www.AdwokatZielinko.pl

Od beznadziejnych spraw

Kancelaria z Doktorami i Profesorami Prawa
Specjalizujemy się w najtrudniejszych sprawach

W kasacjach i apelacjach, we wznowieniach spraw zapadłych już wyroków mamy prawdziwego asa prawnego. Jako jedyni w Polsce wypracowaliśmy i sprawdziliśmy jego skuteczność !
W kasacjach i apelacjach wyroków karnych i cywilnych, skargach nadzwyczajnych i do Strasburga. Przestępstwach narkotykowych, seksualnych: pedofilii, gwałtach, molestowaniach.

Uzupełnienie wywodów kasacji karnej

Jeśli masz do odbycia surową karę i już została złożona kasacja do Sądu Najwyższego, można jeszcze przedstawić Sądowi Najwyższemu stanowisko, będące uzupełnieniem wywodów kasacyjnych. W takim stanowisku można zaprezentować argumentację wzmacniająca kasację, a nawet można podnieść nowe podstawy kasacyjne, o ile dopatrzymy się  bezwzględnych podstaw kasacyjnych (czyli takich, które Sąd Najwyższy powinien brać pod uwagę  z urzędu – niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych w kasacji zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia, skutkujące uchyleniem zaskarżonego wyroku).  Warto wiedzieć, że w takim stanowisku można zawrzeć wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku, solidnie go uzasadniając. Jeśli taki wniosek został oddalony przez Sąd Najwyższy, można go ponowić, o ile pojawią się nowe argumenty, pozwalające uzasadnić taki wniosek. 

Pomoc skazanym przebywającym za granicą

Czasami tak się zdarza, że w trakcie procesu sądowego lub po jego zakończeniu wyrokiem skazującym, skazany jest zmuszony wyjechać za granicę. Pomimo emigracji, wymiar sprawiedliwości wcześniej czy później upomni się o takiego delikwenta, żeby wyegzekwować karę. Jeżeli przytrafi Ci się taki problem, możemy pomóc – zbadać sprawę, wykonać fotokopie akt i poszukać rozwiązania, które byłoby w Twojej sytuacji satysfakcjonujące. Interwencja Kancelarii może pomóc uniknąć tak drastycznych rozwiązań jak poszukiwanie listem gończym, europejskim nakazem aresztowania czy ekstradycją.
JAK WYGRAĆ KASACJĘ KARNĄ?

To pytanie zadaje sobie niemal każdy prawomocnie skazany na karę pozbawienia wolności, dla którego kasacja do Sadu Najwyższego jest ostatnią deską ratunku. Jeśli znalazłeś się w tak trudnej sytuacji, a dodatkowo masz poczucie krzywdy, ponieważ jesteś niewinny bądź wyrok powinien być znacznie niższy, może to oznaczać, że popełniłeś w swojej sprawie jakieś błędy lub dokonałeś niewłaściwych wyborów. Kasacja do Sądu Najwyższego to jest ten moment, kiedy jeszcze masz ostatnią szansę, żeby zawalczyć o swoją wolność. Czytaj dalej »

JAK WYGRAĆ CYWILNĄ SKARGĘ KASACYJNĄ?

Naszą specjalnością są trudne sprawy, nie tylko karne, ale i cywilne. Każdy nasz Klient może liczyć na to, że jego sprawą zajmie się cały zespół Kancelarii, złożony głównie z doktorów nauk prawnych. Przede wszystkim bardzo uważnie – od pierwszej do ostatniej karty – czytamy akta sprawy, a następnie spotykamy się z Klientem i precyzyjnie gromadzimy wiedzę o sprawie nam powierzonej. Wiedza to moc, chyba każdy się z tym zgodzi. Kiedy już zgromadzimy wiedzę, szukamy pomysłu na skargę kasacyjną… Czytaj dalej »

www.AdwokatZielinko.pl

Od beznadziejnych spraw

Adwokat dr Iwona Zielinko przed Sądem Najwyższym

PODZIĘKOWANIA ZA WYGRANIE KASACJI
KARNYCH I CYWILNYCH W SĄDZIE NAJWYŻSZYM

Odtwórz wideo

Małgorzata Leszczyk
Rzecznik Praw Dziecka złożył skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego wedle wniosku i projektu naszej Kancelarii w sprawie wyroku sądowego, sprzecznego z dobrem… Czytaj dalej »

