pójście kratki kara pozbawienia sankcja

SANKCJA A KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI
I PÓJŚCIE ZA KRATKI

przestępstwa narkotykowe wykroczenia definicja narkotyki dopalacze handel posiadanie produkcja na własny użytek prawny obowiązek zawiadomienia przestępstwie pójście kratki kara pozbawienia wolności grzywna czym są

Sankcja a kara pozbawienia wolności i pójście za kratki

CZY JEŻELI W SANKCJI ZA ZARZUCANE MI PRZESTĘPSTWO
JEST WYMIENIONA KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI DO LAT 3, TO OZNACZA,
ŻE W PRZYPADKU UZNANIA MOJEJ WINY, PÓJDĘ ZA KRATKI?


To zależy od klasy Twojego obrońcy – adwokata. Jeśli znajdziesz dobrego adwokata – tj. osobę doświadczoną i kompetentną w sprawach narkotykowych, wzrastają szanse na to, że nie pójdziesz za kratki. Do momentu wydania wyroku przez Sąd drugiej instancji, wszystko jest możliwe. Im lepszy obrońca, tym większa szansa na to, że już przed Sądem pierwszej instancji zapadnie możliwie najbardziej korzystny wyrok, jeśli zaś nie, że zostanie on zmieniony po wniesieniu apelacji.

Wskazać trzeba, iż przepisy prawa przewidują szereg możliwości pozwalających uniknąć osadzenia w zakładzie karnym. Sąd może bowiem skorzystać z możliwości poddania sprawcy próbie poprzez warunkowe umorzenie postępowania, warunkowe zawieszenie wykonania kary, czy też nadzwyczajne złagodzenie kary.

Warunkowo umarzając postępowanie (art. 66 k.k.) Sąd określa czas od 1 roku do lat 3, w którym to okresie sprawca przestępstwa może – zamiast wymierzenia kary – zostać oddany pod dozór kuratora, bądź innego podmiotu, a także nałożone mogą zostać na niego stosowne obowiązki,
czy też konkretne świadczenie pieniężne. Postępowanie zostanie jednak obowiązkowo podjęte na nowo, jeśli w okresie próby sprawca popełni podobne przestępstwo. Gdy zaś będzie naruszać porządek prawny w inny sposób, postępowanie będzie mogło być podjęte wg uznania Sądu. Możliwość skorzystania z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia determinowana jest przez okoliczności czynu, stopień jego szkodliwości,
a także – co bardzo istotne – postawę sprawcy i jego dotychczasowy sposób życia.

Przy zastosowaniu warunkowego zawieszenia wykonania kary (art. 69 k.k.), nie wykonuje się orzeczonej kary pozbawienia wolności – jeśli jest niższa od roku – określając jednocześnie okres próby w wymiarze od 1 roku do lat 3 (dla młodocianych – sprawców poniżej 21. roku życia w chwili popełnienia czynu, a poniżej 24. roku życia w chwili orzekania – od lat 2 do 5), w którym to okresie skazany może być oddany pod dozór kuratora, bądź innego podmiotu, zobowiązany do wykonywania stosownych obowiązków, a także zapłaty grzywny. Podobnie jak w przypadku warunkowego umorzenia, karę warunkowo zawieszoną odwiesza się, gdy sprawca w okresie próby popełni przestępstwo podobne do tego, za które został skazany, gdy zaś będzie naruszać porządek prawny, odwieszenie zależeć będzie od uznania Sądu. Wskazać też trzeba, że możliwość zawieszenia kary zrealizuje się tylko wobec sprawcy niekaranego uprzednio karą pozbawienia wolności – chyba że skazanie zdążyło się zatrzeć, formalnie czyniąc sprawcę ponownie niekaranym. Ponadto zawieszenie wykonania kary możliwe będzie tylko w sytuacji, w której wystarczy ono do osiągnięcia celów kary, a dodatkowo przemawiać będzie za tym postawa sprawcy, jego krytyczny stosunek do czynu oraz dotychczasowy sposób życia.

Nadzwyczajne złagodzenie kary (art. 60 k.k.) polega zaś na orzeczeniu kary pozbawienia wolności w niższym wymiarze, bądź łagodniejszego rodzaju – ograniczenia wolności lub grzywny – niż co do zasady przewiduje ustawa, wg odpowiednich wytycznych. Znaczy to, iż nawet w sytuacji gdy dane przestępstwo zagrożone jest jedynie karą pozbawienia wolności, możliwe jest orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny.
Z dobrodziejstwa takiego złagodzenia skorzystać może osoba młodociana (poniżej 21. roku życia w chwili popełnienia czynu,
a poniżej 24. roku życia w chwili orzekania), jak również osoba, względem której – zdaniem Sądu – nawet najniższa kara przewidziana za dane przestępstwo okaże się być zbyt surową. Na podobnej zasadzie premiowane są osoby działające w zorganizowanych grupach przestępczych, które ujawniają organom istotne informacje dotyczące innych współsprawców.

Co zaś szczególnie istotne w odniesieniu do zagrożenia karą wskazanego w pytaniu, wskazać trzeba, iż zgodnie z art. 59 k.k. jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione. W takiej sytuacji sprawca może uniknąć orzeczenia kary pozbawienia wolności, a nawet choćby kary grzywny.

Nie oznacza to jednak całkowitej bezkarności. Zamiast kary Sąd może orzec środek karny w postaci np. zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; zakazu przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, czy też zakazu wstępu na imprezę masową. Sąd orzec też może w takiej sytuacji przepadek przedmiotów pochodzących z przestępstwa, bądź zabezpieczonych w toku postępowania. Co oczywiste, każdorazowej ocenie podlegać będzie całokształt okoliczności sprawy. Należy jednak pamiętać, że odstąpienie od wymierzenia kary nie jest jednoznaczne z faktem niekaralności. Skazanie takie odnotowywane jest bowiem w Krajowym Rejestrze Karnym, jednak jego zatarcie następuje już po roku od wydania prawomocnego orzeczenia. Po tym czasie, jak w przypadku każdego zatarcia, skazany staje się znów osobą niekaraną, a w przyszłości nie można faktu zatartych skazań traktować jako okoliczności obciążających.

W każdej sytuacji warto korzystać z pomocy doświadczonego adwokata, albowiem jego zbyt późne wstąpienie do sprawy może poskutkować negatywnymi konsekwencjami dla oskarżonego, który tylko pozornie oszczędzi na kosztach obrony, kosztem wyższego wyroku i zniszczonego życia.

Adwokat dr Iwona Zielinko