Kara pozbawienia wolności i grzywna jednocześnie
– czy sąd tak może?

CZY W PRZYPADKU SKAZANIA ZA PRZESTĘPSTWO NARKOTYKOWE SĄD MOŻE WYMIERZYĆ
I KARĘ POZBAWIENIA WOLNOŚCI I GRZYWNĘ?

Tak, z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku przestępstw z art. 55. ust 1 i 3, art. 56 ust. 1 i 3 oraz art. 61 ustawy narkotykowej. Przestępstwa te dotyczą uczestniczenia w nielegalnym obrocie krajowym, wewnątrzwspólnotowym i międzynarodowym zarówno w odniesieniu
do narkotyków, jak i prekursorów.

Co do zasady, karę grzywny można nieobowiązkowo orzec obok kary pozbawienia wolności, gdy sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął (art. 33 § 2 k.k.), jak również w sytuacji, gdy karę pozbawienia wolności warunkowo zawiesza. Na gruncie wspomnianych na wstępie przepisów ustawy narkotykowej napotykamy na odmienną regulację, na gruncie której kara grzywny – w przypadku skazania – zostaje orzeczona obowiązkowo, obok kary pozbawienia wolności.

Podkreślić jednak trzeba, iż wymierzając karę grzywny Sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Adwokat dr Iwona Zielinko