KIEDY PRZYSŁUGUJE KASACJA KARNA?

OD JAKICH ORZECZEŃ PRZYSŁUGUJE KASACJA?

Ka­sa­cja zgod­nie z art. 519 Ko­dek­su po­stę­po­wa­nia kar­ne­go przy­słu­gu­je wy­łącz­nie od:

  • pra­wo­moc­ne­go wy­ro­ku są­du od­wo­ław­cze­go koń­czą­ce­go po­stę­po­wa­nie,
  • pra­wo­moc­ne­go po­sta­no­wie­nia są­du od­wo­ław­cze­go o umo­rze­niu po­stę­po­wa­nia i za­sto­so­wa­niu środ­ka za­bez­pie­cza­ją­ce­go w po­sta­ci
    elek­tro­nicz­nej kon­tro­li miej­sca po­by­tu, te­ra­pii, te­ra­pii uza­leż­nień, po­by­tu w za­kła­dzie psy­chia­trycz­nym z po­wo­du uchy­bień wska­za­nych po­wy­żej.

War­to przy tym pa­mię­tać, że ka­sa­cję na ko­rzyść mo­że­my wnieść je­dy­nie w ra­zie ska­za­nia oskar­żo­ne­go za prze­stęp­stwo lub prze­stęp­stwo skar­bo­we na ka­rę po­zba­wie­nia wol­no­ści bez wa­run­ko­we­go za­wie­sze­nia jej wy­ko­na­nia, na­to­miast ka­sa­cję na nieko­rzyść moż­na wnieść je­dy­nie w ra­zie
unie­win­nie­nia oskar­żo­ne­go al­bo umo­rze­nia po­stę­po­wa­nia.

CZY W KAŻDEJ SPRAWIE PRZYSŁUGUJE KASACJA I KTO MOŻE JĄ WNIEŚĆ?

Do wnie­sie­nia ka­sa­cji w po­stę­po­wa­niu kar­nym upraw­nio­ne są:

  • stro­ny (oskar­żo­ny, oskar­ży­ciel po­sił­ko­wy), któ­re za po­śred­nic­twem pro­fe­sjo­nal­ne­go peł­no­moc­ni­ka lub obroń­cy wno­szą tzw. „ka­sa­cję zwy­czaj­ną”;
  • podmioty szczególne, tj. Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a nawet Rzecznik Praw Dziecka,
    które wnoszą tzw. „kasację nadzwyczajną”.
Co jest istotne, adwokat nie zawsze ma możliwość wniesi­nia kasacji w Twoim imieniu. Dzieje się tak w sytuacji, gdy chcesz złożyć kasację np. z powodu niewspółmierności kary, której złożenie przez profesjonalnego adwokata nie jest możliwe, a wręcz niedopuszczalne. W tej sytuacji ustanowiony przez Ciebie adwokat powinien zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego o wniesienie kasacji, gdyż tego typu ograniczenia w sprawach o zbrodnie nie dotyczą podmiotów szczególnych. Nie należy zapominać, że Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, a nawet Rzecznik Praw Dziecka mają możliwość wniesienia kasacji nadzwyczajnej od każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie, a zatem ich uprawnienia są w zasadzie nieograniczone.
Adwokat dr Iwona Zielinko