bywa traumatycznym przeżyciem dla małżonków, gdyż trzeba zbudować wszystko od nowa. Pojawia się ból, rozczarowanie, bezradność, żal po rozstaniu. Po rozwodzie trzeba zbudować bowiem wszystko od nowa. By uporać się z tymi wszystkimi uczuciami i móc znowu cieszyć się życiem, warto skorzystać z pomocy psychologa, który może uświadomić nam, że nasze nowe życie może być dużo lepsze od tego co się skończyło i jednocześnie pomoże nam uporać się ze stratą.
Ponadto zaświadczenia od psychologa o uczęszczaniu na terapię w dzisiejszym czasach stają się coraz bardziej popularnym i coraz częściej stosowanym dowodem w postępowaniu sądowym o rozwód z orzekaniem o winie jednego z małżonków za rozpad pożycia małżeńskiego. Jeśli ten problem dotyczy Ciebie, zadbaj o to, aby psycholog, do którego uczęszczasz na terapię – w razie potrzeby – wystąpił przed sądem w charakterze świadka lub biegłego. Z doświadczenia wiemy, że niektórzy psychologowie nie lubią występować przed sądem, dlatego też warto uzgodnić te kwestie przed podjęciem terapii.

Adwokat dr Iwona Zielinko


DO CZEGO MOŻE SIĘ PRZYDAĆ DETEKTYW PRZY ROZWODZIE ?

Decydując się na rozwód, należy zastanowić się, kto ponosi winę za rozpad małżeństwa, np. z powodu zdrady, przemocy psychicznej lub fizycznej, alkoholizmu, oszustwa, niegospodarności i jak tą winę można udowodnić przed Sądem. Wystarczą czytelne i jednoznaczne dowody potwierdzające te fakty, które jednak czasem trudno samemu uzyskać. Nie należy zapominać, że kwestia udowodnienia winy współmałżonka przy rozwodzie jest kluczowa dla pozytywnego zakończenia sprawy rozwodowej i ochrony naszych interesów. W takich sytuacjach, przed wszczęciem procedury rozwodowej warto zwrócić się do doświadczonego adwokata, który odpowiednio pokieruje sprawą, zwiększając szanse na korzystny dla Państwa wynik.

W takiej sytuacji, zwłaszcza jeśli podejrzewamy małżonka o niewierność i chcemy wystąpić do Sądu o rozwód z orzekaniem o winie, niezbędna może się okazać pomoc detektywa, który pomoże nam uzyskać obszerną dokumentację w postaci zdjęć, nagrań audio i raportów. Materiał dowodowy możemy wzbogacić o zeznania świadków, emaile i smsy oraz wiadomości internetowe z różnych portali społecznościowych,

jeśli uda nam się wejść w ich posiadanie. Detektyw przede wszystkim będzie starał się ustalić plan dnia współmałżonka, jego najbliższe otoczenie, źródła utrzymania, składniki majątkowe, dane adresowe i personalne kochanków oraz inne czynniki, mające istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy i orzeczenie rozwodu z orzekaniem o winie. Istotny jest fakt, iż detektyw może zeznawać w sądzie w charakterze świadka. Wszelkie zebrane przez niego materiały mogą być również pomocne przy kwestiach podziału majątku, alimentacji, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z małoletnim dzieckiem. Należy jednak pamiętać, aby korzystać z usług licencjonowanych detektywów, którzy mają możliwość przetwarzania danych osobowych osób bez ich zgody i zebrane przez nich informacje mogą stanowić dowód przed Sądem. Decydując się na pomoc detektywa bez licencji należy liczyć się z tym, że Sąd może nie dopuścić dowodu zaprezentowanego przez detektywa, co w konsekwencji spowoduje, że wina partnera nie będzie uznana.

Adwokat dr Iwona Zielinko


ILE RAZY MOŻNA WZIĄĆ ŚLUB I SIĘ ROZWIEŚĆ ?

