SKARGI
NADZWYCZAJNA / DO STRASBURGA / KONSTYTUCYJNA

SKARGA KONSTYTUCYJNA

Skarga Konstytucyjna

Pra­wo do wy­stą­pie­nia ze skar­gą kon­sty­tu­cyj­ną, zgod­nie z art. 79 ust. 1 Kon­sty­tu­cji RP z dnia 2 kwiet­nia 1997 r., przy­słu­gu­je każ­de­mu,
czy­je kon­sty­tu­cyj­ne wol­no­ści lub pra­wa zo­sta­ły na­ru­szo­ne. Skar­ga kon­sty­tu­cyj­na jest wol­na od opła­ty są­do­wej.

Przed­mio­tem skar­gi kon­sty­tu­cyj­nej mo­że być wy­łącz­nie akt nor­ma­tyw­ny (usta­wa, roz­po­rzą­dze­nie, za­rzą­dze­nie itd.).
Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny od­ma­wia nada­nia bie­gu skar­gom kon­sty­tu­cyj­nym kie­ro­wa­nym wy­łącz­nie na okre­ślo­ne orze­cze­nie są­du czy or­ga­nu
ad­mi­ni­stra­cji. W skar­dze kon­sty­tu­cyj­nej moż­na kwe­stio­no­wać wy­łącz­nie re­gu­la­cję praw­ną, któ­ra by­ła pod­sta­wą ta­kie­go orze­cze­nia.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje tylko takie skargi konstytucyjne, które związane są z naruszeniem praw lub wolności określonych w Konstytucji RP, z wyłączeniem spraw określonych w art. 56 Konstytucji (uzyskanie przez cudzoziemców prawa azylu lub statusu uchodźcy).

Try­bu­nał Kon­sty­tu­cyj­ny mo­że roz­po­zna­wać skar­gę kon­sty­tu­cyj­ną wy­łącz­nie wów­czas, gdy Skar­żą­cy wy­ko­rzy­stał już wszyst­kie, przy­słu­gu­ją­ce
mu w ra­mach po­stę­po­wa­nia są­do­we­go lub ad­mi­ni­stra­cyj­ne­go środ­ki za­skar­że­nia lub środ­ki od­wo­ław­cze.

Skar­gę kon­sty­tu­cyj­ną na­le­ży zło­żyć do Try­bu­na­łu Kon­sty­tu­cyj­ne­go, po wy­czer­pa­niu dro­gi praw­nej w cią­gu 3 mie­się­cy od dnia do­rę­cze­nia
Skar­żą­ce­mu pra­wo­moc­ne­go wy­ro­ku, osta­tecz­nej de­cy­zji lub in­ne­go osta­tecz­ne­go roz­strzy­gnię­cia.

Na­le­ży jed­nak pa­mię­tać, iż skar­gę kon­sty­tu­cyj­ną mo­że spo­rzą­dzić wy­łącz­nie ad­wo­kat lub rad­ca praw­ny. Ta­kie unor­mo­wa­nie jest po­dyk­to­wa­ne tym, że skar­ga kon­sty­tu­cyj­na to praw­dzi­we wy­zwa­nie na­wet dla pro­fe­sjo­na­li­sty, po­nie­waż wy­ma­ga naj­wyż­sze­go kunsz­tu praw­ni­cze­go.

Kan­ce­la­ria ma roz­le­głe do­świad­cze­nie w opra­co­wy­wa­niu skarg kon­sty­tu­cyj­nych oraz re­pre­zen­to­wa­nia Klien­ta przed Try­bu­na­łem Kon­sty­tu­cyj­nym.

Adwokat dr Iwo­na Zie­lin­ko

Odtwórz wideo

SKARGA NADZWYCZAJNA

Nowością w polskim prawie jest możliwość wniesienia skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej. Jednak jest to rozwiązanie przewidziane w sytuacjach wyjątkowych, kiedy – pomimo,
iż sprawa przetoczyła się przez wszystkie instancje sądowe – w obrocie prawnym funkcjonuje błędne orzeczenie.

