www.AdwokatZielinko.pl

Od beznadziejnych spraw

Kancelaria z Doktorami i Profesorami Prawa
Specjalizujemy się w najtrudniejszych sprawach

W kasacjach i apelacjach, we wznowieniach spraw zapadłych już wyroków mamy prawdziwego asa prawnego. Jako jedyni w Polsce wypracowaliśmy i sprawdziliśmy jego skuteczność !
W kasacjach i apelacjach wyroków karnych i cywilnych, skargach nadzwyczajnych i do Strasburga. Przestępstwach narkotykowych, seksualnych: pedofilii, gwałtach, molestowaniach.
JAK WYGRAĆ KASACJĘ KARNĄ?

To pytanie zadaje sobie niemal każdy prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności, dla którego kasacja do Sadu Najwyższego jest ostatnią deską ratunku. Jeśli znalazłeś się w tak trudnej sytuacji, a dodatkowo masz poczucie krzywdy, ponieważ jesteś niewinny bądź wyrok powinien być znacznie niższy, może to oznaczać, że popełniłeś w swojej sprawie jakieś błędy lub dokonałeś niewłaściwych wyborów. Kasacja do Sądu Najwyższego to jest ten moment, kiedy jeszcze masz ostatnią szansę, żeby zawalczyć o swoją wolność. Czytaj dalej »

JAK WYGRAĆ CYWILNĄ SKARGĘ KASACYJNĄ?

Naszą specjalnością są trudne sprawy, nie tylko karne, ale i cywilne. Każdy nasz Klient może liczyć na to, że jego sprawą zajmie się cały zespół Kancelarii, złożony głównie z doktorów nauk prawnych. Przede wszystkim bardzo uważnie – od pierwszej do ostatniej karty – czytamy akta sprawy, a następnie spotykamy się z Klientem i precyzyjnie gromadzimy wiedzę o sprawie nam powierzonej. Wiedza to moc, chyba każdy się z tym zgodzi. Kiedy już zgromadzimy wiedzę, szukamy pomysłu na skargę kasacyjną… Czytaj dalej »

www.AdwokatZielinko.pl

Od beznadziejnych spraw

Adwokat dr Iwona Zielinko przed Sądem Najwyższym

PODZIĘKOWANIA ZA WYGRANIE KASACJI
KARNYCH I CYWILNYCH W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Odtwórz wideo

Małgorzata Leszczyk
Rzecznik Praw Dziecka złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wedle wniosku i projektu naszej Kancelarii w sprawie wyroku sądowego, sprzecznego z dobrem… Czytaj dalej »

Odtwórz wideo

Joanna M.
W tej sprawie udała nam się rzecz rzadko spotykana w Sądzie Najwyższym. Po wstąpieniu do sprawy naszej Kancelarii, Sąd Najwyższy wstrzymał naszemu… Czytaj dalej »

Odtwórz wideo

Mariusz Maliszewski i Renata Drewicz
W sprawach spadkowych i majątkowych, gdzie osoby uprawnione muszą w Sądzie podzielić się majątkiem, często dochodzi… Czytaj dalej »

Odtwórz wideo

Jakub Grabiszewski
Czasem bywa tak, że krzywda ludzka staje się prawomocna. Tak było w tym przypadku, dotyczącym człowieka o ogromnym dorobku naukowym, kulturze osobistej… Czytaj dalej »

Henryk Hulsz
Odtwórz wideo

Edmund Hulsz
W tej sprawie lustracyjnej mieliśmy potężnych przeciwników: lokalną sitwę, uprzedzony Sąd i IPN, nastawiony na doprowadzenie do śmierci cywilnej naszego Klienta… Czytaj dalej »

Odtwórz wideo

Henryk Szymczak  – wybitny fizyk, profesor
Został oskarżony przez Instytut Pamięci Narodowej o bycie kłamcą lustracyjnym. Nikt nie wierzył, że w dzisiejszej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości można wygrać w Sądzie z takim… Czytaj dalej »

Wykładowca akademicki adw. dr Iwona Zielinko ekspertem w dużych mediach

To nie reklama, to prawda!

Uczciwość
Zaangażowanie
Skuteczność
tel.: 500 516 517

WSPÓŁPRACUJEMY – POLECIMY – WYKONAMY

1. Opi­nie – eks­per­ty­zy dok­to­rów i pro­fe­so­rów w kil­ku­dzie­się­ciu dzie­dzi­nach (psy­chia­tria, psy­cho­lo­gia, ra­chun­ko­wość, in­for­ma­ty­ka, nie­ru­cho­mo­ści, pra­wo kar­ne i cy­wil­ne etc.). Po­dwa­ża­my i oba­la­my opi­nie bie­głych.

2. By­li ko­mor­ni­cy z do­świad­cze­nia zna­ją­cy moż­li­wo­ści sku­tecz­nych dzia­łań na rzecz Klien­ta oraz lu­ki w pra­wie.

3. Spraw­dze­ni de­tek­ty­wi wy­po­sa­że­ni w urzą­dze­nia tech­nicz­ne i kon­tak­ty zgro­ma­dzą na rzecz Klien­ta moc­ny ma­te­riał do­wo­do­wy tak­że dla Są­du.

4. Dziennikarze śledczy – korzystając ze swoich ustawowych przywilejów jak np. prowokacja – naświetlą kulisy spraw oraz mogą je nagłośnić w mediach.

5. Specjaliści w przeprowadzaniu lustracji wskazanej osoby w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i innych.

6. Skuteczni mediatorzy i negocjatorzy w najbardziej skomplikowanych sprawach.

7. Informatycy śledczy dotrą do osób, które w poczuciu anonimowości i bezkarności nękają naszych Klientów w pomówieniami w Internecie oraz zgromadzą materiał dowodowy także dla Sądu.

8. Fundacje działające na rzecz osób poszkodowanych czy pokrzywdzonych w konkretnych sprawach, np. molestowania seksualnego, dyskryminacji, starkingu, wypadków – w tym drogowych

Sukces adw. dr Iwony Zielinko
w Trybunale Konstytucyjnym
Odtwórz wideo
Iwona-Zielinko-adwokat-od-beznadziejnych-spraw1