KOSZTY KASACJI

Gdy nie mamy pieniędzy

CO ZROBIĆ, GDY NIE MAMY ŚRODKÓW NA OPŁATĘ OD APELACJI?

Wnie­sie­nie ape­la­cji wią­że się za­zwy­czaj z opła­tą są­do­wą, któ­rą na­le­ży uiścić na ra­chu­nek ban­ko­wy Są­du. Ist­nie­je jed­nak moż­li­wość ubie­ga­nia się
o zwol­nie­nie z opła­ty są­do­wej, je­śli je­steś w trud­nej sy­tu­acji fi­nan­so­wej i nie stać Cię na jej uisz­cze­nie. Jak to zro­bić? Prze­de wszyst­kim trze­ba
umie­jęt­nie wy­peł­nić for­mu­larz – tzw. oświad­cze­nie o sta­nie ro­dzin­nym, ma­jąt­ku, do­cho­dach i źró­dłach utrzy­ma­nia i do­łą­czyć do ape­la­cji.
Adwo­ka­ci w na­szej Kan­ce­la­rii Adwo­kac­kiej ma­ją w tym za­kre­sie du­że doświad­cze­nie i słu­żą po­mo­cą na­szym Klien­tom, co zwięk­sza ich szan­se
na uzy­ska­nie zwol­nie­nia z opła­ty są­do­wej od ape­la­cji.

DLACZEGO NIE WARTO WYSTĘPOWAĆ O ADWOKATÓW Z URZĘDU?

Po­waż­nie za­sta­nów się, czy war­to wy­stę­po­wać o ad­wo­ka­ta z urzę­du w po­stę­po­wa­niu cy­wil­nym ce­lem opra­co­wa­nia ape­la­cji. Bru­tal­na praw­da
o staw­kach dla ad­wo­ka­tów pro­wa­dzą­cych spra­wy z urzę­du jest ta­ka, że są to „staw­ki mniej­sze niż ży­cie”. Tak okre­śla je śro­do­wi­sko ad­wo­kac­kie,
od lat skar­żą­ce się na upo­ka­rza­ją­ce wręcz kwo­ty, za­są­dza­ne z ty­tu­łu pro­wa­dze­nia spraw z urzę­du. Śred­nio za pro­wa­dze­nie ca­łej spra­wy z urzę­du
ad­wo­kat otrzy­mu­je …180 zł, co – nie­ste­ty – na ogół przed­kła­da się na sto­pień je­go za­an­ga­żo­wa­nia w spra­wę, rze­tel­ność i skru­pu­lat­ność.
Nic dziw­ne­go, że naj­lep­si, naj­bar­dziej sku­tecz­ni ad­wo­ka­ci, nie otrzy­mu­ją tzw. „u­rzę­dó­we­k”, z któ­rych ży­ją al­bo mło­dzi ad­wo­ka­ci, któ­rzy od nie­daw­na świad­czą swo­je usłu­gi na ryn­ku praw­ni­czym al­bo ad­wo­ka­ci w fa­zie przed­eme­ry­tal­nej.

Adwokat dr Iwona Zielinko