SPADKI, ZACHOWKI, TESTAMENTY

Wygraliśmy
Kliknij i przeczytaj!
przykładowe wygrane sprawy

 

spadki zachowki testamentJednym z pionów prawa cywilnego, w którym Kancelaria posiada bogate doświadczenie, jest prawo spadkowe.

Kan­ce­la­ria mo­że re­pre­zen­to­wać stro­ny we wszel­kich po­stę­po­wa­niach do­ty­czą­cych pra­wa spad­ko­we­go, w tym w szcze­gól­no­ści w po­stę­po­wa­niach o stwier­dze­nie na­by­cia spad­ku, po­dział spad­ku, spraw o za­cho­wek, usta­la­nie krę­gu spad­ko­bier­ców, a tak­że udzie­lać po­rad praw­nych i po­mo­cy w spo­rzą­dza­niu sto­sow­nych w po­wyż­szym za­kre­sie.

Spa­dek ko­ja­rzy się dla więk­szo­ści z ja­kimś ma­jąt­kiem, któ­ry otrzy­ma się po śmier­ci bli­skiej oso­by. Trze­ba jed­nak pa­mię­tać, że spa­dek sta­no­wią nie tyl­ko ak­ty­wa, ale rów­nież i pa­sy­wa, czy­li dłu­gi spad­ko­we.

Dla­te­go też Kan­ce­la­ria udzie­la tak­że po­mo­cy spad­ko­bier­com w unik­nię­ciu bądź ogra­ni­cze­niu od­po­wie­dzial­no­ści za dłu­gi spad­ko­we.

adw. dr Iwo­na Zie­lin­ko

  Nie zwle­kaj. Skon­tak­tuj się!

Powrót do
poprzedniej strony

Powrót do strony głównej