• WYGRALIŚMY – UNIEWINNIENIE GRUPY PRZESTĘPCZEJ

  W tej spra­wie pro­ku­ra­tu­ra pu­ści­ła wo­dze fan­ta­zji i na pod­sta­wie wy­nu­rzeń dwóch za­pra­wio­nych re­cy­dy­wi­stów, roz­ta­cza­ją­cych wi­zje spek­ta­ku­lar­nych na­pa­dów z bro­nią w rę­ku z udzia­łem na­sze­go Klien­ta, przed­sta­wi­ła mu za­rzut bra­nia udzia­łu w zor­ga­ni­zo­wa­nej gru­pie prze­stęp­czej (art. 258 § 1 KK). Na­stęp­nie am­bit­nie wnio­sła do są­du – w na­szej oce­nie kar­ko­łom­ny (jak to czę­sto by­wa) – akt oskar­że­nia. Co cie­ka­we, nasz Klient miał brać udział w gru­pie prze­stęp­czej, do któ­rej na­le­ża­ły nie­usta­lo­ne oso­by (to nie żart, tyl­ko cy­tat z ak­tu oskar­że­nia), a prze­stęp­stwa mia­ły być do­ko­ny­wa­ne w nie­usta­lo­nym cza­sie (to nie żart, tyl­ko cy­tat z ak­tu oskar­że­nia). Sąd zgo­dził się z li­nią obro­ny, opra­co­wa­ną przez na­szą Kan­ce­la­rię i Klien­ta unie­win­nił oraz…

 • WYGRALIŚMY – KASACJA MAJSTERSZTYK, czyli mistrzostwo prawne

  W ten spo­sób je­den z sę­dziów okre­ślił skar­gę ka­sa­cyj­ną wnie­sio­ną przez adw. dr Iwo­nę Zie­lin­ko z na­szej Kan­ce­la­rii w spra­wie, w któ­rej zde­ter­mi­no­wa­ny Klient od nie­mal dwu­dzie­stu lat pro­ce­su­je się z PZU o kwo­tę po­nad 50 000 000 PLN. Są­dy obu in­stan­cji w du­żym mie­ście na Dol­nym Ślą­sku szyb­ko „u­krę­ci­ły spra­wie łe­b” i od­da­li­ły żą­da­nia Klien­ta. Do­pie­ro skar­ga ka­sa­cyj­na wnie­sio­na przez na­szą Kan­ce­la­rię do Są­du Naj­wyż­sze­go przy­nio­sła pierw­szy suk­ces w spra­wie od dwu­dzie­stu lat. Spra­wa ru­sza od po­cząt­ku i bę­dzie się to­czy­ła we­dle wy­tycz­nych Są­du Naj­wyż­sze­go, co ro­ku­je koń­co­wy suk­ces. Klient – za­nim przy­szedł do na­szej Kan­ce­la­rii – po­wie­rzał pro­wa­dze­nie spra­wy ko­lej­no kil­ku praw­ni­kom o kom­pe­ten­cjach da­le­ko od­bie­ga­ją­cych od ma­te­rii…

 • WYGRALIŚMY POMÓWIENIE O HANDEL NARKOTYKAMI

  Nasz Klient („Ko­wal­ski”) zo­stał po­mó­wio­ny przez kan­dy­da­ta na tzw. ma­łe­go świad­ka ko­ron­ne­go o han­dlo­wa­nie nar­ko­ty­ka­mi. Nie­do­szły „ma­ły świa­dek ko­ron­ny” barw­nie i chęt­nie snuł opo­wie­ści o trans­ak­cjach nar­ko­ty­ko­wych, w któ­rych miał uczest­ni­czyć za­rów­no on, jak i nasz „Ko­wal­ski”, po­da­jąc mie­sią­ce i la­ta rze­ko­mych trans­ak­cji, a na­wet miej­sca np. knajp czy agen­cji to­wa­rzy­skich. Pod­pusz­czo­ny przez pro­ku­ra­to­ra pu­sto­sło­wiem o ugra­niu dla sie­bie bez­kar­no­ści, li­czył na wa­run­ko­we za­wie­sze­nie wy­ko­na­nia ka­ry w swo­jej spra­wie o du­żym cię­ża­rze ga­tun­ko­wym. Jed­nak się przeli­czył. Ma­jąc sze­ro­kie gro­no spe­cja­li­stów od wy­cią­ga­nia na­szych Klien­tów z kło­po­tów, usta­li­li­śmy, że mie­sią­ce i la­ta rze­ko­mych trans­ak­cji nar­ko­ty­ko­wych zbie­ga­ją się w cza­sie z po­by­tem kan­dy­da­ta na „ma­łe­go świad­ka ko­ron­ne­go” w za­kła­dzie kar­nym w Au­strii!…

 • WYGRALIŚMY: SKARGA DO STRASBURGA PRZYJĘTA – ZAZDROŚĆ W PSYCHIATRYKU – poDUPAdli BIEGLI. ŻONY I KOCHANI. ZAZDROŚĆ TO PRZESTĘPSTWO.

  Przy­ję­ciem skar­gi do Stras­bur­ga war­to się po­chwa­lić, jak i jej wy­gra­niem, a to jest osło­dą ho­no­ra­rium, za któ­re pra­cu­je­my. W tym pu­bli­cy­stycz­nym przy­pad­ku naj­waż­niej­sza jest przy­czy­na wnie­sie­nia skar­gi do Stras­bur­ga i to co się przed­tem wy­da­rzy­ło. Żo­na oskar­ży­ła na­sze­go Klien­ta o znę­ca­nie się nad nią, nę­ka­nie po­przez śle­dze­nie i w ogó­le za­zdrość, mo­ty­wo­wa­ną po­dej­rze­niem zdra­dy ze stro­ny mał­żon­ki. Mał­żon­ka wska­zy­wa­ła, iż nasz Klient ma uro­je­nia, bo wy­da­je mu się, że jest przez nią zdra­dza­ny. Pro­ku­ra­tor bez­gra­nicz­nie za­ufał ko­bie­cie i wniósł do Są­du akt oskar­że­nia, uzna­jąc, że za­zdrość to prze­stęp­stwo! Sąd po­szedł jesz­cze da­lej, al­bo­wiem za­sto­so­wał wzglę­dem na­sze­go Klien­ta tym­cza­so­we aresz­to­wa­nie, wska­zu­jąc, iż ze­zna­nia je­go ro­dzi­ny, iż za­rzu­ca­ne czy­ny nie mia­ły…

 • WYGRALIŚMY: APELACJĘ OSKARŻONEGO O RZEKOMĄ PEDOFILIĘ. SENSACJA SKANDAL PEDOFILIA

  Tym ra­zem kil­ka zdań o me­to­dach ba­da­nia po­dej­rze­wa­nych o pe­do­fi­lię – me­to­dach, o któ­rych się gło­śno nie mó­wi, bo są bar­dzo dra­stycz­ne. W spra­wie na­sze­go Klien­ta ba­da­nie bie­głych po­le­ga­ło na tym, że przy­mo­co­wa­no Je­go przy­ro­dze­nie w trzech wia­do­mych in­tym­nych miej­scach mac­ka­mi do urzą­dze­nia, któ­re re­je­stru­je po­ziom emo­cji, re­ak­cji, podnie­ce­nia i erek­cji. W tym cza­sie bie­gli pusz­cza­li na­sze­mu Klien­to­wi róż­ne­go ro­dza­ju fil­my por­no w na­stę­pu­ją­cej ko­lej­no­ści: 1) z udzia­łem dwóch pań; 2) z udzia­łem trzech pań; 3) z udzia­łem pa­na i dwóch pań; 4) z udzia­łem dwóch pa­nów; 5) hard por­no gru­po­we; 6) por­nografię z udzia­łem dzie­ci. Oka­zu­je się, że po­dej­rza­ni róż­nie re­agu­ją. Ta­ka me­to­da, co się ukry­wa, cho­ciaż nie jest…

 • WYGRALIŚMY: KASACJĘ Z SEKSEM W TLE. KASACJA W SPRAWIE O MOLESTOWANIE czyli WOLNOŚĆ TAŃSZA OD WIĘZIENIA

  W tej spra­wie stron­ni­czy, a tak­że ule­ga­ją­cy pre­sji opi­nii pu­blicz­nej i pro­ku­ra­to­ra bie­gli wy­da­li opi­nie nie­ko­rzyst­ne dla na­sze­go Klien­ta. Pi­kan­te­rii do­da­je fakt, że oskar­że­nie po­cho­dzi­ło od wpły­wo­wej ko­bie­ty w śred­niej wiel­ko­ści mie­ście w Pol­sce. Do­strze­gal­ne by­ło stron­ni­cze na­sta­wie­nie pro­ku­ra­to­ra i sę­dzie­go, któ­rzy się pry­wat­nie zna­li i mo­gli wcze­śniej usta­lić wy­rok. Pierw­sze kro­ki w spra­wie o mo­le­sto­wa­nie po­sta­wił pro­ku­ra­tor, któ­re­go cór­ka – jak usta­li­li dzien­ni­ka­rze śled­czy – by­ła w prze­szło­ści ofia­rą mo­le­sto­wa­nia sek­su­al­ne­go, w związ­ku z czym ten pro­ku­ra­tor miał fo­bię na tle prze­stęp­czo­ści sek­su­al­nej i po­trze­bę wy­ła­do­wa­nia się na po­dej­rza­nym – rze­ko­mym spraw­cy mo­le­sto­wa­nia. Za­pi­sy Ko­dek­su kar­ne­go są cza­sa­mi wzmac­nia­ne oko­licz­no­ścia­mi, o ja­kich ani pod­sąd­ni ani ad­wo­ka­ci nie ma­ją po­ję­cia,…

 • Wygraliśmy – marzec 2019: skargi kasacyjne, uchylenie aresztowania, kasację wyroku

  Dwie skargi kasacyjne w sprawach cywilnych zostały przyjęte do rozpoznania. Jedna dotyczy sprawy spadkowej, a druga podziału majątku dorobkowego po rozwodzie. Prawomocne uniewinnienie naszego Klienta, Patryka J., od zarzutu handlu kradzionymi samochodami. Nasz Klient prowadził komis samochodowy i wśród aut nabytych za granicą znalazły się auta kradzione. Nawet autoryzowane serwisy, gdzie trafiły te auta przed znalezieniem nowego nabywcy, nie zorientowały się, że pochodzą one z kradzieży, więc niby skąd nasz Klient mógł to wiedzieć?! Musiałby być jasnowidzem! Nie przeszkodziło to Prokuraturze we wniesieniu do Sądu aktu oskarżenia. Jednak Sądy – pod wpływem naszej ofensywnej linii obrony – stwierdziły, że Prokuratura nie dowiodła winy Patryka J., uniewinniły go i zasądziły zwrot…

 • Kwiecień 2019 – skargę kasacyjną, apelację karną, pomówienia…

  Skargę kasacyjną w sprawie spadkowej, gdzie Sąd Najwyższy przyznał racje doktorom nauk prawnych z naszej Kancelarii  – autorom tejże skargi, że istnieje potrzeba jednoznacznej i nie budzącej wątpliwości wykładni pojęcia „obawa rychłej śmierci”, zawartego w art. 952 § 1 k.c., które wywołuje tak znaczne rozbieżności w orzecznictwie sądów, iż w podobnych stanach faktycznych przesłanka obawy rychłej śmierci jest odmiennie interpretowana, w tych samych sprawach w dwóch instancjach zapadają odmienne orzeczenia na skutek diametralnie różnej oceny stanu faktycznego będącego przesłanką obawy rychłej śmierci, oraz – co determinuje konieczność dokonania jednoznacznej wykładni – sądy orzekające nadal w wielu orzeczeniach podnoszą, iż przesłanka istnienia u spadkodawcy obawy rychłej śmierci powoduje problemy interpretacyjne, a…