NIELEGALNY OBRÓT MIĘDZYNARODOWY I WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWY

Pojęcia te związane są z przestępstwem określonym w art. 55 ustawy narkotykowej, zagrożonym co do zasady łącznie karą grzywny i karą pozbawienia wolności do lat 5. Przepis ten wprowadza karalność zachowań o charakterze szerszym – międzynarodowym, przy założeniu obrotu pomiędzy państwem obszaru celnego Unii Europejskiej, a państwem spoza tego obszaru – przy czym zachowania te polegać mogą na przywozie (każde wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych), wywozie (każde wyprowadzenie poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych), przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej (każde przemieszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza tym terytorium).


W aspekcie węższym, przepis ten za przestępstwo uważa również obrót dokonywany międzynarodowo, ale bez opuszczania granic obszaru celnego Unii Europejskiej, który to obrót polegać może na wewnątrzwspólnotowym nabyciu (przemieszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) lub wewnątrzwspólnotowej dostawie (przemieszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych lub nowych substancji psychoaktywnych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej).

Adwokat dr Iwona Zielinko