TWÓJ ADWOKAT to ja – dr Iwona Zielinko!

To nie reklama, to prawda!

dr Iwona Zielinko

Mo­gę śmia­ło na­pi­sać, iż nie mi­nę­łam się po­wo­ła­niem, więc ko­cham swój za­wód.
Ta­kie po­dej­ście da­je si­łę i mo­ty­wa­cję do pro­fe­sjo­nal­ne­go oraz dy­na­micz­ne­go re­pre­zen­to­wa­nia in­te­re­sów mo­ich Klien­tów. Zdo­by­łam grun­tow­ne wy­kształ­ce­nie praw­ni­cze (okra­szo­ne szny­tem po­lo­ni­stycz­nym i dzien­ni­kar­skim), któ­re w po­łą­cze­niu z roz­le­głą prak­ty­ką da­je mi pew­ność w pro­fe­sjo­nal­nym wy­ko­ny­wa­niu za­wo­du za­ufania pu­blicz­ne­go.

Je­stem ab­sol­went­ką Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go,
gdzie obro­ni­łam roz­pra­wę dok­tor­ską z za­kre­su pro­ce­du­ry kar­nej i pra­wa pra­so­we­go
(Zna­cze­nie i za­kres obo­wią­zy­wa­nia ta­jem­ni­cy dzien­ni­kar­skiej w pro­ce­sie kar­nym ja­ko gwa­ran­cji prze­strze­ga­nia
wol­no­ści pra­sy), na­pi­sa­ną pod kie­run­kiem prof. dr. hab. Pio­tra Kru­szyń­skie­go.
Szli­fy ad­wo­kac­kie uzy­ska­łam w Izbie Adwo­kac­kiej w War­sza­wie, gdzie – pod kie­run­kiem adw. prof. dr. hab. Pio­tra Kru­szyń­skie­go – od­by­łam apli­ka­cję ad­wo­kac­ką i uzy­ska­łam ty­tuł ad­wo­ka­ta.

Je­śli mia­ła­bym okre­ślić, ja­kim ty­pem ad­wo­ka­ta je­stem, to ja­ko pierw­sze na­su­wa się sko­ja­rze­nie z pro­ce­so­wym fi­gh­te­rem, ofen­syw­nie wal­czą­cym na sa­lach są­do­wych o in­te­re­sy mo­ich Klien­tów. Jed­nak ja­ko pra­cow­nik na­uko­wy – dok­tor na­uk praw­nych – po­sia­dam umysł ana­li­tycz­ny i każ­dą spra­wę roz­bie­ram na czyn­ni­ki pierw­sze, kon­cen­tru­jąc się na szcze­gó­łach. Na dro­dze do suk­ce­su w pro­wa­dze­niu spraw oba te ele­men­ty są rów­nie waż­ne.

GWARANTUJĘ, ŻE Z KAŻDEJ SPRAWY WYCISKAM STO PROCENT MOŻLIWOŚCI!!!

Dy­spo­nu­ję pro­fe­sjo­nal­nym ze­spo­łem praw­ni­ków oraz współ­pra­cow­ni­ków, m.in. pro­fe­so­rów (nie tyl­ko z dzie­dzi­ny pra­wa, ale tak­że z in­nych dzie­dzin, przy­dat­nych ja­ko eks­per­tów), spraw­dzo­nych (sta­ran­nie wy­se­lek­cjo­no­wa­nych) de­tek­ty­wów, dzien­ni­ka­rzy śled­czych, in­for­ma­ty­ków śled­czych, a na­wet by­łe­go wie­lo­let­nie­go ko­mor­ni­ka, zna­ją­ce­go krucz­ki praw­ne w swo­jej dzie­dzinie, któ­ry sta­no­wi mo­je za­ple­cze, za­pew­nia­ją­ce bar­dzo wy­so­ki po­ziom usług i sa­tys­fak­cję mo­ich Klien­tów. W mo­jej Kan­ce­la­rii ba­zu­je­my tyl­ko na do­świad­czo­nych praw­ni­kach – ja je­stem naj­młod­sza sta­żem, a mam pra­wie dzie­się­cio­let­nią prak­ty­kę. W mo­jej Kan­ce­la­rii spra­wami Klien­tów nie zaj­mu­ją się apli­kan­ci, stu­den­ci ani in­ne oso­by, któ­re są jesz­cze na eta­pie ucze­nia się.
Ta­ki ze­spół da­je gwa­ran­cję wy­jąt­ko­wej sku­tecz­no­ści, któ­rej w koń­cu ocze­ku­ją Klien­ci.

Ślubowanie adwokackie mec. Iwony Zielinko

Ślubowanie adwokackie adw. dr Iwony Zielinko. Na zdjęciu: adw. dr Iwona Zielinko
oraz Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Ziemisław Gintowt

Promocja doktorska dr Iwony Zielinko


Na zdjęciu: prof. dr hab. Piotr Kruszyński, Kierownik Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie
Warszawskim, promotor rozprawy doktorskiej dr Iwony Zielinko oraz dr Iwona Zielinko.

Od lewej: Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Krzysztof Rączka;
dr adw. Iwona Zielinko; Prorektor ds. Nauczania i Polityki Kadrowej
Uniwersytetu Warszawskiego prof. dr hab. Tadeusz Tomaszewski.

Promocja doktorska dr Iwony Zielinko
(zwinięty rulon trzymany w ręce to dyplom doktorski).
20.12.2016 r. Adw. Dr Iwona Zielinko zaproszona do Polskiego Radia jako ekspert od pomówień w godzinnej rozmowie z red. Jolantą Fajkowską.