Małżeństwo to triumf wyobraźni nad inteligencją. Drugie małżeństwo to triumf nadziei nad doświadczeniem…

Śluby cywilne można zawierać w nieograniczonej ilości, wedle uznania, jednak trzeba mieć się na baczności, aby przed zawarciem kolejnego związku małżeńskiego nie zapomnieć rozwieść się z poprzednim małżonkiem. W świetle obowiązującego w Polsce prawa bigamia jest przestępstwem, penalizowanym w art. 206 Kodeksu karnego.

Natomiast ślub kościelny co do zasady możemy zawrzeć raz w życiu. Wyjątek: małżonek zmarł lub została stwierdzona nieważność małżeństwa. Do polskich rekordzistów możemy zaliczyć z pewnością Andrzeja Seweryna, który związek małżeński zawierał pięciokrotnie, Michała Wiśniewskiego czy Małgorzatę Potocką – czterokrotnie.

Adwokat dr Iwona Zielinko


CO ZROBIĆ, GDY PARTNER JEST OPRAWCĄ I SIĘ ZNĘCA? W SZPONACH TYRANA

Statystycznie coraz więcej kobiet doświadcza przemocy fizycznej i psychicznej od swojego partnera, które polegają m.in. na nieustannym poni- żaniu, szantażowaniu, wyśmiewaniu, stosowaniu gróźb, a nawet biciu czy gwałceniu. Część kobiet, znajdujących się w takiej sytuacji, mimo bólu, strachu, poczucia bezradności godzi się na taki stan rzeczy, znosząc dalsze cierpienia i upokorzenia, jednak istnieją takie, które zastanawiają się jak się bronić przed przemocą domową i przede wszystkim jak uwolnić się od bezlitosnego tyrana. Fundacja Kobiet Prawników (FPK) przeprowadziła badania, z których wynika, że problem przemocy fizycznej i psychicznej dotyczy także kobiet mający wysoki status społeczny i pracujących na eksponowanych stanowiskach. 

Kobiety, które doświadczają przemocy domowej, cierpią najczęściej w samotności. Jaki jest tego powód? Przede wszystkim wstyd i lęk przed zemstą ze strony nieobliczalnego partnera. Z czasem pojawia się u nich poczucie winy, wmawiają sobie, że to one są odpowiedzialne za agresywne zachowanie partnera, więc nie sprzeciwiają się takim zachowaniom i starają się w pełni podporządkować partnerowi. Ich bierność jest też często spowodowana czynnikiem ekonomicznym, gdyż część z nich jest zależna finansowo od swojego partnera, obawiają się, że nie poradzą sobie samodzielnie, więc dalej brną w toksyczny związek. Istnieje też grupa kobiet, która uważa, że problem przemocy jest sprawą rodziny i nie można liczyć na żadną reakcję z zewnątrz. NIC BARDZIEJ MYLNEGO! Trzecia grupa kobiet, dotkniętych przemocą, to te o wysokim statusie społecznym, które wstydzą się, że jako osobom niezależnym, zaradnym i dobrze radzącym sobie w życiu, przytrafił im się tego typu problem, z którym nie sposób uporać się samemu.

Nie pozwól się więcej upokarzać partnerowi! Nie gódź się więcej na bicie, poniżanie, zniewagi i groźby, gdyż masz prawo do godności i szacunku. Pamiętaj, że istnieje wiele instytucji, które pomagają ofiarom przemocy domowej, do których warto się zgłosić.

Wsparcie psychologiczne, wskazówki prawne możesz uzyskać kontaktując się z Centrum Praw Kobiet, Niebieską Linią, Policyjnym telefonem zaufania. Tam możesz również zgłosić przestępstwo znęcania się nad rodziną.

Jeśli oprawcą jest Twój mąż warto zastanowić się poważnie nad rozwodem z wyłącznej winy małżonka i przedstawić wszelkie dowody na stosowaną przez niego przemoc. Zanim wykonasz jakiś na drodze prawnej, skorzystaj z pomocy doświadczonego adwokata, informując go jaki cel chcesz osiągnąć i na czym najbardziej ci zależy, a adwokat opracuje strategię działań adekwatną do osiągnięcia obranego celu.

