CZY WARTO WNOSIĆ KASACJĘ

CZY WARTO WNOSIĆ KASACJĘ ?

CZY WARTO WNOSIĆ KASACJĘ ?

Je­śli czu­jesz się skrzyw­dzo­ny, za­wie­dzio­ny, nie­spra­wie­dli­wie po­trak­to­wa­ny i wy­czer­pa­łeś już wszyst­kie środ­ki od­wo­ław­cze, opi­sa­ne w ni­niej­szym ar­ty­ku­le, to naj­ko­rzyst­niej­szym roz­wią­za­niem jest skon­tak­to­wa­nie się z pro­fe­sjo­nal­nym ad­wo­ka­tem, do­świad­czo­nym w tej ma­te­rii, któ­ry dzię­ki wie­lo­let­niej wie­dzy i do­świad­cze­niu spo­rzą­dzi w Two­im imie­niu ka­sa­cję do Są­du Naj­wyż­sze­go.

Na­wet je­śli ka­sa­cja nie zo­sta­nie wy­gra­na, to po­zo­sta­je dal­sza wal­ka o swo­je pra­wa przed Eu­ro­pej­skim Try­bu­na­łem Praw Czło­wie­ka w Stras­bur­gu,
jednak przed jej złożeniem należy wyczerpać wszelkie dostępne w prawie krajowym środki zaskarżenia, w tym także kasację. Rezygnując z kasacji, pozbawiasz się szansy na skuteczne wniesienie skargi do Strasburga, gdzie można zawalczyć o wysokie zadośćuczynienie pieniężne w związku z łamaniem Twoich praw i wolności gwarantowanych przez Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Decyzja należy jednak do Ciebie!

Adwokat dr Iwona Zielinko