Znieważenie w Kodeksie karnym

 

Czym jest znieważenie na gruncie Kodeksu karnego?

Za znie­wa­że­nie, na­zy­wa­ne ina­czej znie­wa­gą, uwa­ża się za­cho­wa­nie, po­le­ga­ją­ce na po­sta­wie­niu po­krzyw­dzo­ne­mu za­rzu­tu obe­lży­we­go lub ośmie­sza­ją­ce­go, na­sta­wio­ne­go je­dy­nie na zra­nie­nie uczuć oso­bi­stych ad­re­sa­ta. Czyn ten moż­na po­peł­nić za­rów­no w obec­no­ści po­krzyw­dzo­ne­go, jak i też pod je­go nie­obec­ność, lecz pu­blicz­nie, bądź też w za­mia­rze, by znie­wa­ga do nie­go do­tar­ła. Po­dob­nie jak w przy­pad­ku po­mó­wie­nia, prze­stęp­stwa te­go moż­na do­ko­nać rów­nież za po­mo­cą środ­ków ma­so­we­go ko­mu­ni­ko­wa­nia. Nie ma zna­cze­nia też for­ma znie­wa­gi, któ­ra mo­że być do­ko­na­ne za­rów­no wer­bal­nie, jak i pi­sem­nie, bądź gra­ficz­nie, czy też za po­mo­cą ge­stu obraź­li­we­go, np. po­ka­za­nie środ­ko­we­go pal­ca, któ­ry to gest w na­szej kul­tu­rze ma zna­cze­nie ne­ga­tyw­ne.

Co mo­że gro­zić oso­bie, któ­ra Cię znie­wa­ży­ła?

Otóż, co do za­sa­dy znie­wa­ga za­gro­żo­na jest ka­rą grzyw­ny al­bo ogra­ni­cze­nia wol­no­ści. Je­śli jed­nak do­ko­na­na zo­sta­ła za po­śred­nic­twem środ­ków ma­so­we­go ko­mu­ni­ko­wa­nia, za­gro­że­nie ka­rą zo­sta­je uzu­peł­nio­ne o po­zba­wie­nie wol­no­ści w wy­mia­rze do jed­ne­go ro­ku, po­dob­nie jak w przy­pad­ku prze­stęp­stwa po­mó­wie­nia. Do­dat­ko­wo w ra­zie ska­za­nia, sąd mo­że orzec na­wiąz­kę pie­nięż­ną na rzecz po­krzyw­dzo­ne­go, Pol­skie­go Czer­wo­ne­go Krzy­ża al­bo na in­ny cel spo­łecz­ny wska­za­ny przez po­krzyw­dzo­ne­go do kwo­ty w wy­so­ko­ści 100.000 zł.

War­to pa­mię­tać, że spraw­ca mo­że unik­nąć ka­ry tyl­ko wte­dy, je­śli je­go za­cho­wa­nie by­ło wy­ni­kiem wy­zy­wa­ją­ce­go za­cho­wa­nia po­krzyw­dzo­ne­go, al­bo gdy po­krzyw­dzo­ny w od­po­wie­dzi na znie­wa­gę na­ru­szył nie­ty­kal­ność cie­le­sną spraw­cy lub go tak­że znie­wa­żył.

Znie­wa­ga oce­nia­na jest przez pry­zmat kry­te­riów obiek­tyw­nych, tak więc sa­mo prze­świad­cze­nie po­krzyw­dzo­ne­go o obe­lży­wym cha­rak­te­rze za­cho­wa­nia spraw­cy nie bę­dzie wy­star­cza­ją­ce, je­śli w świe­tle przy­ję­tych norm spo­łecz­no­-o­by­cza­jo­wych nie spo­sób bę­dzie uznać go za na­ru­sza­ją­ce god­ność oso­bi­stą. Istot­ne jest tak­że wzię­cie pod uwa­gę uwa­run­ko­wań śro­do­wi­sko­wych, gdyż w przy­pad­ku kon­kret­nych sy­tu­acji bądź śro­do­wisk, da­ne za­cho­wa­nie – w in­nej sy­tu­acji obraź­li­we – nie mo­że zo­stać uzna­ne za prze­stęp­stwo.

200

Jak do­cho­dzić swo­ich praw, gdy zo­sta­li­śmy po­mó­wie­ni czy też znie­wa­że­ni?

Po­mó­wie­nia i znie­wa­gi nie tyl­ko na­ra­ża­ją na szwank Two­je do­bre imię, god­ność i wi­ze­ru­nek, ale rów­nież kosz­tu­ją Cię z pew­no­ścią wie­le ner­wów i nie­po­trzeb­ne­go stre­su. Otóż, w ta­kiej sy­tu­acji masz moż­li­wość do­cho­dze­nia swo­ich praw za­rów­no w pro­ce­sie cy­wil­nym, jak i w po­stę­po­wa­niu kar­nym. NIE BĄDŹ NIGDY BIERNY! Ta­ka po­sta­wa po­wo­du­je naj­czę­ściej, że oso­ba, któ­ra Cię po­ma­wia czu­je się cał­ko­wi­cie bez­kar­na i nie za­prze­sta­je bez­praw­nych dzia­łań, a wręcz ata­ki na Two­ją oso­bę mo­gą się na­si­lić, nie­rzad­ko po­wo­du­jąc spu­sto­sze­nie w krę­gu zna­jo­mych, ro­dzi­ny, prze­ło­żo­nych, do któ­rych do­cie­ra­ją nie­praw­dzi­we, krzyw­dzą­ce in­for­ma­cje na Twój te­mat.

Pa­mię­taj, że za­rów­no po­stę­po­wa­nie cy­wil­ne o na­ru­sze­nie dóbr oso­bi­stych, jak i po­stę­po­wa­nie kar­ne o po­mó­wie­nie lub znie­wa­że­nie jest nie tyl­ko skom­pli­ko­wa­ne, spe­cy­ficz­ne i zło­żo­ne, ale wy­ma­ga ogrom­nej wie­dzy, do­świad­cze­nia i prak­ty­ki. Po­nad­to wią­że się z wie­lo­ma emo­cja­mi, któ­re nie za­wsze są wska­za­ne na sa­li są­do­wej, czę­sto szko­dzą, za­miast po­pra­wiać Two­ją sy­tu­ację pro­ce­so­wą. Szu­ka­jąc spra­wie­dli­wo­ści na sa­li są­do­wej, war­to za­tem za­in­we­sto­wać w po­moc ad­wo­ka­ta, wy­spe­cja­li­zo­wa­ne­go w tej te­ma­ty­ce, któ­ry – ana­li­zu­jąc Two­ją spra­wę – do­ra­dzi, ja­kie kro­ki na­le­ży pod­jąć, aby odzy­skać do­bre imię i jesz­cze na tym od­po­wied­nio za­ro­bić. Bar­dzo waż­ne jest opra­co­wa­nie wła­ści­wej, sku­tecz­nej stra­te­gii, pro­wa­dzą­cej do wy­zna­czo­ne­go ce­lu. Tym spo­so­bem zwięk­szasz swo­ją szan­sę na ko­rzyst­ny, sa­tys­fak­cjo­nu­ją­cy Cię wy­rok ! Oczy­wi­ście za­rów­no po­zew w po­stę­po­wa­niu cy­wil­nym, jak i pry­wat­ny akt oskar­że­nia w po­stę­po­wa­niu kar­nym, moż­na na­pi­sać sa­mo­dziel­nie, jed­nak jest to roz­wią­za­nie bar­dzo ry­zy­kow­ne, któ­re naj­czę­ściej koń­czy się nie­po­wo­dze­niem.

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej