skarga kasacyjna opłata skargi kasacyjnej

OPŁATY OD SKARGI

Apelacja od wyroku - kasacja karna cywilna zaskarżenie orzeczenia uwzględnia apelację można wygrać odpowiedź prawnik czy warto wnosić kasację procedura rozpoznania kasacji kiedy postępowanie było nieważne koszty procesu skarga kasacyjna opłata skargi kasacyjnej rozwód termin wnoszenia apelacji

skarga kasacyjna opłata skargi kasacyjnej

ADWOKAT SKUTECZNA KASACJA WYROKU

CZY MOŻNA UBIEGAĆ SIĘ O ZWOLNIENIE OD OPŁATY SĄDOWEJ OD SKARGI KASACYJNEJ?

Wnie­sie­nie skar­gi ka­sa­cyj­nej wią­że się na ogół z opła­ta są­do­wą, któ­rą na­le­ży uiścić na ra­chu­nek ban­ko­wy Są­du II in­stan­cji. Kwo­ta jest za­sad­ni­czo uza­leż­nio­na od war­to­ści przedmio­tu spo­ru, jed­nak w spra­wach z za­kre­su pra­wa pra­cy wy­no­si 30 zł, a w spra­wach pra­cow­ni­czych, w któ­rych war­tość przedmio­tu spo­ru prze­wyż­sza kwo­tę 50.000 zło­tych, po­bie­ra się od wszyst­kich pod­le­ga­ją­cych opła­cie pism pro­ce­so­wych opła­tę sto­sun­ko­wą.


Ist­nie­je jed­nak moż­li­wość ubie­ga­nia się o zwol­nie­nie z opła­ty są­do­wej, je­śli je­steś w trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej i nie stać Cię na jej uisz­cze­nie.
Jak to zro­bić? Prze­de wszyst­kim trze­ba umie­jęt­nie wy­peł­nić for­mu­larz – tzw. oświad­cze­nie o sta­nie ro­dzin­nym, ma­jąt­ku, do­cho­dach i źró­dłach
utrzy­ma­nia. Na­si ad­wo­ka­ci ma­ją w tym du­że doświad­cze­nie i słu­żą po­mo­cą na­szym Klien­tom, co zwięk­sza ich szan­se na uzy­ska­nie zwol­nie­nia
z opła­ty są­do­wej.

SKARGA KASACYJNA WNOSZONA PRZEZ PODMIOTY SZCZEGÓLNE:
Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka.

Pod­mio­ty szcze­gól­ne, tj. Pro­ku­ra­tor Ge­ne­ral­ny, Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich, Rzecz­nik Praw Dziec­ka rów­nież ma­ją moż­li­wość wnie­sie­nia skar­gi
ka­sa­cyj­nej do Są­du Naj­wyż­sze­go. Pro­ku­ra­tor Ge­ne­ral­ny mo­że oprzeć skar­gę na tych sa­mych pod­sta­wach co stro­na, je­śli przez wy­da­nie orze­cze­nia do­szło do na­ru­sze­nia pod­sta­wo­wych za­sad po­rząd­ku praw­ne­go, Rzecz­nik Praw Oby­wa­tel­skich – je­że­li przez wy­da­nie orze­cze­nia do­szło do
na­ru­sze­nia kon­sty­tu­cyj­nych wol­no­ści al­bo praw czło­wie­ka o oby­wa­te­la, na­to­miast Rzecz­nik Praw Dziec­ka – je­że­li przez wy­da­nie orze­cze­nia do­szło do na­ru­sze­nia praw dziec­ka.

War­to pa­mię­tać, że zło­że­nie skar­gi ka­sa­cyj­nej przez stro­nę, wy­łą­cza moż­li­wość jej wnie­sie­nia przez ww. podmio­ty szcze­gól­ne.

Adwokat dr Iwona Zielinko