ADWOKAT
UŁASKAWIENIE PREZYDENTA

ADWOKAT SZANSA NA UŁASKAWIENIE

CO TO JEST UŁASKAWIENIE / PRAWO ŁASKI?

Instytucja prawa łaski jest jedną z prerogatyw Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (przywilej, uprawnienie wynikające z zajmowanego stanowiska, nie wymagający kontrasygnaty rządowej), wynikającą z art. 139 Konstytucji. Prezydent może zastosować prawo łaski wobec wszystkich skazanych, oprócz tych którzy zostali skazani przez Trybunał Stanu. Ułaskawienie polega na ingerencji Prezydenta w orzeczoną przez sąd karę.

Oznacza to, że  Pan Prezydent w ramach posiadanego prawa łaski może skazanego zwolnić całkowicie lub częściowo z odbywania kary,
bądź też taką karę zmodyfikować, czyli np. zmniejszyć albo nawet zawiesić. Głównym celem ułaskawienia jest zastosowanie korekty wyroku
po procesie w części dotyczącej kary. Oznacza to, że sprawca uznany za winnego popełnionego czynu nie uzyskuje statusu osoby niewinnej,
ale – dzięki ułaskawieniu Prezydenta RP – dochodzi do całkowitego lub częściowego darowania kary za pewne przestępstwa.

ADWOKAT UŁASKAWIENIE PREZYDENTA

W JAKIEJ SPRAWIE PAN PREZYDENT MOŻE ZASTOSOWAĆ PRAWO ŁASKI?

W przepisach obowiązującego prawa nie znajdziemy jednoznacznie wskazanych wymogów, które powinien spełniać wyrok, wobec którego
można zastosować prezydenckie prawo łaski. Kwestia prawomocności nie jest poruszona ani w Konstytucji, ani w Kodeksie postępowania karnego, co daje podstawy do twierdzenia, że Prezydent może zastosować ułaskawienie na każdym etapie postępowania, chociaż prawnicy nie są zgodni w tej kwestii.

ADWOKAT PRAWO ŁASKI PREZYDENTA

DLA KOGO JEST INSTYTUCJA UŁASKAWIENIA PREZYDENTA RP?
Ułaskawienie Prezydenta RP jest dla każdego, kto został skrzywdzony wyrokiem sądowym, kto doszedł do ściany prawa, która go oddziela
od sprawiedliwości. Dla tych wszystkich przypadków, gdzie ludzka krzywda stała się prawomocna. Prezydentowi – jako głowie państwa – przyznaliśmy szczególne uprawnienia, w tym to do stosowania ułaskawienia.  Ten Jeden Człowiek w Polsce – wedle własnych kryteriów, sumienia, poczucia empatii, rozmiaru krzywdy ze strony wymiaru sprawiedliwości – bez pytania kogokolwiek o zdanie – może odmienić los skrzywdzonego obywatela. I nie musi się nikomu z tego tłumaczyć ani ujawniać, w stosunku do kogo zastosował ułaskawienie! I dobrze! Słusznie nie publikuje się listy ułaskawionych, żeby nie budzić emocji, bo to nie jest na pokaz! To jest intymna sfera, szczególna więź, łącząca skrzywdzonego człowieka z Prezydentem, dająca każdemu z nas – zwykłych „zjadaczy chleba” – poczucie, że możemy na Niego liczyć w takiej sytuacji. Zdumiewające jest, jak rzadko skrzywdzeni ludzie z tego prawa korzystają.

ADWOKAT PREZYDENT UŁASKAWI ?

JAKIE OKOLICZNOŚCI PAN PREZYDENT RP MOŻE WZIĄĆ POD UWAGĘ PRZY ROZWAŻANIU ZASTOSOWANIA PRAWA ŁASKI?

Okolicznościami, które Prezydent może wziąć pod uwagę przy rozważaniu zastosowania ułaskawienia są: zachowanie się skazanego po wydaniu wyroku, rozmiar wykonanej już kary, stan zdrowia skazanego i jego warunki rodzinne, naprawienie wyrządzonej przestępstwem szkody oraz szczególne wydarzenia, jakie nastąpiły po wydaniu wyroku. Łączna ocena humanitaryzmu, sprawiedliwości i racjonalności orzeczonej kary jest głównym kryterium ustalenia zasadności zastosowania ułaskawienia.

