JAKIE KARY GROŻĄ ZA PRZESTĘPSTWA NARKOTYKOWE,
A JAKIE ZA WYKROCZENIA NARKOTYKOWE?

Za przestępstwa narkotykowe sprawcy grożą następujące kary: grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności.
Każde z przestępstw narkotykowych zagrożone jest odpowiednim dla siebie rodzajem kary.

Co do zasady, karę grzywny orzeka się w stawkach dziennych, określając ich ilość oraz wysokość każdej z nich (art. 33 § 1 k.k.), przy czym ilość stawek może wynosić od 10 do 540, z kolei wysokość każdej z nich od 10 do 2.000 zł, co w prostym rachunku przekłada się na kwotową grzywnę w wysokości od 100 do 1.080.000 zł. Kara ograniczenia wolności (art. 34 k.k.) orzeczona może zostać w wymiarze od 1 miesiąca do 2 lat i co do zasady polega na wykonywaniu pracy społecznej, bądź potrącaniu 10-25% wynagrodzenia na cel społeczny.

W czasie odbywania tej kary, skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca pobytu. Kara pozbawienia wolności zaś orzeczona może zostać według zasad ogólnych w wymiarze od 1 miesiąca do 15 lat (art. 37 k.k.), przy czym najsurowszą karą przewidzianą na gruncie ustawy narkotykowej jest kara 12 lat pozbawienia wolności (art. 56 ust. 3 ustawy narkotykowej, dotyczący wprowadzenia do obrotu albo uczestniczenia
w obronie znaczną ilością środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej). Odrębną kwestią jest zagrożenie karą 15 lat pozbawienia wolności, za czyn z art. 173 w zb. z art. 178 k.k. polegający na sprowadzeniu katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, której następstwem jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, w sytuacji w której sprawa czynu znajdował się
pod wpływem środka odurzającego.

Za wykroczenia co do zasady grozić mogą kary: aresztu, ograniczenia wolności, grzywny lub nagany.

Kara aresztu jest karą analogiczną do kary pozbawienia wolności, wymierza się ją jednak w wymiarze od 5 do 30 dni (art. 19 k.w.).
Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc, a wykonywana jest w sposób analogiczny do takiej kary orzeczonej za przestępstwo (art. 20 k.w.). Istotna różnica tyczy się wymiary kary grzywny za wykroczenie, która wymierzana jest kwotowo, w wymiarze od 20 do 5.000 zł (art. 24 § 1 k.w.). Nagana zaś jest środkiem ostrzegawczo-wychowawczym o symbolicznej dolegliwości. Na gruncie ustawy narkotykowej jedyną karą przewidzianą za wykroczenia jest kara grzywny.

W odniesieniu do wykroczeń związanych z dokonaniem czynu naruszającego zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  mającego związek
ze środkiem odurzającym, przewidziana jest także kara aresztu. Należy podkreślić, iż skazanie za popełnienie wykroczenia nie skutkuje odnotowaniem tego faktu w Krajowym Rejestrze Karnym.

Rodzaj i wysokość orzeczonej w procesie kary zależy w dużej mierze od sprawnej i skutecznej linii obrony, w której przygotowaniu konieczna jest profesjonalna pomoc prawna ze strony adwokata.

Adwokat dr Iwona Zielinko