Po pierw­sze, je­śli uwa­żasz, że z ta­ką sy­tu­acją ma­my do czy­nie­nia w two­jej spra­wie, spiesz się, bo mo­żesz nie zdą­żyć. Usta­wa wpro­wa­dza­ją­ca skar­gę nad­zwy­czaj­ną sta­no­wi, że mu­si być ona zło­żo­na w wy­raź­nie okre­ślo­nym ter­mi­nie, któ­ry wy­no­si: 1 rok, 3 la­ta al­bo 5 lat i w każ­dej sy­tu­acji mo­że być li­czo­ny ina­czej. Ja w swo­jej Kan­ce­la­rii pro­szę o na­de­sła­nie ostat­nie­go orze­cze­nia są­do­we­go wraz z uza­sad­nie­niem, że­by zba­dać,
czy nie mi­nął ter­min do jej zło­że­nia.

Po dru­gie, usta­wa o skar­dze nad­zwy­czaj­nej nie po­do­ba się Ko­mi­sji Eu­ro­pej­skiej. Być mo­że dla­te­go, że w kra­jach eu­ro­pej­skich o tra­dy­cji
de­mo­kra­tycz­nej dłuż­szej od na­szej po­mył­ki są­do­we na mia­rę tych w spra­wie Krzysz­to­fa Ko­me­dy czy Ja­na Pta­szyń­skie­go są nie do po­my­śle­nia.

Po trze­cie, niech two­jej czuj­no­ści nie uśpi fakt, że skar­gę nad­zwy­czaj­ną mo­gą wno­sić tyl­ko podmio­ty nad­zwy­czaj­ne jak Rzecz­nik Praw
Oby­wa­tel­skich czy Pro­ku­ra­tor Ge­ne­ral­ny, a po­krzyw­dzo­ny oby­wa­tel mo­że o nią wnio­sko­wać sa­mo­dziel­nie, bez ko­niecz­no­ści an­ga­żo­wa­na
ad­wo­ka­ta.
Jed­nak w two­im in­te­re­sie jest zwró­ce­nie się do ad­wo­ka­ta, aby na­pi­sał ją pro­fe­sjo­na­li­sta ję­zy­kiem praw­ni­czym, któ­ry le­piej wy­ar­ty­ku­łu­je ar­gu­men­ty prze­ma­wia­ją­ce za wnie­sie­niem skar­gi. Wąt­pli­we jest, aby upo­rał się z tym la­ik al­bo na­wet praw­nik nie ma­ją­cy do­świad­cze­nia pro­ce­so­we­go.

Po czwarte, z mojego doświadczenia w tej materii wynika, że część instytucji uprawnionych do składania skarg nadzwyczajnych została wręcz zasypana lawiną bredni, wyprodukowanych przez prawniczych analfabetów, którzy piszą o swojej krzywdzie i niesprawiedliwości, jaka ich spotkała,
a w ich sprawach brak jest wskazania jakichkolwiek ustawowych podstaw do wystąpienia ze skargą nadzwyczajną. W efekcie możesz przez skąpstwo albo zarozumialstwo zmarnować szansę na dochodzenie swoich praw w wyjątkowym trybie, który dla ciebie został właśnie stworzony.

Po pią­te, oka­zu­je się, że usta­wa wpro­wa­dza dość skom­pli­ko­wa­ne pod­sta­wy do wnie­sie­nia skar­gi nad­zwy­czaj­nej.
W spra­wie mu­si wy­stą­pić pod­sta­wa ogól­na – jest to ko­niecz­ne dla za­pew­nie­nia pra­wo­rząd­no­ści i spra­wiedliwości spo­łecz­nej oraz do­dat­ko­wo
co naj­mniej jed­na z trzech pod­staw szcze­gól­nych:

1. orze­cze­nie na­ru­sza wol­no­ści lub pra­wa czło­wie­ka i oby­wa­te­la, okre­ślo­ne w Kon­sty­tu­cji;
2. orze­cze­nie w spo­sób ra­żą­cy na­ru­sza pra­wo przez błęd­ną wy­kład­nię lub nie­wła­ści­we za­sto­so­wa­nie;
3. za­cho­dzi oczy­wi­sta sprzecz­ność istot­nych usta­leń są­du z tre­ścią ze­bra­ne­go w spra­wie ma­te­ria­łu do­wo­do­we­go,
    przy czym orze­cze­nie nie mo­że być uchy­lo­ne lub zmie­nio­ne w try­bie in­nych nad­zwy­czaj­nych środ­ków za­skar­że­nia.

