POSIADANIE NARKOTYKÓW

CO TO JEST POSIADANIE NARKOTYKÓW?
Za posiadanie uważa się każdy stan faktyczny, w którym sprawca dysponuje rzeczą. Narkotyk wystarczy więc mieć przy sobie, w swoim domu, samochodzie, ubraniu, bagażu itd., pod warunkiem jednak że jest się tego faktu świadomym. Gdy ktoś nam taką substancję podrzuci, nie można sprawcy uznać za winnego posiadania, gdyż czynu tego nie można popełnić nieumyślnie. Osobną kwestią pozostaje udowodnienie braku takiej świadomości, w czym konieczna jest pomoc adwokata.

Przestępstwo to (art. 62 ustawy narkotykowej) zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 3, chyba że sprawca złapany zostanie
na posiadaniu znacznej ilości narkotyków (gdy ilość porcji jest wystarczająca na zaspokojenie potrzeb co najmniej kilkudziesięciu osób uzależnionych), wtedy zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta od 1 roku do lat 10. Gdy zaś Sąd uzna, że zaistniał przypadek mniejszej wagi (bierze się pod uwagę ilość posiadanego środka, jak również całościową szkodliwość społeczną popełnionego czynu), zagrożenie karą ogranicza się do kary grzywny, ograniczenia wolności, bądź pozbawienia wolności do 1 roku.

Oczywiście zaangażowanie sprawnego i skutecznego obrońcy zwiększa szansę na złagodzenie kary, bądź warunkowe umorzenie postępowania lub zawieszenie wykonania kary.

Zagrożenie karą pozbawienia wolności z art. 62 ust. 1 ustawy narkotykowej nie dotyczy osób posiadających narkotyk legalnie, w sytuacji
gdy przepis wyraźnie na to zezwala, a więc np. w celach medycznych, przemysłowych, badawczych lub służbowych. Podobnie, z owego przepisu nie będzie odpowiadać osoba poniżej 17. roku życia, gdyż – z kilkoma wyjątkami – sprawcą przestępstwa może być tylko osoba, która ukończyła 17 lat (art. 10 § 1 k.k.). Jeśli jednak pomimo młodszego wieku, sprawca zostanie zatrzymany z narkotykami, wszczęte zostanie przeciwko niemu postępowanie w sprawie nieletnich przed Sądem Rodzinnym.

Adwokat dr Iwona Zielinko