Przemoc domowa jest przestępstwem ściganym z urzędu, co oznacza, że ofiara nie musi zgłaszać swojego problemu, mogą to za nią zrobić np. zaniepokojeni sąsiedzi, rodzina, a Policja i prokuratura zobowiązane są do ścigania, jeżeli tylko zachodzi uzasadnione podejrzenie, że doszło do zastosowania przemocy. Zgodnie z art. 207 § 1 Kodeksu karnego, kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jeśli partner stosuje wobec Ciebie również groźby karalne i obawiasz się o własne bezpieczeństwo, należy zgłosić ten fakt Policji lub prokuraturze. Zgodnie z art. 190 § 1 Kodeksu karnego, kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Należy pamiętać, żeby gromadzić wszelkiego rodzaju dowody, potwierdzające, że mąż/partner/ojciec dopuszcza się ww. czynów, do których mogą należeć m.in.:
• zeznania świadków, np. sąsiadów, którzy byli świadkami agresywnego zachowania, lub słyszeli krzyki dobiegające z waszego mieszkania,
• nagrania z dyktafonu wraz ze stenogramem, • obdukcja lekarska,
• wszelkiego rodzaju zdjęcia siniaków, przedmiotów, które w napadzie zło- ści zniszczył partner,
• notatki policyjne z interwencji policyjnych.

W polskich realiach wiele ofiar przemocy przekonuje się na własnej skó- rze, że nasze prokuratury nie są od ścigania sprawców, tylko od umarzania spraw. Aby uniknąć tego typu przykrego doświadczenia, zaangażuj adwokata doświadczonego w materii przemocowej, który zatroszczy się o Twoje interesy i nie pozwoli na „zamiecenie sprawy pod dywan”.

Adwokat dr Iwona Zielinko


CZY ROZWÓD Z WYŁĄCZNEJ WINY MĘŻA MOŻE RZUTOWAĆ NA PODZIAŁ MAJĄTKU ?

Sąd orzekając rozwód rozstrzyga, czy i który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia. Małżeństwo może być bowiem rozwiązane na cztery sposoby:
• bez orzekania o winie,
• z ustaleniem, że żadne z małżonków nie ponosi winy za rozpad pożycia,
• z wyłącznej winy jednego z małżonków,
• z winy obydwojga małżonków.

Osoby decydujące się na rozwód pewnie niejednokrotnie zastanawiały się, czy rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków ma jakikolwiek wpływ na kwestię podziału majątku.

ZASADNICZO NIE, gdyż przyjmuje się, że małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym i domniemywa się, że oboje przyczynili się do jego powstania w równym stopniu. Jeśli jednak Sąd w oparciu o zgromadzony materiał dowodowy uzna, że małżonek winny rozpadu pożycia przykładowo trwonił nieustannie majątek na gry hazardowe lub alkohol może ustalić nierówne udziały w majątku wspólnym na wniosek drugiego małżonka, bowiem każdy z małżonków ma prawo z ważnych powodów żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. W skrajnych przypadkach jest nawet możliwe pozbawienie jednego z małżonków całego udziału w majątku wspólnym (postanowienie SN z 3 grudnia 1968 r., III CRN 100/68, wyrok SN z 10 listopada 1976 r., II CR 268/76).

Sąd ustalając nierówny podział majątku powinien również uwzględnić nakład osobistej pracy małżonka przy wychowywaniu dzieci i we wspólnym gospodarstwie domowym i przede wszystkim winien działać na korzyść małżonka, który nie ponosi winy za trwały i zupełny rozpad małżeństwa. Należy pamiętać, że udowodnienie.

Prawo wystąpienia do sądu o podział majątku dorobkowego nie ulega przedawnieniu.

Zastanawiasz się, jak przekonać Sąd do tego, aby ustalił nierówne udzia- ły w majątku wspólnym? Zaangażuj doświadczonego adwokata, który w profesjonalny sposób wykaże korzystne dla Ciebie racje.

Adwokat dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej