mały świadek koronny

CO OTRZYMUJE „MAŁY ŚWIADEK KORONNY”?

CO OTRZYMUJE „MAŁY ŚWIADEK KORONNY”
W ZAMIAN ZA POMÓWIENIE
WSKAZANEJ PRZEZ PROKURATURĘ OSOBY?

Przede wszystkim „mały światek koronny”, będący przestępcą staje się sojusznikiem organów ścigania – przechodzi na tzw. jasną stronę mocy,
a przynajmniej prokuratura wierzy, że tak jest. Dodatkowo, może on liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary (a więc orzeczenie jej w wymiarze niższym niż przewiduje ustawa, bądź też orzeczenie kary łagodniejszego rodzaju – np. ograniczenia wolności, zamiast jej pozbawienia)
albo zawieszenie jej wykonania.

Jeśli zaś rola „małego” świadka koronnego w popełnieniu przestępstwa była podrzędna, a ujawnione przez niego informacje przyczyniły się do zapobieżenia innemu przestępstwu, sąd ma możliwość odstąpienia od wymierzenia kary. Powyższe okoliczności sprawiają, że „mały świadek koronny” często dopuszcza się kłamstw i pomawiania swoich dawnych kolegów dla własnych korzyści, tj. uniknięcia odpowiedzialności karnej.

USTAWA O ŚWIADKU KORONNYM – WARUNKI,
JAKIE TRZEBA SPEŁNIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ
STATUS ŚWIADKA KORONNEGO?

Świadkiem koronnym jest przestępca, który przyjął korzystną propozycję w zakresie ścigania (co do wyłączenia odpowiedzialności karnej)
lub ukarania (co do wyłączenia lub ograniczenia karnych konsekwencji popełnionego czynu) w zamian za zeznania obciążające innych współuczestników, sprawców przestępstw. Taka osoba jest niezwykle wartościowa dla wymiaru sprawiedliwości, gdyż stanowi cenne źródło informacji, podnosi wykrywalność skuteczność ścigania karnego najpoważniejszych przestępstw i ich sprawców oraz dostarcza brakującego materiału dowodowego. Najsłynniejszym w Polsce świadkiem koronnym jest Jarosław Sokołowski, pseudonim MASA, o którym wiele mówiło się
w mediach i w prasie.

Co jest istotne, świadkiem koronnym nie może zostać podejrzany, który w związku z udziałem w przestępstwie usiłował popełnić albo popełnił przestępstwo zabójstwa lub współdziałał w jego popełnieniu albo nakłaniał inną osobę do popełnienia takiego czynu zabronionego w celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego. Nie może być również świadkiem koronnym osoba, która zakładała lub kierowała związkiem przestępczym.

Adwokat dr Iwona Zielinko