Z komunikatów na stronie Prezydenta można dowiedzieć się, iż korzystając z prawa łaski, Prezydent kieruje się najczęściej względami humanitarnymi, przykładowo pogorszeniem stanu zdrowia skazanego.

ADWOKAT NA CZYM POLEGA UŁASKAWIENIE

NA CZYM POLEGA UŁASKAWIENIE?

Okazuje się, że sprawca uznany za winnego popełnionego czynu – dzięki zastosowaniu prawa łaski – nie uzyskuje statusu osoby niewinnej.
Prezydent – decydując się na ułaskawienie – może zdecydować o całkowitym lub częściowym darowaniu kary albo o skróceniu kary orzeczonej. Ułaskawienie może również polegać na zastosowaniu warunkowego zwolnienia z obycia reszty kary pozbawienia wolności lub
na dogodnym dla sprawcy rozłożeniu kary grzywny na raty albo na zamianie kary na inną, na przykład kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności. Ułaskawienie nie może jednak polegać na zmianie samego sposobu wykonania orzeczonej kary, co oznacza,
że Prezydent nie może zdecydować o wykonaniu kary w zakładzie karnym o łagodniejszym rygorze.

ADWOKAT NAPISZE PROŚBĘ O UŁASKAWIENIE

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ PROŚBĘ O UŁASKAWIENIE?

Do skierowania prośby o ułaskawienie upoważniony jest skazany, osoba uprawniona do składania na jego korzyść środków odwoławczych,
czyli adwokat lub osoby najbliższe dla skazanego. Za osoby najbliższe dla skazanego prawo karne uznaje: rodziców, dzieci biologiczne
lub adopcyjne, rodzeństwo, małżonka i osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. Wiem, że bardzo mało próśb o ułaskawienie jest napisanych prawidłowo, a przecież Pan Prezydent jest doktorem nauk prawnych i grafomańskie pisma w sposób oczywisty mają znikome szanse powodzenia. Nie zapominajmy, że piszemy do Najważniejszej Osoby w Państwie. Jeśli sami nie posiadamy wiedzy, wykształcenia prawniczego
i praktyki w tym zakresie, to warto zaangażować adwokata, wyspecjalizowanego właśnie w tej materii. Opracowanie profesjonalnej, prawidłowo uzasadnionej prośby o ułaskawienie, mającej szanse powodzenia, to trudne zadanie i nie dla każdego adwokata, lecz wyłącznie dla takiego, który poza wiedzą i doświadczeniem, powinien mieć jeszcze talent, żeby spełnić kryteria, które Pan Prezydent bierze pod uwagę.
Nasza Kancelaria ma w takich sprawach rozległe doświadczenie i sukcesy!

ADWOKAT PRZYPADKI UŁASKAWIEŃ

ZASKAKUJĄCE PRZYPADKI UŁASKAWIEŃ?

Wśród prezydentów sprawujących funkcje głowy państwa przed Panem Prezydentem Andrzejem Dudą zdarzało się, że ułaskawienie było stosowane – zdaniem mediów – w zaskakujących przypadkach. Przykładowo Prezydent Lech Wałęsa ułaskawił bosa gangu pruszkowskiego Andrzeja Banasiaka, ps. Słowik. Z perspektywy czasu Pan Prezydent tak skomentował swój akt łaski: „W czasie, gdy doszło do ułaskawienia Andrzeja Z., był słowiczkiem, a nie „Słowikiem”, i dopiero przymierzał się do gangsterowania. Gdybym wiedział, że słowiczek wyleci na „Słowika”, to bym go udusił w zarodku.” Gangster poprosił prezydenta o uwolnienie od kary, gdy ukrywał się po tym, jak uciekł z więzienia w czasie przepustki. Skandalu w tej sprawie dodają również późniejsze wypowiedzi „Słowika”, który w swojej książce wyznał, że ułaskawienie …kupił za 150 tys. dolarów.

