czy dopalacze też narkotyki

CZY DOPALACZE TO TEŻ NARKOTYKI?

W ustawie narkotykowej brak jest definicji pojęcia narkotyku i dopalaczy. Te drugie mieszczą się jednak w szeroko rozumianym pojęciu narkotyku. Wskazuje się bowiem, iż narkomanią jest stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w wyniku czego może powstać lub powstało uzależnienie
od nich.

Płynie stąd więc wniosek, iż za narkotyki uznać należy środki odurzające (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające
na ośrodkowy układ nerwowy, np. heroina, kokaina), substancje psychotropowe (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, np. mefedron, amfetamina), środki zastępcze (produkty zawierające co najmniej jedną nową substancję psychoaktywną lub inną substancję o podobnym działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty zamiast środka odurzającego
lub substancji psychotropowej lub w takich samych celach jak środek odurzający lub substancja psychotropowa) oraz nowe substancje psychoaktywne (substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w każdym stanie fizycznym, o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy).

Właśnie zaś w przypadku środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych, chodzi o tzw. dopalacze – są więc one ustawowo traktowane jako narkotyki. Definicję nowej substancji psychoaktywnej wprowadzono bowiem do ustawy właśnie w celu zapobiegania rozwojowi handlu dopalaczami.

Szczegółowe wykazy tych substancji znajdują się w załącznikach do ustawy, a także odpowiednich rozporządzeniach. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do danej substancji, zalecamy kontakt z adwokatem, który znając meandry przepisów, a także wiedząc jak poruszać się obszernych załącznikach, udzieli profesjonalnej porady.

Adwokat dr Iwona Zielinko