NA CZYM POLEGA NIELEGALNY OBRÓT PREKURSORAMI?
(ART. 66 USTAWY NARKOTYKOWEJ)

Czyn ten stanowi wykroczenie i zagrożony jest karą grzywny w wymiarze od 20 do 5.000 zł. W przypadku skazania za jego popełnienie,
fakt ten nie jest odnotowywany w Krajowym Rejestrze Karnym, sprawca z punktu widzenia prawa jest więc niekarany.

Na podstawie tego przepisu karalne jest zachowanie polegające na wytwarzaniu (czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory, środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne, ich oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków lub substancji), przetwarzaniu (czynności prowadzące do przemiany środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów na inne środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory albo na substancje niebędące środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami), przerabianiu (otrzymywanie mieszanin środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz nadawanie tym środkom lub substancjom postaci stosowanej w lecznictwie), stosowaniu, przywozie (każde wprowadzenie na obszar celny Unii Europejskiej środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych

lub nowych substancji psychoaktywnych), wywozie (każde wyprowadzenie poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej środków odurzających
lub substancji psychotropowych), wewnątrzwspólnotowym nabyciu (przemieszczenie środków odurzających lub substancji psychotropowych
z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), wewnątrzwspólnotowej dostawie (przemieszczenie środków odurzających lub substancji psychotropowych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej), przewozie przez terytorium Rzeczypospolitej (każde przemieszczenie środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej między dwoma państwami przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zaczyna się i kończy poza tym terytorium), nabywaniu (kupowanie lub przejmowanie we władanie w inny sposób), posiadaniu (faktyczne władztwo, dające możliwość dysponowania rzeczą), przechowywaniu (przetrzymywanie na przyszłość przy jednoczesnym chronieniu przed zaginięciem, zepsuciem) prekursorów – czyli substancji stosowanych przy nielegalnym wytwarzaniu środków odurzających lub substancji psychotropowych.

Podobnie jak w przypadku poprzedniego wykroczenia, czyn ten jest karalny, gdy powyższe zachowania dokonane zostały nielegalnie.
Konkretne podmioty mogą bowiem na podstawie zezwoleń legalnie posługiwać się prekursorami, w ściśle określonych celach.

Podkreślić ponownie trzeba, iż nawet w przypadku bycia obwinionym o popełnienie wykroczenia – w trosce o własny interes – lepiej zaangażować skutecznego adwokata.

Adwokat dr Iwona Zielinko