Z kolei Prezydent Aleksander Kwaśniewski ułaskawił Petera Vogla, zwanego kasjerem lewicy, znanego wcześniej jako Piotr Filipczyński,
skazanego w 1971 roku na 25 lat więzienia za morderstwo staruszki na tle rabunkowym. Inną znaną historią ułaskawienia, budzącego emocje,
jest również zmniejszenie w 2005 roku kary dla Zbigniewa Sobotki, byłego wiceministra związanego z tzw. aferą starachowicką.

Skandalizująca atmosfera wokół ww. ułaskawień, które stały się pożywką dla mediów, tylko potwierdza słuszność zasady, że Prezydent nie musi
się nikomu tłumaczyć ze stosowania prawa łaski ani ujawniać, w stosunku do kogo zastosował ułaskawienie! A w niektórych przypadkach
nawet nie powinien tego robić! I nawet jeśli daleko Ci do budżetu „Słowika”, czy pozycji Zbigniewa Sobotki w dacie zastosowania ułaskawienia
przez Prezydenta, a czujesz się skrzywdzony, Ty także masz szansę na zastosowanie prawa łaski.

ADWOKAT KOGO UŁASKAWI PREZYDENT

CZY SZARY, ZWYKŁY CZŁOWIEK MA JAKIEKOLWIEK SZANSE NA UŁASKAWIENIE PREZYDENTA RP?

Najlepszym przykładem pozytywnej odpowiedzi na ww. pytanie będzie zastosowanie prawa łaski wobec sprawców Linczu we Włodowie przez śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezydent ułaskawił braci Winków, skazanych za tzw. lincz we Włodowie – poinformował wówczas prezydencki minister Andrzej Duda. Trzej bracia Winkowie, prawomocnie skazani na kary po 4 lata pozbawienia wolności, poprosili Prezydenta Lecha Kaczyńskiego o ułaskawienie. Akt łaski w formie warunkowego zwolnienia z odbycia kar pozbawienia wolności oznacza, że w przypadku niewłaściwego postępowania ułaskawionego w ustalonym okresie próby, której warunki określa sąd, a zwłaszcza w przypadku popełnienia nowego przestępstwa nastąpi zniesienie skutków aktu łaski, a objęta nim kara podlegać będzie wykonaniu – brzmiał komunikat umieszczony
na stronach Kancelarii Prezydenta.

Adwokat dr Iwona Zielinko

ADWOKAT POMOŻE W UŁASKAWIENIU

Minister Andrzej Duda poinformował, że Prezydent zdecydował o ustanowieniu wobec ułaskawionych 10-letniego okresu próby.
Prezydent miał na względzie szczególność tej sytuacji, ludzi, którzy znaleźli się pod wielką presją, odczuwali wielkie niebezpieczeństwo,
które zagraża ich rodzinie – powiedział Andrzej Duda. Zaznaczył, że nie można pochwalać tego, co zrobili bracia Winkowie: Ten czyn jest absolutnie naganny, ale trzeba brać pod uwagę to, w jakiej sytuacji znaleźli się ci ludzie. Każdy chce bronić własnej rodziny.

„Samosąd we Włodowie” lub „Lincz we Włodowie” to medialne określenie dokonanego samosądu, pobicia i zabójstwa Józefa C., ps. Ciechanek, dokonanego w dniu 1 lipca 2005 przez mieszkańców wsi Włodowo (województwo warmińsko-mazurskie) przy użyciu m.in. szpadla, kijów i łomu albo resora, które to wydarzenie stało się inspiracją do wyreżyserowania przez K. Łukaszewicza filmu „Lincz” (2010).

Do linczu we Włodowie doszło 1 lipca 2005 roku. Z rąk sąsiadów zginął wówczas recydywista Józef C., który był przestępcą,
wcześniej wielokrotnie odbywającym karę pozbawienia wolności. W przerwach między wyrokami wymuszał renty od mieszkańców Włodowa
i Brzydowa, zastraszał personel sklepu i groził mieszkańcom. W więzieniach – za kradzieże, gwałty i pobicia – spędził ponad 30 lat.
Według relacji mieszkańców Włodowa, miał im wielokrotnie grozić. W dniu zdarzenia zranił butelką córkę swojej konkubiny
(którą wcześniej poranił śrubokrętem), jej męża zranił nożem i groził zabiciem ich syna, jednocześnie funkcjonariusze policji nie interweniowali na wezwania telefoniczne mieszkańców oraz osobiste zgłoszenie zranionej przez Józefa C. osoby. Mieszkańcy wsi i skazani w tej sprawie przez kilka lat utrzymywali, że do linczu doszło, ponieważ Józef C. zagrażał wsi, biegał po ulicach z maczetą, ale Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, że te tłumaczenia nie znajdują odzwierciedlenia w aktach sprawy. Sąd Apelacyjny potwierdził jednak, że w dniu linczu policja nie zareagowała właściwie na prośby mieszkańców Włodowa o interwencję i nie wysłała na czas radiowozu. Odpowiedzialni za to dwaj funkcjonariusze zostali prawomocnie skazani na kary więzienia w zawieszeniu.

Wiesława Przerwa z lokalnego komitetu „Włodowa w obronie braci Winków” skomentowała decyzję o ułaskawieniu braci Winków przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego: Mieszkańcy nie mogli czuć się bezpieczni. Prawo służyło przestępcy. A organy bezpieczeństwa zawiodły. Włodowo dziękuje prezydentowi. (…) Chcielibyśmy, żeby to wydarzenie i ułaskawienie przez pana prezydenta było przykładem, że jednak taka osoba jak prezydent myśli o zwykłych, przeciętnych szarych ludziach. Nie jest mu obojętny los ludzi na wsiach, gdzie jest bardzo ciężko.

ADWOKAT ZAWALCZY O UŁASKAWIENIE
Statystyka ułaskawień prezydentów III RP
 1. Lech Wałęsa ułaskawił 3454 osoby; odmówił ułaskawienia 384 osobom.
 2. Aleksander Kwaśniewski ułaskawił 3295 osób; odmówił ułaskawienia 795 osobom (I kadencja).
 3. Aleksander Kwaśniewski ułaskawił 993 osoby; odmówił ułaskawienia 1317 osobom (II kadencja).
 4. Lech Kaczyński ułaskawił 201 osób; odmówił ułaskawienia 913 osobom.
 5. Bronisław Komorowski ułaskawił 360 osób; odmówił ułaskawienia 1546 osobom.
 6. Andrzej Duda (do listopada 2015) ułaskawił 4 osoby; odmówił ułaskawienia 23 osobom. Od 2015 r. brak danych choć z nieoficjalnych źródeł wynika że liczba ułaskawień może oscylować w granicach 1-2 miejsca.
Najbardziej znane akty ułaskawień w Polsce
 • 1994 prezydent Lech Wałęsa ułaskawił Andrzeja Banasiaka ps. „Słowik”, jednego z bossów gangu pruszkowskiego.
 • 1999 prezydent Aleksander Kwaśniewski w trybie nadzwyczajnym ułaskawił Petera Vogla, skazanego za morderstwo na tle rabunkowym.
 • 16 grudnia 2005 prezydent Aleksander Kwaśniewski ułaskawił Zbigniewa Sobotkę w sprawie tzw. afery starachowickiej.
 • 2009 prezydent Lech Kaczyński ułaskawił Adama S., wspólnika Marcina Dubienieckiego. Adam S. został uprzednio skazany za wyłudzenie z PFRON 120 tys. zł.
 • 18 grudnia 2009 prezydent Lech Kaczyński ułaskawił trzech braci – Mirosława, Tomasza i Krzysztofa Winków – w sprawie linczu we Włodowie.
 • 16 listopada 2015 prezydent Andrzej Duda ułaskawił Mariusza Kamińskiego – szefa CBA w latach 2006–2009, skazanego nieprawomocnie za przekroczenie uprawnień w aferze gruntowej. Od tamtego czasu szacuje się że ilość ułaskawień Prezydenta Andrzeja Dudy oscyluje w okolicach drugiego miejsca tego prezydenckiego rankingu.
ADWOKAT SZANSA NA UŁASKAWIENIE PREZYDENTA