Odtwórz wideo

Joanna M.
W tej sprawie udała nam się rzecz rzadko spotykana w Sądzie Najwyższym. Po wstąpieniu do sprawy naszej Kancelarii, Sąd Najwyższy wstrzymał naszemu… Czytaj dalej »

Odtwórz wideo

Mariusz Maliszewski i Renata Drewicz
W sprawach spadkowych i majątkowych, gdzie osoby uprawnione muszą w Sądzie podzielić się majątkiem, często dochodzi… Czytaj dalej »

Henryk Hulsz
Odtwórz wideo

Edmund Hulsz
W tej sprawie lustracyjnej mieliśmy potężnych przeciwników: lokalną sitwę, uprzedzony Sąd i IPN, nastawiony na doprowadzenie do śmierci cywilnej naszego Klienta… Czytaj dalej »

Odtwórz wideo

Henryk Szymczak  – wybitny fizyk, profesor
Został oskarżony przez Instytut Pamięci Narodowej o bycie kłamcą lustracyjnym. Nikt nie wierzył, że w dzisiejszej sytuacji w wymiarze sprawiedliwości można wygrać w Sądzie z takim… Czytaj dalej »

Odtwórz wideo

Dożywocie za niewinność. Wyrok bez żadnego dowodu. Do tej zbrodni doszło pod koniec listopada 2001 r. w Białymstoku. Zwłoki Marioli S. i jej zaledwie 2,5-letniej córeczki Klaudii S. znalazł w wynajmowanym przez nie mieszkaniu znalazł ojciec kobiety. 

Wykładowca akademicki adw. dr Iwona Zielinko ekspertem w dużych mediach

To nie reklama, to prawda!

Uczciwość
Zaangażowanie
Skuteczność
tel. 532 557 794

WSPÓŁPRACUJEMY – POLECIMY – WYKONAMY

1. Opi­nie – eks­per­ty­zy dok­to­rów i pro­fe­so­rów w kil­ku­dzie­się­ciu dzie­dzi­nach (psy­chia­tria, psy­cho­lo­gia, ra­chun­ko­wość, in­for­ma­ty­ka, nie­ru­cho­mo­ści, pra­wo kar­ne i cy­wil­ne etc.). Po­dwa­ża­my i oba­la­my opi­nie bie­głych.

2. By­li ko­mor­ni­cy z do­świad­cze­nia zna­ją­cy moż­li­wo­ści sku­tecz­nych dzia­łań na rzecz Klien­ta oraz lu­ki w pra­wie.

3. Spraw­dze­ni de­tek­ty­wi wy­po­sa­że­ni w urzą­dze­nia tech­nicz­ne i kon­tak­ty zgro­ma­dzą na rzecz Klien­ta moc­ny ma­te­riał do­wo­do­wy tak­że dla Są­du.

4. Dziennikarze śledczy – korzystając ze swoich ustawowych przywilejów jak np. prowokacja – naświetlą kulisy spraw oraz mogą je nagłośnić w mediach.

5. Specjaliści w przeprowadzaniu lustracji wskazanej osoby w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i innych.

6. Skuteczni mediatorzy i negocjatorzy w najbardziej skomplikowanych sprawach.

7. Informatycy śledczy dotrą do osób, które w poczuciu anonimowości i bezkarności nękają naszych Klientów w pomówieniami w Internecie oraz zgromadzą materiał dowodowy także dla Sądu.

8. Fundacje działające na rzecz osób poszkodowanych czy pokrzywdzonych w konkretnych sprawach, np. molestowania seksualnego, dyskryminacji, starkingu, wypadków – w tym drogowych

Sukces adw. dr Iwony Zielinko
w Trybunale Konstytucyjnym
Odtwórz wideo
Iwona-Zielinko-adwokat-od-beznadziejnych-spraw1