NA CZYM POLEGA KRADZIEŻ
Z ART. 64 USTAWY NARKOTYKOWEJ?

NA CZYM POLEGA KRADZIEŻ?

Przestępstwo to, zagrożone jest w typie podstawowym karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeśli przedmiotem kradzieży
będzie jednak znaczna ilość narkotyku (ilość porcji wystarczająca na zaspokojenie potrzeb co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych),
bądź dokonana ona zostanie z włamaniem, zagrożenie karą pozbawienia wolności wyniesie od 1 roku do 10 lat.

Jeśli zaś Sąd uzna, że okoliczności sprawy przemawiają za uznaniem, iż zachodzi wypadek mniejszej wagi, sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 1 roku.

Przedmiotem kradzieży na gruncie tego przepisu może być środek odurzający, substancja psychotropowa (substancje pochodzenia naturalnego
lub syntetycznego działające na ośrodkowy układ nerwowy, wyszczególnione w załącznikach do ustawy), nowa substancja psychotropowa
(np. dopalacze), mleczko makowe (sok mleczny torebki/makówki maku) lub słoma makowa (torebka/makówka maku bez nasion, wraz z łodygą,
lub poszczególne ich części).

Podobnie jak w przypadku zwykłej kradzieży, aby uznać działanie sprawcy za przestępstwo, musi on działać umyślnie, a zaboru dokonać w celu przywłaszczenia kradzionych środków. Surowsza odpowiedzialność grozi w razie uprzedniego pokonania zabezpieczeń, w celu dokonania kradzieży. W takiej sytuacji dodatkowa odpowiedzialność grozi za spowodowanie uszkodzenia mienia.

Co ciekawe, jeśli sprawca dopuści się kradzieży narkotyków przy wykorzystaniu przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia, czyn ten
nie będzie kwalifikowany jako rozbój. Oskarżony będzie odpowiadać wtedy za kradzież narkotykową, a dodatkowo np. za groźby karalne
lub spowodowanie uszczerbku na zdrowiu lub naruszenie nietykalności cielesnej.

Adwokat dr Iwona Zielinko