PRODUKCJA NARKOTYKÓW

CO TO JEST PRODUKCJA NARKOTYKÓW?
W pojęciu produkcji narkotyków zawierać się mogą następujące czynności: wytwarzanie, przetwarzanie i przerób.

Za tak szerokim definiowaniem tego zjawiska przemawia treści art. 53 ustawy narkotykowej, zgodnie z którym do odpowiedzialności karnej (zagrożenie karą pozbawienia wolności do lat 3) pociągnięty może zostać każdy, kto wytwarza (dopuszcza się czynności, za pomocą których mogą być otrzymywane środki odurzające, substancje psychotropowe, prekursory, środki zastępcze lub nowe substancje psychoaktywne,
ich oczyszczanie, ekstrakcję surowców i półproduktów oraz otrzymywanie soli tych środków lub substancji), przetwarza (dopuszcza się czynności prowadzących do przemiany środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów na inne środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory albo na substancje niebędące środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami)
albo przerabia (a więc otrzymuje mieszaniny środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów oraz nadaje tym środkom
lub substancjom postać stosowaną w lecznictwie).

Adwokat dr Iwona Zielinko