Skarga nadzwyczajna to od kwietnia 2018 roku nowe narzędzie prawne. „Pomoże osobom pokrzywdzonym przez wymiar sprawiedliwości”– uważa Prezydent Andrzej Duda. Przez najbliższe 3 lata można skarżyć wyroki z ostatnich 20 lat, za pośrednictwem ośmiu instytucji, poprzez które można wnieść skargę do Sądu Najwyższego. Zachęcamy do skorzystania z tej drogi w walce o sprawiedliwość. Podejmiemy się sporządzenia skargi nadzwyczajnej po uprzedniej analizie kompletu dokumentów w konkretnej sprawie.
Sza­now­ni Pań­stwo,
dzię­ku­jąc za uwa­gę mam na­dzie­ję, że tych kil­ka po­da­nych w przy­stęp­nej for­mie in­for­ma­cji,
po­mo­że wam w wy­bo­rze ra­cjo­nal­ne­go kro­ku.
Adwokat dr Iwo­na Zie­lin­ko

SKARGA DO STRASBURGA

SkargaDoStrasburga.pl

Kancelaria z Doktorami i Profesorami Prawa!
Specjalizujemy się w najtrudniejszych sprawach

Z pewnością większość z Was niejednokrotnie spotkała się już z terminem skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu (ETPCz), jednak nie wszyscy posiadają wiedzę na temat tego, czym jest ów skarga, od jakich orzeczeń przysługuje, kto może ją złożyć, jakie są warunki i termin jej wniesienia, jak wygląda cała procedura i przede wszystkim czy z wniesieniem skargi do ETPCz wiążą się jakieś dodatkowe koszty i co możemy dzięki niej uzyskać. Poniższy artykuł ma przede wszystkim rozwiać wszelkie Wasze wątpliwości dotyczące ww. materii oraz uświadomić jakie prawa Wam przysługują. Czytaj dalej »

Opracowanie skargi powierz profesjonalnemu adwokatowi, specjalizującemu się w tej dziedzinie! Należy pamiętać, że postępowanie przed ETPCz w Strasburgu jest wąską, niezwykle sformalizowaną dziedziną, wymagającą ogromnej wiedzy, doświadczenia i rutyny, którą jest nam w stanie zagwarantować właśnie adwokat znający niuanse i szczegółowe, a nie tylko ogólne kryteria przyjmowania skarg. Oczywiście skargę można napisać samodzielnie, czy też powierzyć jej sporządzenie np. studentowi prawa, jednak proszę się nie dziwić w sytuacji, gdy skarga zostanie oddalona. Czytaj dalej »

Skargę do ETPCz w Strasburgu można wnieść samodzielnie oraz przez ustanowionego profesjonalnego pełnomocnika w swoim języku ojczystym. Skargę wnosimy za pośrednictwem oficjalnego formularza skargi (obecnie liczy on 13 stron), który możemy pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Skarga winna zawierać przede wszystkim dane osobowe osoby Skarżącej, krótkie streszczenie stanu faktycznego, zarzuty, określenie, które z wolności i praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności… Czytaj dalej »

System ochrony podstawowych praw i wolności ustanowiony przez Europejską Konwencję Praw Człowieka („Konwencja”) jest oparty na zasadzie subsydiarności. Zapewnienie jego stosowania należy przede wszystkim do Państw-Stron Konwencji; Europejski Trybunał Praw Człowieka („Trybunał”) powinien interweniować jedynie wtedy, gdy Państwo nie wywiąże się zobowiązań. Czytaj dalej »
Rządy Państw-Sygnatariuszy niniejszej konwencji, członkowie Rady Europy, zważywszy na Powszechną Deklarację Praw Człowieka, uchwaloną 10 grudnia 1948 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych; zważywszy, że owa Deklaracja zmierza do zapewnienia powszechnego i efektywnego stosowania zawartych w niej praw… Czytaj dalej »
Skargi-Konstytucyjne-Adwokat-Dr-Iwona-Zielinko-GW