Koszty procesu

Je­śli Sąd od­wo­ław­czy uwzględ­ni mo­ją ape­la­cję, to kto po­nie­sie kosz­ty pro­ce­su – opła­ty od ape­la­cji i mo­je­go ad­wo­ka­ta?

W pro­ce­sie cy­wil­nym obo­wią­zu­je pod­sta­wo­wa za­sa­da, zgod­nie z któ­rą stro­na prze­gry­wa­ją­ca pro­ces zwra­ca stro­nie wy­gry­wa­ją­cej, na jej wnio­sek kosz­ty pro­cesu, w skład któ­rych wcho­dzą rów­no­war­tość opła­ty są­do­wej od ape­la­cji oraz wy­na­gro­dze­nie peł­no­moc­ni­ka. Pa­mię­taj za­tem, by za­cho­wać fak­tu­rę za po­moc praw­ną, wy­sta­wio­ną przez usta­no­wio­ne­go w spra­wie ad­wo­ka­ta.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej