KIEDY WNOSIMY APELACJĘ CYWILNĄ

CO NALEŻY WIEDZIEĆ W SPRAWIE O APELACJI CYWILNEJ
Je­steś nie­za­do­wo­lo­ny lub roz­go­ry­czo­ny z po­wo­du nie­ko­rzyst­ne­go wy­ro­ku są­du I in­stan­cji w spra­wie cy­wil­nej, któ­ry wła­śnie za­padł?
Czy ja­ko stro­na po­stę­po­wa­nia, tj. po­wód lub po­zwa­ny czu­jesz się skrzyw­dzo­ny i niespra­wiedliwie po­trak­to­wa­ny przez wy­miar spra­wiedliwości?
Nie trać wię­cej cza­su i czym prę­dzej złóż ape­la­cję, czy­li śro­dek od­wo­ław­czy od wy­ro­ku są­du pierw­szej in­stan­cji do są­du II in­stan­cji!
W pol­skim sys­te­mie praw­nym obo­wią­zu­je bo­wiem kon­sty­tu­cyj­na za­sa­da dwu­in­stan­cyj­no­ści po­stę­po­wa­nia są­do­we­go, za­rów­no w po­stę­po­wa­niu
kar­nym, jak i cy­wil­nym, zgod­nie z któ­rą stro­na nie­za­do­wo­lo­na z wy­ro­ku ma pra­wo od­wo­łać się do są­du wyż­szej in­tan­cji.

KIEDY WNOSIMY APELACJĘ W SPRAWACH CYWILNYCH?

Na wstę­pie war­to pod­kre­ślić, że ape­la­cja w po­stę­po­wa­niu cy­wil­nym jest zwy­czaj­nym środ­kiem od­wo­ław­czym i ma przede wszyst­kim wy­ka­zać,
że sąd I in­stan­cji się po­my­lił, nie miał ra­cji lub wy­dał wy­rok, nie za­po­zna­jąc się uprzed­nio z ak­ta­mi spra­wy w spo­sób wni­kli­wy, co przedło­ży­ło się
na wy­nik spra­wy, któ­ry jest dla Cie­bie krzyw­dzą­cy. Jed­nak nie moż­na ge­ne­ra­li­zo­wać, gdyż każ­dy przy­pa­dek jest in­ny i wy­ma­ga prze­pro­wa­dze­nia
wni­kli­wej ana­li­zy przez do­świad­czo­ne­go ad­wo­ka­ta w opar­ciu o ak­ta spra­wy. Ape­la­cję na­le­ży wnieść do są­du II in­stan­cji za po­śred­nic­twem są­du,
któ­ry wy­dał za­skar­żo­ny wy­rok.

Adwokat dr Iwona Zielinko