Jak gromadzić dowody

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

 

318

Jak gro­ma­dzić do­wo­dy, aby mieć szan­sę na wy­gra­nie spra­wy o mob­bing?

Cięż­ko jest udo­wod­nić sto­so­wa­nie mob­bin­gu w miej­scu pra­cy, jed­nak jest to moż­li­we, a zwłasz­cza przy po­mo­cy pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka, wy­spe­cja­li­zo­wa­ne­go w tej dzie­dzi­nie, któ­ry po­mo­że opra­co­wać Ci od­po­wied­nią stra­te­gię. Pa­mię­taj o gro­ma­dze­niu wsze­la­kich do­wo­dów, nie­zbęd­nych przy do­cho­dze­niu swo­ich praw w po­stę­po­wa­niu są­do­wym, gdyż ca­ły cię­żar udo­wod­nie­nia mob­bin­gu bę­dzie spo­czy­wał na To­bie. Nie­zbęd­ne mo­gą oka­zać się po­niż­sze wska­zów­ki:

• za­pi­suj szcze­gó­ło­wo wszyst­kie nie­po­ko­ją­ce za­cho­wa­nia i dzia­ła­nia, któ­re w Two­jej oce­nie są mob­bin­giem, ko­niecz­nie uwzględ­nij da­tę, miej­sce oraz wszel­kie istot­ne szcze­gó­ły!
• je­śli ja­kiś in­ny pra­cow­nik był świad­kiem nie­po­ko­ją­cych za­cho­wań, któ­re Cię do­tknę­ły mo­żesz po­wo­łać go na świad­ka! Mu­sisz jed­nak li­czyć się z tym, że ta­ka oso­ba w oba­wie o ze­mstę lub utra­tę za­trud­nie­nia nie po­grą­ży swo­je­go pra­co­daw­cy. Naj­le­piej po­wo­ły­wać na świad­ków by­łych pra­cow­ników, któ­rzy nie ma­ją nic do stra­ce­nia!

• dowodem mogą być wiadomości sms, wiadomości e-mail, listy, a nawet nagrania z dyktafonu, bądź kamery. Jeśli dysponujesz takimi materiałami odpowiednie je zabezpiecz w postaci zrobienia dodatkowych kopii!
• dowodem może być również dokumentacja lekarska, zaświadczenia psychologa, świadczące o tym, że możesz być ofiarą mobbingu w miejscu pracy, np. w wyniku rozstroju zdrowia;
• rozmawiaj o mobbingu ze swoją rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Pamiętaj, że im większa liczba osób będzie wiedziała o niepokojących zjawiskach, które Cię dotknęły, tym łatwiej będzie Ci je udowodnić, powołując ich na świadków!
• możesz szukać pomocy w związkach zawodowych oraz innych instytucjach i stowarzyszeniach, zaświadczenia przez nie wydawane również mogą stanowić dowód w sprawie o mobbing.

Je­śli dys­po­nu­jesz ww. do­wo­da­mi, Two­je szan­se na wy­gra­ną są wy­so­kie, więc nie trać cza­su i czym prę­dzej skon­tak­tuj się z do­świad­czo­nym ad­wo­ka­tem!

Adwo­kat Dr Iwo­na Zie­lin­ko

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej