odpowiedź apelację prawnik można wygrać

CZY APELACJĘ MOGĘ SPORZĄDZIĆ SAM/SAMA I WYGRAĆ?

Apelacja od wyroku - kasacja karna cywilna zaskarżenie orzeczenia uwzględnia apelację można wygrać odpowiedź prawnik czy warto wnosić kasację

Prawnik zna odpowiedź – apelację można wygrać

CZY APELACJĘ MOGĘ SPORZĄDZIĆ SAM/SAMA?

Odpowiedź: Ape­la­cję co do za­sa­dy mo­żna opra­co­wać sa­mo­dziel­nie i nawet ją wygrać, tak sa­mo jak mo­żesz le­czyć się sam do­mo­wy­mi spo­so­ba­mi w przy­pad­ku cho­ro­by, za­miast iść do le­ka­rza spe­cja­li­sty. Sam oceń, co da­je więk­sze szan­se na wy­le­cze­nie! Po­zor­na oszczęd­ność mo­że bo­wiem ze zdwo­jo­ną si­łą obró­cić się prze­ciw­ko To­bie.

Ist­nie­je jed­nak wy­ją­tek, gdy usta­no­wie­nie ad­wo­ka­ta do spo­rzą­dze­nia ape­la­cji jest ko­niecz­ne i za­ra­zem obo­wiąz­ko­we.
Zgod­nie bo­wiem z art. 446 Ko­dek­su po­stę­po­wa­nia kar­ne­go, ape­la­cja od wy­ro­ku są­du okrę­go­we­go, któ­ra nie po­cho­dzi od pro­ku­ra­to­ra,
po­win­na być spo­rzą­dzo­na i pod­pi­sa­na przez obroń­cę, prawnika lub peł­no­moc­ni­ka co ozna­cza, że w tej sytuacji nie możemy spo­rzą­dzić jej sa­mo­dziel­nie.

JAKA JEST PROCEDURA WNOSZENIA APELACJI?

Naj­pierw na­le­ży wnieść do Są­du, któ­ry wy­dał wy­rok w I in­stan­cji wnio­sek o uza­sad­nie­nie wy­roku i o do­rę­cze­nie wy­roku wraz z uza­sad­nie­niem
w ter­mi­nie ty­go­dnia od dnia ogło­sze­nia wy­roku. Je­śli prze­kro­czysz ww. ter­min, Sąd odrzu­ci Two­je żą­da­nie i nie uza­sad­ni przedmio­to­we­go wy­roku,
a jest to kwe­stia klu­czo­wa przy wno­sze­niu ape­la­cji, bo­wiem jest ona swo­istym usto­sun­ko­wa­niem się do tre­ści wy­roku i umoż­li­wia pra­wi­dło­we
wska­za­nie za­rzu­tów.

Je­śli już otrzy­ma­łeś wy­rok wraz z uza­sad­nie­niem, moż­na przy­stą­pić do spo­rzą­dze­nia ape­la­cji. Co jest istot­ne, ape­la­cję wno­si się na pi­śmie
do Są­du II in­stan­cji za po­śred­nic­twem Są­du, któ­ry wy­dał za­skar­żo­ne orze­cze­nie. Ko­niecz­ne jest, by ape­la­cja speł­nia­ła wy­mo­gi pi­sma pro­ce­so­we­go. Stro­na prze­ciw­na mo­że zło­żyć od­po­wiedź na ape­la­cję.

Pre­zes Są­du pierw­szej in­stan­cji mo­że od­mó­wić przy­ję­cia ape­la­cji w na­stę­pu­ją­cych przy­pad­kach:

  • ape­la­cja zo­sta­ła wnie­sio­na po ter­mi­nie,
  • ape­la­cja zo­sta­ła wnie­sio­na przez oso­bę nie­upraw­nio­ną,
  • ape­la­cja jest nie­do­pusz­czal­na z mo­cy usta­wy.

O przy­ję­ciu ape­la­cji za­wia­da­mia się pro­ku­ra­to­ra oraz obroń­ców i peł­no­moc­ni­ków, a tak­że stro­ny, po czym ak­ta prze­ka­zu­je się nie­zwłocz­nie są­do­wi od­wo­ław­cze­mu. Do za­wia­do­mie­nie do­łą­cza się od­pis ape­la­cji stro­ny prze­ciw­nej, chy­ba, że w spra­wie by­ła wy­łą­czo­na jaw­ność roz­pra­wy ze wzglę­du na ochro­nę in­for­ma­cji nie­jaw­nych o klau­zu­li taj­no­ści „taj­ne” lub „ści­śle taj­ne”.

Adwokat dr Iwona Zielinko