NA CZYM POLEGA NIELEGALNA UPRAWA MAKU NISKOMORFINOWEGO LUB KONOPI WŁÓKNISTYCH (ART. 65 USTAWY NARKOTYKOWEJ)?

Czyn ten stanowi wykroczenie i zagrożony jest karą grzywny w wymiarze od 20 do 5.000 zł. W przypadku skazania za jego popełnienie, fakt ten nie jest odnotowywany w Krajowym Rejestrze Karnym, sprawca z punktu widzenia prawa jest więc niekarany.

Na grun­cie prze­pi­su ka­ral­na jest upra­wa ma­ku ni­sko­mor­fi­no­we­go (ro­śli­na z ga­tun­ku mak le­kar­ski na­le­żą­cą do od­mia­ny, w któ­rej za­war­tość mor­fi­ny w to­reb­ce­/ma­ków­ce bez na­sion, wraz z przy­le­ga­ją­cą do niej ło­dy­gą o dłu­go­ści do 7 cm, wy­no­si po­ni­żej 0,06% w prze­li­cze­niu na za­sa­dę mor­fi­ny i na su­chą ma­sę wy­mie­nio­nych czę­ści ro­śli­ny) lub ko­no­pi włók­ni­stych (rośliny z gatunku konopie siewne [Cannabis sativa L.], w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydrokannabinolowego [kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego] w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę.

Wskazać jednak należy, iż uprawa musi być nielegalna. Zgodna z prawem jest bowiem uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa, z kolei uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Dodatkowo uprawy te podlegają konkretnym obostrzeniom i wymaganiom, a do ich prowadzenia wymagane jest zezwolenie.

Nawet jednak w przypadku bycia obwinionym o popełnienie wykroczenia – w trosce o własny interes – lepiej zaangażować adwokata.

Adwokat Dr Iwona Zielinko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej