przestępstwo narkotykowe wykroczenie definicja

CO TO SĄ PRZESTĘPSTWA I WYKROCZENIA NARKOTYKOWE?

przestępstwa narkotykowe wykroczenia definicja narkotyki dopalacze handel posiadanie produkcja na własny użytek prawny obowiązek zawiadomienia przestępstwie pójście kratki kara pozbawienia wolności grzywna czym są

Przestępstwo narkotykowe wykroczenie definicja

Przestępstwo narkotykowe jest to czyn zabroniony przez prawo, związany z wytwarzaniem, handlem, przemytem i posiadaniem narkotyków.
Czyn ten wymieniony jest w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (dalej: „ustawa narkotykowa”) w przepisach art. 53-64
oraz art. 68. Za jego popełnienie sprawcy grożą następujące kary: grzywna, ograniczenie wolności (w postaci np. obowiązku wykonywania
prac społecznych) lub pozbawienie wolności. Każde z przestępstw narkotykowych zagrożone jest odpowiednim dla siebie rodzajem kary.
Na przykład zgodnie z art. 62 § 1 ustawy narkotykowej. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Z kolei wykroczenie narkotykowe, różni się od przestępstwa stopniem społecznej szkodliwości. Z uwagi na znikomość takiej szkodliwości
w tym przypadku, nie może być ścigane jako przestępstwo, przewidziano więc wobec ich sprawców odpowiedzialność jak za popełnienie wykroczenia. Czyny te wskazane zostały w treści art. 65-67 ustawy narkotykowej i zagrożone są karą grzywny (w wysokości przewidzianej
dla wykroczeń, a więc od 20 do 5.000 zł). Co istotne, skazanie za wykroczenie nie jest odnotowywane w Krajowym Rejestrze Karnym,
chyba że dotyczy skazania na karę aresztu, która to kara nie jest jednak przewidziana w ustawie narkotykowej.

Oprócz powyższej kategorii, wskazać możemy na przestępstwa i wykroczenia, jedynie pośrednio związane z narkotykami.
Chodzi w tym miejscu o czynu zabronione związane z naruszeniem zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (dalej: „k.k.”) przestępstwem jest już samo prowadzenie pojazdu mechanicznego, znajdując się pod wpływem środka odurzającego (art. 178a § 1 k.k.), a spowodowanie wypadku w takich okolicznościach prowadzi do zaostrzenia odpowiedzialności karnej,
poprzez podwyższenie grożącej sprawcy kary, w stosunku do zwykłego spowodowania wypadku (art. 178 k.k.).

Z kolei zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (dalej: „k.w.”), wykroczeniem jest prowadzenie pojazdu mechanicznego
lub innego niż mechaniczny (np. roweru) w stanie po użyciu środka odurzającego (art. 87 § 1 i 2 k.w.), a także prowadzenie pojazdu innego
niż mechaniczny znajdując się pod wpływem środka odurzającego (art. 87 § 1a k.w.). Dla powyższych czynów stanowiących wykroczenie, ustawodawca przewidział – obok wspominanej wyżej kary grzywny – karę aresztu (kara analogiczna do pozbawienia wolności, jednakże może zostać orzeczona tylko w wymiarze od 5 do 30 dni).

Co istotne, brak w polskim prawie definicji pozwalającej na jednoznaczne odróżnienie stanu pod wpływem środka odurzającego oraz stanu
po użyciu środka odurzającego. Przyjmuje się jednak w orzecznictwie, iż stan pod wpływem środka odurzającego odpowiada
stanowi nietrzeźwości, tj. stanowi w jaki wprowadzony jest człowiek po spożyciu alkoholu, dającego w badaniu wynik powyżej 0,5 ‰.
W innym przypadku, będziemy mieć do czynienia jedynie ze stanem po użyciu środka odurzającego. Podział ten jest o tyle istotny,
że w odniesieniu do prowadzenia samochodu, rozgraniczenie na wskazane powyżej przestępstwo i wykroczenie zależy od ilości
zażytego tego środka. Z kolei zaś niezależnie od ilości użytego środka odurzającego, prowadzenie roweru po jego zażyciu  zawsze
będzie wykroczeniem, a różnica tyczyć się będzie jedynie wysokości grożącej kary.

Adwokat dr Iwona Zielinko