KOSZTY PROCESU

JEŚLI SĄD ODWOŁAWCZY UWZGLĘDNI MOJĄ APELACJĘ,
TO KTO PONIESIE KOSZTY PROCESU – OPŁATY OD APELACJI I MOJEGO ADWOKATA?

W pro­ce­sie cy­wil­nym obo­wią­zu­je pod­sta­wo­wa za­sa­da, zgod­nie z któ­rą, sąd na rzecz strony wygrywającej proces, na jej wniosek, zasądza od strony przegrywającej kosz­ty pro­cesu, w skład któ­rych wcho­dzą rów­no­war­tość opła­ty są­do­wej od ape­la­cji oraz wy­na­gro­dze­nie peł­no­moc­ni­ka.

Pa­mię­taj za­tem, by za­cho­wać fak­tu­rę za po­moc praw­ną, wy­sta­wio­ną przez usta­no­wio­ne­go w spra­wie ad­wo­ka­ta.

Adwokat dr Iwona Zielinko