CZY W PRZYPADKU SKAZANIA ZA PRZESTĘPSTWO NARKOTYKOWE SĄD MOŻE WYMIERZYĆ I KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI I GRZYWNĘ?

Tak, z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku przestępstw z art. 55. ust 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3 oraz art. 61 ustawy narkotykowej. Przestępstwa te dotyczą uczestniczenia w nielegalnym obrocie krajowym, wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym zarówno w odniesieniu do narkotyków, jak i prekursorów.

Co do za­sa­dy, ka­rę grzyw­ny moż­na nie­obo­wiąz­ko­wo orzec obok ka­ry po­zba­wie­nia wol­no­ści, gdy spraw­ca do­pu­ścił się czy­nu w ce­lu osią­gnię­cia ko­rzy­ści ma­jąt­ko­wej lub gdy ko­rzyść ma­jąt­ko­wą osią­gnął (art. 33 § 2 k.k.), jak rów­nież w sy­tu­acji, gdy ka­rę po­zba­wie­nia wol­no­ści wa­run­ko­wo za­wie­sza. Na grun­cie wspo­mnia­nych na wstę­pie prze­pi­sów usta­wy nar­ko­ty­ko­wej na­po­ty­ka­my na od­mien­ną re­gu­la­cję, na grun­cie któ­rej ka­ra grzyw­ny – w przy­pad­ku ska­za­nia – zo­sta­je orze­czo­na obo­wiąz­ko­wo, obok ka­ry po­zba­wie­nia wol­no­ści.

Pod­kre­ślić jed­nak trze­ba, iż wy­mie­rza­jąc ka­rę grzyw­ny Sąd bie­rze pod uwa­gę do­cho­dy spraw­cy, je­go wa­run­ki oso­bi­ste, ro­dzin­ne, sto­sun­ki ma­jąt­ko­we i moż­li­wo­ści za­rob­ko­we.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do poprzedniej strony
Powrót do strony głównej