Opłata od apelacji karnej

opłata od apelacji karnej - apelacja karna opłata

NIEZAWODNY ADWOKAT
WYGRA APELACJĘ KARNĄ

CZY OD APELACJI NALEŻY UIŚCIĆ OPŁATĘ SADOWĄ?

Jaka jest opłata od apelacji karnej

Wnie­sie­nie ape­la­cji w spra­wie kar­nej jest wol­ne od ja­kiej­kol­wiek opła­ty są­do­wej, w prze­ci­wień­stwie do ape­la­cji w spra­wie cy­wil­nej. Nic nie tra­cisz, a mo­żesz je­dy­nie zy­skać!

Adwokat dr Iwona Zielinko