JAK ZŁOŻYĆ SKARGĘ DO STRASBURGA

Skargę do ETPCz w Strasburgu można wnieść samodzielnie oraz przez ustanowionego profesjonalnego pełnomocnika w swoim języku ojczystym.

Hearing Chiragov and Others v. Armenia

Skar­gę wno­si­my za po­śred­nic­twem ofi­cjal­ne­go for­mu­la­rza skar­gi (obec­nie li­czy on 13 stron), któ­ry mo­że­my po­brać ze stro­ny in­ter­ne­to­wej Mi­ni­ster­stwa Spra­wie­dli­wo­ści. Skar­ga win­na za­wie­rać przede wszyst­kim da­ne oso­bo­we oso­by Skar­żą­cej, krót­kie stresz­cze­nie sta­nu fak­tycz­ne­go, za­rzu­ty, okre­śle­nie, któ­re z wol­no­ści i praw za­gwa­ran­to­wa­nych w Eu­ro­pej­skiej Kon­wen­cji o Och­ro­nie Praw Czło­wie­ka i Pod­sta­wo­wych Wol­no­ści zo­sta­ły na­ru­szo­ne, in­for­ma­cję o wy­ko­rzy­sta­nych środ­kach praw­nych, ze­sta­wie­nie wy­da­nych de­cy­zji wraz z in­for­ma­cją o ich tre­ści, da­cie wy­da­nia, or­ga­nie, któ­ry ją pod­jął, uza­sad­nie­nie oraz pod­pis Skar­żą­ce­go, ewen­tu­al­nie wraz z pod­pisem peł­no­moc­ni­ka, je­że­li zo­stał usta­no­wio­ny. Spo­rzą­dze­nie ta­kiej skar­gi wy­ma­ga ogrom­nej wie­dzy oraz do­świad­cze­nia.

Nie na­le­ży za­po­mi­nać, że do skar­gi na­le­ży do­łą­czyć kse­ro­ko­pie wszyst­kich wy­da­nych w spra­wie orze­czeń są­do­wych oraz wszel­kie in­ne istot­ne do­wo­dy na po­par­cie Wa­szych ra­cji. Skar­ga po­win­na być od­po­wied­nio po­nu­me­ro­wa­na, jed­nak nie na­le­ży jej bin­do­wać, ani zszy­wać.

Je­śli już zde­cy­do­wa­li­ście się wnieść skar­gę do ETPCz w Stras­bur­gu, nie­jed­no­krot­nie po­wsta­je dy­le­mat, czy po­win­ni­ście zło­żyć ją sa­mo­dziel­nie, czy też sko­rzy­stać z po­mo­cy pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka, co bę­dzie wią­za­ło się z do­dat­ko­wy­mi kosz­ta­mi.

Ostateczna decyzja będzie należała do Was, jednak z uwagi na komfort, kryteria formalne skargi do ETPCz w Strasburgu, która jest „ostatnią deską ratunku” oraz skomplikowaną procedurę do jej wniesienia najkorzystniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (adwokata), dysponującego odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w tego typu sprawach. Nie należy zapominać, że samo uzasadnienie skargi wymaga ogromnej znajomości prawa, nie tylko polskiego, ale również Konwencji i niuansów proceduralnych. Dlatego – szukając adwokata wyspecjalizowanego we wnoszeniu skarg do Strasburga – sprawdź na stronie internetowej prowadzonej przez niego Kancelarii, na czym się zna. Nie ma nic gorszego niż źle trafić! Tak jak z bólem zęba nie idziemy do chirurga, tak samo potrzebując wniesienia skargi do Strasburga nie powinniśmy iść do kogoś, kto się na tym nie zna. Podobnie jak nie ma lekarzy, którzy leczą ze wszystkich chorób, nie ma także adwokatów, którzy znają wszystkie dziedziny prawa. Pamiętaj, że fachowiec od wszystkiego, to tak naprawdę fachowiec od niczego!
Wniesienie skargi do ETPCz jest wolne od jakichkolwiek opłat. Ponosicie jedynie koszty korespondencji oraz ewentualnie honorarium pełnomocnika, które – w przypadku uwzględnienia skargi – Trybunał Wam zasądzi, niezależnie od kwoty słusznego zadośćuczynienia.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

100

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej