NA CZYM POLEGA UMORZENIE POSTĘPOWANIA W TRYBIE ART. 62A USTAWY NARKOTYKOWEJ? JAKIE SĄ KONSEKWENCJE ZASTOSOWANIA TEJ INSTYTUCJI DLA OSKARŻONEGO? CZY ZASTOSOWANIE TEJ INSTYTUCJI POWODUJE, ŻE OSKARŻONY MA W KARTOTECE KARNEJ WPIS O SKAZANIU?

Jeśli spełnione zostaną warunki określone w art. 62a ustawy narkotykowej, a więc gdy (1) sprawca posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe w ilości nieznacznej – odpowiadającej doraźnym potrzebom uzależnionego, to jest odczuwanemu współcześnie głodowi narkotycznemu – jedną, dwie porcje, lecz nie ilość od tego większą, choćby zgromadzono ją w przewidywaniu przyszłych potrzeb, (2) środki odurzające lub substancje psychotropowe przeznaczone są na własny użytek sprawcy, (3) orzeczenie wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze względu na: okoliczności popełnienia czynu oraz stopień jego społecznej szkodliwości, postępowanie może zostać umorzone jeszcze przed jego oficjalnym wszczęciem.

Co praw­da każ­de po­stę­po­wa­nie mo­że za­koń­czyć się umo­rze­niem już na eta­pie są­do­wym z uwa­gi na zni­ko­mą spo­łecz­ną szko­dli­wość czy­nu, jed­nak­że dla oskar­żo­ne­go naj­ko­rzyst­niej jest, gdy doj­dzie do te­go jak naj­szyb­ciej, o czym wła­śnie sta­no­wi oma­wia­ny prze­pis. Osz­czę­dza to bo­wiem czas, ner­wy, a tak­że kosz­ty zwią­za­ne z obro­ną.

Umo­rze­nie po­stę­po­wa­nia jesz­cze przed je­go wsz­czę­ciem nie wią­że się dla po­dej­rza­ne­go z żad­ny­mi ne­ga­tyw­ny­mi kon­se­kwen­cja­mi praw­ny­mi, nie zo­sta­je rów­nież od­no­to­wa­ne w Kra­jo­wym Re­je­strze Kar­nym.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej